Navigácia

Výchovné poradenstvo

Výchovná poradkyňa: PaedDr. Milena Koščová
 

                                            Kontakt: prostredníctvom EduPage alebo emailu - milenakoscova@gmail.com

                                                                   Konzultačné hodiny: podľa dohody 

 

„Vzdelanie má horké korienky, ale sladké ovocie.“  (Aristoteles)


Výchovný poradca plní úlohy školského poradenstva v otázkach výchovy, vzdelávania, profesijnej orientácie detí a v oblasti prevencie problémového a delikventného vývinu detí. Konzultácie poskytuje nielen žiakom, ale aj ich zákonným zástupcom a učiteľom. V náplni jeho práce je aj sprostredkovávanie prepojenia školy s odbornými zariadeniami, ktoré sa zaoberajú starostlivosťou o deti.

 

Obsahom jeho práce v škole je predovšetkým partnerská komunikácia a spolupráca:
 

 • s vedením školy,

 • vedúcou MZ triednych učiteľov,

 • školským špeciálnym pedagógom,

 • školským psychológom,

 • koordinátorom univerzálnej prevencie,

 • s pedagógmi,

 • s triednymi učiteľmi,

 • so žiakmi (práca s nadanými, talentovanými, integrovanými, šikanovanými alebo problémovými deťmi, pomáha riešiť problémy s dochádzkou, krádežami, konfliktami, agresivitou, alkoholom, drogami, poruchami učenia a správania),

 • s rodičmi,

 • s centrami pedagogicko – psychologického poradenstva a prevencie,

 • s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny - so sociálnou kuratelou (v súvislosti so sociálno-patologickými javmi),

 • s  políciou (pri problémovom správaní, ale aj preventívne pri organizovaní prednášok, besied),

 • so strednými školami (poskytovanie informácií, nábor, prezentácia).


Vykonáva príslušnú administratívnu agendu.

Realizuje kariérne poradenstvo (organizuje besedy najmä pre žiakov končiacich školu, pomáha ich usmerniť v profesijnej orientácii, sprostredkováva im potrebné množstvo informácií, organizuje pre nich exkurzie do škôl).

Vedie evidenciu žiakov končiacich školskú dochádzku v ZŠ a spracováva podklady a prehľady o profesijnej orientácii žiakov.

Zodpovedá za predloženie prihlášok riaditeľovi školy v súlade so záväznými a vyhláškou danými termínmi a  prihlášky včas odosiela na stredné školy.
V prípade neprijatia žiaka na strednú školu pomáha pri reorientácii žiaka a zabezpečuje odoslanie novej prihlášky na školu, kde je možnosť prijatia.


Kompletizuje prehľady o umiestnení žiakov.  

Na evidenciu a spracovanie informácií využíva výpočtovú techniku a programy Proforient.

Výchovný poradca sa permanentne vzdeláva a zvyšuje si kvalifikáciu.

 

Na stiahnutie

Usmernenie_k_prijimaciemu_konaniu_na_SS

 

Podrobny_navod_Ako_podat_elektronicku_prihlasku_na_SS.docx

 

Povinne_prilohy_prihlasky.docx

Potvrdenie_o_zdravotnej_sposobilosti.docx

Niekoľko rád deviatakom

Brožúra Človeče nestrať sa (Kam a za kým v rôznych životných situáciách)

Prijímanie na vzdelávanie v stredných školách (zákon č. 245/2008 Z.z. - školský zákon)

Dolezite_terminy_pre_ziakov_9r.__2023_24.docx

Prakticke_zdroje_informacii_pri_volbe_povolania_2023_2024.docx

 

Vzor_odvolania.doc

 

 

Komplexné informácie o ponuke učebných miest pre systém duálneho vzdelávania  nájdete na webovom sídle www.mojdual.sk

DUaL_letak_Presovsky_kraj.

 

 


 

 

Kontakt

 • Základná škola, Šmeralova 25, Prešov
  Šmeralova 25, 080 01, Prešov
 • +421 51 771 78 70
  +421 903 213 530