Navigácia

Pre intelektovo nadané deti

Triedy pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním 

Znalosti a duševný obzor Vášho dieťaťa je väčší ako u väčšiny jeho rovesníkov?
Vyznačuje sa túžbou po vedomostiach, javí záujem o prírodu, dejiny, astronómiu, matematiku, ktorá presahuje záujem detí jeho veku?
Tieto špecifické záujmy je možné rozvíjať už od 1. ročníka ZŠ, v triede pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním. Tento Projekt vzdelávania žiakov so všeobecným intelektovým nadaním realizovaný na našej škole od školského roku 1998/1999 v 1.-4. ročníku, od školského roku 2003/2004 pokračuje aj na 2. stupni ZŠ.
Systém vzdelávania umožňuje zažívať úspech v tom, v čom dieťa vyniká, podporuje možnosť realizovať sa v oblasti, ktorá ho zaujíma, ale umožňuje mu postupovať a zdokonaľovať sa aj v činnostiach, ktoré sú preňho zdanlivo menej podstatné. Pri hodnotení práce žiaka a jeho výsledkov, sa využíva pozitívne hodnotenie, spravidla slovné. Systém je otvorený, to znamená, že umožňuje takémuto dieťaťu navštevovať uvedenú triedu v ktoromkoľvek ročníku.
Prijímanie žiakov do Tried pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním upravuje §105, zákona 245/2008 (Školský zákon).
 Do škôl alebo tried pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním sú prijímaní žiaci na základe žiadosti zákonného zástupcu po diagnostike vykonanej zariadením výchovnej prevencie a poradenstva. 

Nadaný žiak
Metodické pokyny na zaraďovanie detí do špeciálnych výchovno-vzdelávacích programov pre intelektovo nadaných žiakov identifikáciu nadaného žiaka vymedzujú nasledovne:


"Pod identifikáciou intelektovo nadaných detí (žiakov) sa rozumie odborný postup psychológa, pri ktorom v spolupráci s ďalšími odborníkmi posudzuje kvalitatívnu i kvantitatívnu stránku nadania detí (žiakov) a na základe zhodnotenia príslušných indikátorov stanoví, ktoré dieťa (žiaka) možno pokladať za intelektovo nadané v tom zmysle, že mu majú byť priznané špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby. Identifikácia nadaných detí prebieha pred ich vstupom do školy, identifikácia nadaných žiakov priebežne počas celej ich školskej dochádzky."

 

 

Triedy
pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním

Triedy

Triedni učitelia

I.C Mgr. Juliána Sedláková
II.C Mgr. Ingrid Storinská
III.C PaedDr. Slávka Kormaníková
IV.C Mgr. Slávka Gáliková
V.C

PaedDr. Janka Beľušková

VII.C

Mgr. Adriána Lešigová

VIII.C

Mgr. Melánia Grocká

IX.C

Mgr. Silvia Revická

 

Prví absolventi tried pre nadané deti v súčasnosti


V školskom roku 1998/99 sa škola zapojila do Projektu alternatívnej starostlivosti o nadané a talentované deti a bola zriadená prvá trieda pre mimoriadne nadané a talentované deti. Každé dieťa sa zúčastnilo prijímacích pohovorov zameraných na zistenie vedomostnej úrovne sociability a emocionality dieťaťa. Výber robila Okresná psychologická poradňa v Prešove a PhDr. Jolana Laznibatová CSc., autorka projektu. Naša škola sa v Projekte stala školiacim strediskom pre ostatné mestá (Nitra, Košice, Rimavská Sobota, Kežmarok).
Žiaci, ktorí zasadli do lavíc tried pre intelektovo nadaných žiakov boli v spomínanom školskom roku prvými, ktorých "Šmeralka" v rámci projektu privítala. Deväťročné vzdelávanie nahradilo stredoškolské štúdium, a v školskom roku 2012/2013 - vysokoškolské. Pozrime sa spoločne ako sa "prvým nadaným" Mgr. M. Grockej darí v súčasnosti...

 

 • Adrián Andraščík, Masarykova univerzita, Brno / Fakulta informatiky / Počítačové siete

 • Samuel Chovanec, Prešovská univerzita, Prešov / Fakulta humanitných a prírodných vied / Geografia v regionálnom rozvoji

 • Monika Daniláková, Karlova univerzita, Praha / Matematicko-fyzikálni fakulta / Obecní informatika

 • Peter Dupej, University od Glasgow / School of Physics and Astronomy / Physics

 • Simona Dzivá, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Košice / Prírodovedecká fakulta / Finančná a ekonomická matematika

 • Oliver Hanzély, University of Glasgow / School of Physics and Astronomy / Astrophysics

 • Marek Kozoň, Karlova univerzita, Praha / Matematicko-fyzikálni fakulta / Fyzika

 • Tomáš Krenický, Masarykova univerzita, Brno / Ekonomicko správni fakulta / Finance

 • Tomáš Kupčiha, Masarykova univerzita, Brno / Ekonomicko správni fakulta / Hospodárska politika

 • Michal Maťašovský, Vysoká škola ekonomická, Praha / Fakulta financí a účetnictví / Dane a daňová politika

 • Šimon Pačesa, Stredná škola Dominika Tatarku, Poprad / Nemecké bilingválne gymnázium

 • Dávid Procházka, České vysoké účení technické, Praha / Fakulta strojní / Strojní inženýrství

 • Ján Šimko, Jönköping University, Švédsko / Jönköping International Business School / International Economics and Policy

 • Ján Sokol, Technická univerzita, Košice / Fakulta  elektrotechniky a informatiky / Informatika

 • Samuel Straka, Vysoká škola ekonomická, Praha / Medzinárodné vzťahy / Medzinárodný obchod

 • Filip Tudor -

 • Barbora Vaššová, Masarykova univerzita, Brno / Fakulta informatiky / Počítačové siete

 • Jonáš Verešpej, Vysoká škola muzických umení, Bratislava / Filmová a televízna fakulta / Fotografia

 • Ľuboš Bača, Karlova univerzita, Praha / 2. lékařská fakulta

 

 

Kontakt

 • Základná škola, Šmeralova 25, Prešov
  Šmeralova 25, 080 01, Prešov
 • +421 51 771 78 70
  +421 903 213 530