Navigácia

Dokumenty

Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti školy:

škol.rok 2017/2018.pdf

škol.rok 2016/2017.pdf

škol.rok 2015/2016.pdf

škol.rok 2014/2015

škol. rok  2013/2014 (MZ-PK),

škol. rok 2012/2013,

škol. rok 2011/2012,

škol. rok 2010/2011,

škol. rok 2009/2010

VNUTORNY_PORIADOK_SKOLY_2017-18.

Školský vzdelávací program pre 1. st. ZŠ + rámcový učebný plán 1. st. ZŠ
 

Skolsky-vzdelavaci-program--ISCED2-2016-2017.docx

Inovovany_skolsky_vzdelavaci_program_ISCED_II.docx

 

 
 

Spolupracujeme:

Metodické centrum v Prešove, Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Prešove, súkromné CPPPaP Oco, mama a ja, Prešovská univerzita, ŠŠK Junior, SAŠ, SAZ, OK P.O. Hviezdoslava, Šarišská galéria, EKO centrum Holá hora, SZO Prírody a krajiny, ABC Centrum voľného času, RPIC, Červený kríž, ÚP, Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium Bratislava, ZŠ Krosnianska Košice, Gymnázií a stredné školy, MŠ Bajkalská, MŠ A. Prídavka, Inštitút pre dopravu a hospodárstvo.


Celoškolské akcie:

Slávnostné otvorenie školského roka 2017/2018, Filmové predstavenia, Divadelné predstavenia, Dopravná výchova, Bábkové divadelné predsavenia pre žiakov 1.st., Karneval, Deň otvorených dverí, Pytagoriáda, Matematická olympiáda, Výchovné koncerty, Akadémia ku Dňu matiek, Prezentácie ročníkových prác - triedy pre intelektovo nadaných žiakov, Deň detí, Zber druhotných surovín - (sabi viečka, PET fľaše, papier, hliníkový skarabeus), Mikulášske / Vianočné programy, Diskotéka, Deň Zeme, Slávnostný záver školského roka.

Plánované úlohy:

Zápis žiakov do 1. ročníka od 1.4. - 30.4.2018, Výber žiakov do TND , Výber do tried RVMP (apríl - máj 2018), Výber do tried so ŠP (apríl - máj 2018), Testovanie 9 (termín určí Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR), Sústredenia tried s RVMP, Sústredenie žiakov tried so ŠP, Lyžiarsky výcvik (podľa snehových podmienok), Škola v prírode, Školské výlety, Súťaže (podľa harmonogramu organizátorov), Exkurzie podľa plánov MZ a PK, Bratislava (výlet pre úspešných žiakov reprezentujúcich školu -1. a 2. st.).


M
ateriálno-technické zabezpečenie školy:

Zrekonštruovaná škola, Špecializované učebne, Jazykové laboratórium, Konzultačné stredisko, 3 x Počítačové učebne, Učebňa vybavená projekciou (1.st.), 2 x Telocvičňa, Multifunkčné ihrisko, Atletický areál s tartanovou dráhou, Projektory, Fotoaparáty.

 

Kontakt

  • Základná škola, Šmeralova 25, Prešov
    Šmeralova 25, Prešov
  • ++421 51 771 78 70
    ++421 903 213 530