Navigácia

Modernizácia vzdelávania

Modernizácia vzdelávania v základnej škole na Šmeralovej ulici v Prešove prostredníctvom podpory EÚ
 

Naša škola, Základná škola na Šmeralovej ulici v Prešove, sa vzhľadom  na dosahované výsledky vyprofilovala medzi najlepšie v Prešove. V snahe zachovať si vysoký štandard sme využili výzvu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR v rámci OP Vzdelávanie, opatrenie 1.1. Premena tradičnej školy na modernú a vypracovali sme projekt pod názvom „Podporme rozvoj inovatívnych metód a foriem práce vedúcich k všestrannému rozvoju osobnosti žiakov“ a podali sme žiadosť o nenávratný finančný príspevok z prostriedkov Európskej únie a štátneho rozpočtu SR. Potešilo nás, že sme boli úspešní.
Cieľom projektu je zrealizovať obsahovú prestavbu vzdelávania v ZŠ, a to inováciou obsahu vzdelávania žiakov zavedením moderných foriem a metód výučby, skvalitnením výstupov vzdelávania a inováciou novej didaktickej techniky a pomôcok v materiálno-technickej oblasti.
Špecifickým cieľom projektu je inovovať vzdelávanie v ZŠ so zameraním na čitateľskú gramotnosť žiakov, na digitalizáciu vyučovania a na vzdelávanie cudzích jazykov s dôrazom na anglický jazyk.

Ambíciou školy v tomto projekte je inovovať obsah a metódy výučby žiakov zabezpečením vzdelávania pedagógov v oblasti metodiky a didaktiky, čím sa zvýši ich odborná teoretická, ale aj praktická úroveň pracovných kompetencií potrebných na premenu tradičnej školy na školu modernú.
Projekt je rozdelený do štyroch častí. V prvej /tzv. prípravnej/, ktorá teraz prebieha, budú zabezpečené technické prostriedky a vzdelávanie učiteľov. Všetci učitelia budú vybavení notebookmi, zriadime ďalšiu moderne vybavenú jazykovú učebňu a 6 učební zariadime interaktívnou technikou. Súbežne bude prebiehať vzdelávanie učiteľov zamerané na zvýšenie čitateľskej gramotnosti žiakov, využívanie inovatívnych foriem a metód vzdelávania, prostriedkov IKT a interaktívnych technológií.
Druhá časť projektu je inovačná. V nej bude prehodnotený súčasný školský vzdelávací program (ŠkVP) s cieľom inovácie foriem a metód vzdelávania s termínom ukončenia v 01/2013.
Tretia časť projektu – realizačná bude prebiehať od 02/2013 až do 04/2014, v rámci ktorej bude prebiehať vyučovací proces podľa inovovaného ŠkVP s kontinuálnou tvorbou učebných textov a materiálov s maximálnym využívaním IKT a interaktívnych technológií vo vyučovacom procese.
V štvrtej /tzv. štandardizačnej/ časti projektu budú všetky poznatky zhrnuté do štandardizovaného školského vzdelávacieho programu, podľa ktorého bude prebiehať vyučovací proces po skončení projektu, čím zabezpečíme jeho udržateľnosť v ďalšom období.
Veľký význam pre pedagógov budú mať  výstupy získané z aktivít tohto projektu, napr. inovované školské vzdelávacie programy v jednotlivých predmetoch, učebné osnovy, interné štandardizované pedagogické materiály zabezpečujúce rozvoj čitateľskej gramotnosti, inovovaná pedagogická dokumentácia, nové vyučovacie metódy a postupy s využitím IKT, jazykových laboratórií a interaktívnych technológií.
Ciele projektu a ich naplnenie zvýšia kvalitu školy. Vyškolení pedagogickí zamestnanci budú využívať nové poznatky a zručnosti pri práci so žiakmi, budú schopní pripravovať inovatívne didaktické materiály a pomôcky a implementovať špecifické postupy vo vyučovacom procese.
Realizácia tohto projektu smeruje k úplnému eliminovaniu klasického vyučovania v ZŠ. Dúfame, že multiplikačným efektom dosiahneme pozitívne hodnotenie nášho školského vzdelávacieho programu rodičmi žiakov, odbornou, ale aj laickou verejnosťou.

Podporme rozvoj inovatívnych metód a foriem práce vedúcich k všestrannému rozvoju osobností žiakov
 

- projekt financovaný z fondov EÚ.

Strategickým cieľom je zrealizovať obsahovú prestavbu vzdelávania v ZŠ a s využitím inovovaných foriem a metód výučby pripraviť absolventov na nadväzujúce vzdelávanie.

Strategický cieľ napĺňa globálny cieľ Operačného programu Vzdelávanie tým, že inovuje obsah a metódy vzdelávania v ZŠ tak, aby žiaci boli lepšie pripravení na ďalšie štúdium a pre potreby vzdelanostnej spoločnosti.

Špecifické ciele projektu:
1. Inovovať vzdelávanie v ZŠ so zameraním na čitateľskú gramotnosť  žiakov, digitalizáciu vyučovania a na vzdelávanie cudzích jazykov s dôrazom na anglický jazyk.
2. Zvýšiť úroveň kompetencií učiteľov ZŠ pre inovované formy a metódy vzdelávania.

Cieľová skupina: pedagogickí zamestnanci a žiaci základnej školy
 

Podporme rozvoj inovatívnych metód a foriem práce vedúcich k všestrannému rozvoju osobností žiakovOperačný program: Vzdelávanie

Pridaná hodnota intervencie: Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť

ITMS kód projektu: 26110130440

Trvanie projektu: 05/2012 – 04/2014

Prioritná os: Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy

Opatrenie: Premena tradičnej školy na modernú

Na stiahnutie: O projekte, Informácia o realizácii projektu

 

Kontakt

  • Základná škola, Šmeralova 25, Prešov
    Šmeralova 25, 080 01, Prešov
  • +421 51 771 78 70
    +421 903 213 530