Navigácia

S rozšíreným vyučovaním matematiky a prírodovedných predmetov

Triedy s rozšíreným vyučovaním matematiky a prírodovedných predmetov

V školskom roku 1985/86 boli na našej škole vytvorené triedy s rozšíreným vyučovaním matematiky a prírodovedných predmetov. Žiaci týchto tried prejavili záujem hlavne o matematiku už na I. stupni ZŠ, keď so záujmom a potešením riešili zaujímavé matematické úlohy, zapájali sa do Pytagoriády a Matematickej olympiády. Naša škola ponúka takýmto žiakom v horeuvedených triedach širší rozsah učiva v matematike, fyzike , chémii, v predmetoch technického zamerania a vo výpočtovej technike vyššou dotáciou vyučovacích hodín.
Výber žiakov do tried s rozšíreným vyučovaním matematiky a prírodovedných predmetov sa uskutočňuje komisionálnym preskúšaním formou písomnej skúšky a ústnym pohovorom. Žiaci týchto tried dosahujú veľmi dobré študijné výsledky, ich schopnosti a nadanie sa môžu rozvíjať pod vedením skúsených pedagógov, ktorí zaujímavým spôsobom podmieňujú a rozširujú poznávacie procesy a záujem žiakov o získavanie nových vedomostí a informácií.
Žiaci sa výrazne prejavujú nielen na vyučovacích hodinách, ale aj v mimoškolskej práci, v matematických krúžkoch, zapájaním sa do matematických korešpondenčných súťaží / MAKS, MATIK, Malinár, Sezam, Sezamko, Riešky a Klokan/, Pytagoriády, matematickej, fyzikálnej a chemickej olympiády. Mnohí naši žiaci sú úspešnými riešiteľmi okresných a krajských kôl prírodovedných súťaží. Odmenou je účasť na matematickom sústredení, ktoré v posledných rokoch poriadame na Zemplínskej Šírave. Absolventi týchto tried úspešne pokračujú v štúdiu prevažne na gymnáziách a na stredných odborných školách.

Kontakt

  • Základná škola, Šmeralova 25, Prešov
    Šmeralova 25, 080 01, Prešov
  • +421 51 771 78 70
    +421 903 213 530