Navigácia

Informácie

Školská jedáleň

OZNAM ŠKOLSKEJ JEDÁLNE

Vážení rodičia,

mesto Prešov vydalo všeobecne záväzné nariadenie č. 10/2023 čl. 6, bod 2. o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni

platné od 01.09.2023.

Na úhradu režijných nákladov v ŠJ prispieva rodič/zákonný zástupca dieťaťa paušálne sumou 8,00 € mesačne, v ktorom bolo odobraté aspoň 1 jedlo. Podľa tohto VZN sa príspevky uhrádzajú vopred najneskôr do 25. dňa kalendárneho mesiaca.

V prípade potreby nás kontaktujte na tel. čísle: 051/7710868 alebo mail: sj.smeralova@gmail.com.

 

Podmienky stravovania v ŠJ

INFORMÁCIA PRE ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCOV BUDÚCICH PRVÁČIKOV

Vážení rodičia,

ak máte záujem o stravovanie vašich detí – prváčikov - v školskej jedálni, Zápisný lístok Vám bude automaticky pribalený k Rozhodnutiu o prijatí Vášho dieťaťa do školy. Ak chcete, aby Vám bola poskytovaná štátna dotácia, vypíšte prosím aj Žiadosť/Návratka. Tieto formuláre je potrebné vyplnené a podpísané doručiť do ZŠ najneskôr do 8.6.2023. Venujte prosím pozornosť záväznému dátumu, od kedy chcete dieťa prihlásiť na obedy (4.9.2023 – iba deti, ktoré ostávajú v Školskom klube alebo 5.9.2023). 

15.8.2023, prosím pošlite na účet ŠJ: SK42 1111 0000 0011 79644002 zálohovú platbu 20,00 € + 3,00 € - poplatok za čip (iba raz).

Čip si prevezmete v prvý školský deň v triede.

Čip a variabilný symbol (nájdete v Zápisnom lístku) ostávajú po celý čas stravovania sa. V prípade straty čipu si môžete zakúpiť nový za 3,00 €. Strava sa vydáva na základe čipu.

Súrodenci môžu mať jeden variabilný symbol, ale je potrebné nahlásiť v kancelárii ŠJ mená a triedy súrodencov a platíte jednou sumou za všetkých.

Zápisný lístok aj Návratku si môžete stiahnuť aj z tejto stránky /dole/. Kópiu zápisného lístka si uchovajte, aby ste ho v prípade potreby a nejasností mali k dispozícii.

 

INFORMÁCIA PRE OSTATNÝCH STRAVNÍKOV (2. roč. – 9. roč.)

Ostatní stravníci budú prihlásení na nový školský rok 2023/2024 od 4.9.2023, pokiaľ obdržíme zálohovú platbu 20,00 € najneskôr do 25.08.2023.

 

Možnosti úhrady stravného:

· trvalý príkaz

· internetbanking

· vklad na účet

 

Platby za stravu je potrebné uhrádzať mesačne vopred.

  1. splátka  -   15.8. – 20,00 € zálohová platba

                                - 8,00 € mesačný doplatok /réžia - túto platbu pošlite čo najskôr

                                                      - 3,00 € za čip - iba noví         

  1. splátka  -   25.9. – 8,00 € mesačný doplatok /réžia
  2. splátka  -   15.10. – 8,00 € mesačný doplatok /réžia
  3. splátka -    15.11. – 8,00 € mesačný doplatok /réžia
  4. splátka  -   15.12. – 8,00 € mesačný doplatok /réžia
  5. splátka  -   15.1. – 8,00 € mesačný doplatok /réžia
  6. splátka  -   15.2. – 8,00 € mesačný doplatok /réžia
  7. splátka  -   15.3. – 8,00 € mesačný doplatok /réžia
  8. splátka  -   15.4. – 8,00 € mesačný doplatok /réžia
  9. splátka  -   15.5. – 8,00 € mesačný doplatok /réžia /posledná – počas mesiacov jún a júl neposielajte prosím žiadne peniaze/

       

UPOZORNENIE: pri hromadnom prihlasovaní stravníkov na nový mesiac musí byť na konte stravníka dostatočná výška finančných prostriedkov na celý nový mesiac /okolo 15. dňa v mesiaci/. V opačnom prípade nebude Vaše dieťa prihlásené na obedy. Preto dôrazne žiadame zákonných zástupcov detí, aby dodržiavali termíny splátok a nedošlo tak k tomu, že Vaše dieťa ostane bez obedu.

Stav Vašich peňazí môžete priebežne sledovať na konte stravníka v programe Školská jedáleň On-line.

Preplatok Vám bude vrátený na konci šk. roka na účet, ktorý ste uviedli v zápisnom lístku. Zmenu účtu je nutné nahlásiť v kancelárii ŠJ.

 

INFORMÁCIE K DOTÁCII NA OBEDY

 

Informácia pre rodiča dieťaťa alebo fyzickú osoba, ktorej je dieťa zverené do starostlivosti

o poskytovaní dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa od 01.05.2023 na deti, ktoré navštevujú základnú školu

 

S účinnosťou od 01.05.2023 v zmysle § 4 ods. 3 písm. a) zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v znení neskorších predpisov, je možné dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa (ďalej len „dotácia na stravu“) poskytnúť na dieťa, ktoré navštevuje základnú školu (ďalej len „ZŠ“), ak rodič dieťaťa  alebo fyzická osoba, ktorej je dieťa zverené do starostlivosti rozhodnutím súdu, písomne požiada o poskytnutie dotácie na stravu.

 

Dotácia na  stravu sa od 01.05.2023 bude poskytovať v sume:

 • 2,10 eur za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo vyučovania v ZŠ na prvom stupni a odobralo obed,
 • 2,30 eur za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo vyučovania v ZŠ na druhom stupni a odobralo obed.

V súvislosti s poskytovaním dotácie na stravu si Vás dovoľujeme tiež informovať, že:

 • dotáciu na stravu je možné poskytnúť na dieťa aj v prípade, ak sa dieťa nestravuje v zariadení školského stravovania z dôvodu, že zdravotný stav dieťaťa podľa posúdenia ošetrujúceho lekára– špecialistu (napr. gastroenterológ, diabetológ, imunológ, alergológ a pod.) vyžaduje osobitné stravovanie a zariadenie školského stravovania nevie zabezpečiť takéto jedlo. Podmienkou však je, že o stravovanie v školskej jedálni požiadate a Vaše dieťa bude  zaradené do zoznamu stravníkov s tým, že školská jedáleň nevie zabezpečiť diétnu stravu.

 

Ak Vaše dieťa navštevuje a máte záujem od 01.05.2023 o poskytovanie dotácie na stravu na Vaše dieťa, je nevyhnutné požiadať o dotáciu na stravu, a to na nižšie uvedenom tlačive (návratka) a zároveň vypísať zápisný lístok stravníka, ktorý bude platiť aj na ďalšie školské roky,/ pokiaľ sa nezmení platba za obed/.

Návratku a zápisný lístok je potrebné vypísať za každé dieťa zvlášť.

Žiadosť o poskytnutie dotácie na stravu je možné odvolať. 

PLATBY

Zálohová platba na stravovanie vo výške 20,00 € sa uhrádza vopred pred nástupom dieťaťa na stravovanie (t. j. najneskôr do 20. dňa v mesiaci pred začatím mesiaca, od ktorého sa dieťa bude stravovať) a bude zúčtovaný po ukončení školského roka. Po vyčerpaní tejto sumy je potrebné zálohovú platbu znovu doplniť na účet ŠJ. Pri dodržaní podmienok má stravník nárok na poskytnutie dotácie vo výške: I. stupeň: 2,10 €, II. stupeň a športové triedy: 2,30 €, na výchovu k stravovacím návykom dieťaťa podľa zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi v pôsobnosti MPSVaR SR bude nevyčerpaná zálohová platba na stravovanie vrátená zákonnému zástupcovi dieťaťa. Od 1.4.2023 Mesto Prešov stanovuje výšku príspevku v súlade s VZN Prešov 2/2023 zákonného zástupcu na stravovanie a určuje finančné pásmo pre všetky vekové kategórie.

Zálohová platba sa použije na nedotované obedy, a to v prípade, ak sa žiak nezúčastnil vyučovania, alebo ak si žiak neodobral obed. Mesačná frekvencia zálohovej platby nie je podmienkou. Prípadné preplatky Vám budú vrátené po ukončení školského roka v júli späť na Váš účet.

Stav Vašich peňazí môžete priebežne sledovať na konte stravníka v programe Školská jedáleň On-line.

 Možnosti úhrady stravného:

 • trvalý príkaz
 • internetbanking
 • vklad na účet

 

Preplatok Vám bude vrátený na konci šk. roka na účet, ktorý ste uviedli v zápisnom lístku. Zmenu  účtu  je nutné nahlásiť v kancelárii ŠJ.

 

Peniaze posielajte na účet ŠJ: 

IBAN : SK42 1111 0000 0011 79644002

Do správy pre prijímateľa je potrebné uviesť:

 • meno a priezvisko stravníka
 • triedu
 • variabilný symbol – v prípade nezadania variabilného symbolu, nebude platba pripísaná na konto Vášho dieťaťa. Variabilný symbol vidíte aj pri prihlásení sa on-line /v kolónke informácie /

 

  Možnosti odhlasovania zo stravy: 

Prihlásiť, alebo odhlásiť stravníka je potrebné 24 hodín vopred do 14.00 hod. Z dôvodu dodržiavania záväzných platných predpisov pre školské stravovanie /Zásady správnej výrobnej praxe –HACCP a pod./, nie je možné odhlásiť stravu ráno v daný deň. Iba v prvý deň choroby je možné neodhlásenú stravu odobrať  v čase od 11.30 – 12.00hod., pričom školská jedáleň nezodpovedá za zdravotnú bezpečnosť stravy konzumovanej mimo stravovacích priestorov ŠJ.  A ostatné dni choroby je nutné dieťa odhlásiť.

 

 • telefonicky /odkazovač/   051/7710868

 

 • schránka pri dverách v jedálni školy

 

Za  neodobratú, alebo včas neodhlásenú stravu sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje.

  

Diétne stravovanie

Naša školská jedáleň zabezpečuje pre našich žiakov bezlepkovú stravu.

Je potrebné doniesť žiadosť a potvrdenie od odborného lekára /gastroenterológa/

- žiadosť je na našej stránke /dole/

 

 Pri prihlásení sa na stravu je potrebné vyplniť  zápisný lístok.

Zapisny_listok_stravnika-Dotacia.pdf

Potvrdenie_diety_lekarom_specialistom.pdf

 

Tešíme sa na všetkých stravníkov – kolektív školskej jedálne

 

Kontakt

 • Základná škola, Šmeralova 25, Prešov
  Šmeralova 25, 080 01, Prešov
 • +421 51 771 78 70
  +421 903 213 530