Navigácia

Rada rodičov

Dôležité informácie RZ pri ZŠ Šmeralova nájdete na:

https://smeralova.zoslovenska.sk/

Načo platím ZRPŠ poplatok?

12€ na rodinu s deťmi v klasických triedach. Platí sa v septembri a je to dobrovoľný príspevok nás rodičov. Z týchto peňazí sa snažíme zlepšovať podmienky našich detí v škole. Neplatí sa z toho nič, čo súvisí s chodom školy (výplaty, energie, učebné pomôcky). Väčšinou to funguje tak, že niekto dá požiadavku na Radu Rodičov a tam sa rozhodne, či to pomôžeme uhradiť. Ten “niekto” je buď PK (Predmetová Komisia školy), MZ (Metodické Združenie školy), ŠKD (Školský Klub Detí), ŠK (Školská Knižnica), alebo aj hociktorý rodič s dobrým nápadom. Za posledné roky sa prostriedky ZRPŠ minuli napr. na nákup kníh do knižnice, na podporu detí počas športových a vedomostných súťaží, ale aj na Hviezdoslavov kubín, na Mikuláške básničky, karneval … Tu sa uplatňuje princíp solidarity - nie každá rodina prispeje rovným dielom, no napriek tomu sa pri výdavkoch nerobia rozdiely. Každé dieťa napr. Dostane Mikulášky balíček.

Okrem tých 12€ nám niektorí rodičia a priatelia zvyknú darovať 2% svojich daní z príjmov. Tieto prostriedky musíme podľa súčasnej legislatívy minúť na správnu vec v určenej lehote, inak ich musíme vrátiť štátu.

Treba si uvedomiť, že tieto peniaze sú naše - nás rodičov. Nepatria do rozpočtu školy. Ak by škola nemala dostatok prostriedkov na samotný chod a na zabezpečenie kvalitných priestorov a učebných pomôcok, sú iné spôsoby, ako by sme mohli pomôcť. Napr. individuálnym angažovaním sa v komunálnych voľbách. To nie je hlavnou činnosťou nášho združenia.

Príspevok je dobrovoľný. Už to bolo spomenuté vyššie, no napriek tomu to treba zdôrazniť. Neexistuje žiaden právny argument, na základe ktorého by sa tieto príspevky mali vymáhať. Iné je to napr. v prípade ŠKD, keďže na základe VZN (všeobecne záväzného nariadenia) mesta Prešov (zriaďovateľa školy) vzniká povinnosť spolupodieľať sa na úhrade nákladov ŠKD. Ale aj tu platí, že nikto nás nemôže prinútiť zapísať dieťa do ŠKD. Tak isto nás nemôže nikto nútiť byť členmi rodičovského združenia. Teda nielen poplatky, ale aj členstvo je dobrovoľné. To nám dokonca garantuje Ústava SR.

Kvôli pandémii sa nám za posledné roky darilo hospodáriť s prebytkom. Vyzbierali sme viac, ako sme dokázali minúť.

Čo vlastne ZRPŠ a SRRZ je?

ZRPŠ (Združenie Rodičov a Priateľov Školy) už vlastne neexistuje. Vyhláška z osemdesiatych rokov, na základe ktorej takéto združenia existovali, bola zrušená v roku 2008. Na mnohých školách preto stále funguje niečo už len zo zotrvačnosti. A ani legislatívne to už nie je celkom vporiadku. Aj preto vzniklo niekedy v roku 1991 Občianske Združenie (ako právna forma, O.Z.) s názvom SRRZ (Slovenská Rada Rodičovských Združení). ZRPŠ našej školy, podobne ako aj ďalších niekoľko tisíc škôl, sa pretransformovalo na SRRZ - RZ (SRRZ - Rodičovské Združenie pri škole). Z právneho hľadiska ide o organizačnú jednotku občianskeho združenia. Máme síce nejakú samostatnosť v činnosti, no zaväzujú nás stanovy SRRZ. Ďalšie informácie o fungovaní SRRZ sa dajú nájsť na ich internetovej stránke http://srrz.sk/. SRRZ sídli v Poprade, je zapísaná v RMNO (Register Mimovládnych Neziskových Organizácií) a podľa IČO 17319617 sa dá nájsť na stránke https://ives.minv.sk/rmno/.

Prečo plánujeme založiť nové združenie rodičov

Stanovy SRRZ sú pre nás v súčasnej dobe značne nevýhodné. Žiadne výhody z členstva v SRRZ nemáme resp. nevyužívame. No máme povinnosť platiť členské poplatky. Pre tento rok je to 1€ na každého žiaka školy. Za rok je to v súčte celkom slušný balík peňazí, ktoré by sme určite vedeli využiť inak. Tieto poplatky sú podľa stanov SRRZ vymáhateľné.

Mnohé školy sa už touto problematikou zaoberali. Ich skúsenosti sa dajú prečítať na mnohých stránkach, napríklad:

https://dennikn.sk/2821539/vybera-poplatky-bez-protisluzby-a-vyhraza-sa-vymahacmi-stazuju-sa-rodicia-na-stresnu-organizaciu-rodicovskych-zdruzeni/

https://blog.sme.sk/arendasova/spolocnost/ako-sa-prizivit-na-rodicovskom-zdruzeni

https://blog.sme.sk/arendasova/spolocnost/co-sa-zmenilo-v-srrz

Plánujeme preto založiť nové Občianske Združenie. V nových stanovách jasne uvedieme podmienky dobrovoľného členstva, členských poplatkov, práv a povinností členov, organizačnej štruktúry, atď. Zároveň nám tu vzniká možnosť spojiť dve rodičovské rady našej školy do jedného spoločného OZ.

Zmenia sa iba administratívne náležitosti - stanovy, názov, IČO. Naďalej budeme môcť poberať príspevky z 2% daní a spolu s ďalšími prostriedkami napĺňať ciele - podporovať skvalitňovanie výchovno - vzdelávacieho procesu našej školy.

SRRZ-RZ pri Základnej škole, Šmeralova 25

Kontakt

  • Základná škola, Šmeralova 25, Prešov
    Šmeralova 25, 080 01, Prešov
  • +421 51 771 78 70
    +421 903 213 530