Navigácia

Dokumenty

 

Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti školy:

ZS_Smeralova_sprava_o_VVC_2020_2021.pdf

Správa o hospodárení

ZS_Smeralova_hospodarenie_2021.pdf

Vnútorný poriadok školy
SP_Smeralova_aktualizacia_2022-23.

 

Školský vzdelávací program

 

ISCED_1___2021-2022.pdf

ISCED_2___2021-2022.pdf

VYCHOVNY_PROGRAM_SKD

 

 

 

 

Spolupracujeme:

Metodické centrum v Prešove, Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Prešove, súkromné CPPPaP Oco, mama a ja, Prešovská univerzita, ŠŠK Junior, SAŠ, SAZ, OK P.O. Hviezdoslava, Šarišská galéria, EKO centrum Holá hora, SZO Prírody a krajiny, ABC Centrum voľného času, RPIC, Červený kríž, ÚP, Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium Bratislava, ZŠ Krosnianska Košice, Gymnázií a stredné školy, MŠ Bajkalská, MŠ A. Prídavka, Inštitút pre dopravu a hospodárstvo.


Celoškolské akcie:

Slávnostné otvorenie školského roka, Filmové predstavenia, Divadelné predstavenia, Dopravná výchova, Bábkové divadelné predsavenia pre žiakov 1.st., Karneval, Deň otvorených dverí, Pytagoriáda, Matematická olympiáda, Výchovné koncerty, Akadémia ku Dňu matiek, Prezentácie ročníkových prác - triedy pre intelektovo nadaných žiakov, Deň detí, Zber druhotných surovín - (sabi viečka, PET fľaše, papier, hliníkový skarabeus), Mikulášske / Vianočné programy, Diskotéka, Deň Zeme, Slávnostný záver školského roka.

Plánované úlohy:

Zápis žiakov do 1. ročníka od 1.4. - 30.4.2019, Výber žiakov do TND , Výber do tried RVMP (apríl - máj 2019), Výber do tried so ŠP (apríl - máj 2018), Testovanie 9 (termín určí Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR), Sústredenia tried s RVMP, Sústredenie žiakov tried so ŠP, Lyžiarsky výcvik (podľa snehových podmienok), Škola v prírode, Školské výlety, Súťaže (podľa harmonogramu organizátorov), Exkurzie podľa plánov MZ a PK, Bratislava (výlet pre úspešných žiakov reprezentujúcich školu -1. a 2. st.).


M
ateriálno-technické zabezpečenie školy:

Zrekonštruovaná škola, Špecializované učebne, Jazykové laboratórium, Konzultačné stredisko, 3 x Počítačové učebne, Učebňa vybavená projekciou (1.st.), 2 x Telocvičňa, Multifunkčné ihrisko, Atletický areál s tartanovou dráhou, Projektory, Fotoaparáty.

 

Kontakt

  • Základná škola, Šmeralova 25, Prešov
    Šmeralova 25, 080 01, Prešov
  • +421 51 771 78 70
    +421 903 213 530