Navigácia

Informácie

Školská jedáleň

OZNAM ŠKOLSKEJ JEDÁLNE!

 

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ JE VÁM K DISPOZÍCII V DŇOCH 23.8. – 2.9. V ČASE OD 8:00 – 12:00. HOD.

ĎAKUJEME

Podmienky stravovania v ŠJ

Vážení rodičia,

ak máte záujem o stravovanie vašich detí – nových - v školskej jedálni, je potrebné  vyplniť zápisný lístok na konkrétny školský rok a podpísaný  doniesť  do ŠJ, kde si zároveň  prevezmete čip /3 € zaplatíte spolu s 1. platbou/ a variabilný symbol.

 

*ak máte aj naďalej záujem o stravovanie vašich detí, ktoré už sú stravníkmi v školskej jedálni, bude vám v júni prostredníctvom vašich detí doručený zápisný lístok na nasledujúci šk. rok, ktorý vyplnený a podpísaný obratom vrátite triednemu učiteľovi.

 

Venujte, prosím pozornosť záväznému dátumu, od kedy chcete dieťa prihlásiť na obedy (konkrétny deň).

Čip a variabilný symbol ostávajú po celý čas stravovania sa. V prípade straty čipu si môžete zakúpiť nový za 3€. Strava sa vydáva na základe čipu.

Súrodenci môžu mať jeden variabilný symbol, ale je potrebné nahlásiť v kancelárii ŠJ mená a triedy súrodencov a platíte jednou sumou za všetkých.

Zápisný lístok si môžete  stiahnuť zo stránky /dole/, alebo ho vypíšete v ŠJ. Kópiu zápisného lístka si uchovajte, aby ste ho v prípade potreby a nejasností mali k dispozícii.

 

 Možnosti úhrady stravného:

 • trvalý príkaz
 • internetbanking
 • vklad na účet

 

Platby za stravu je potrebné uhrádzať mesačne vopred.

 

  1. splátka  -   15.8. - suma podľa kategórie /+ 3€ za čip - iba noví/
  2. splátka  -   15.9.
  3. splátka  -   15.10.
  4. splátka  -   15.11.
  5. splátka  -   15.12.
  6. splátka  -   15.1.
  7. splátka  -   15.2.
  8. splátka  -   15.3.
  9. splátka  -   15.4.
  10. splátka  -   15.5.  /posledná – počas mesiacov jún a júl neposielajte prosím žiadne peniaze/

UPOZORNENIE: pri hromadnom prihlasovaní stravníkov na nový mesiac musí byť na konte stravníka dostatočná výška finančných prostriedkov na celý nový mesiac /okolo 15. dňa v mesiaci/. V opačnom prípade nebude Vaše dieťa prihlásené na obedy. Preto dôrazne žiadame zákonných zástupcov detí, aby dodržali termíny splátok a tak nedošlo k tomu, že vaše dieťa ostane bez obedu.  

Poplatok za stravu je možné vyplatiť aj jednou sumou  na polrok,  alebo na celý šk. rok.

Preplatok Vám bude vrátený na konci šk. roka na účet, ktorý ste uviedli v zápisnom lístku. Zmenu  účtu  je nutné nahlásiť v kancelárii ŠJ.

 

Peniaze posielajte na účet ŠJ: 

IBAN : SK42 1111 0000 0011 79644002

Do správy pre prijímateľa je potrebné uviesť:

 • meno a priezvisko stravníka
 • triedu
 • variabilný symbol – v prípade nezadania variabilného symbolu, nebude platba pripísaná na konto Vášho dieťaťa. Variabilný symbol vidíte aj pri prihlásení sa on-line /v kolónke informácie /

 

 

 

 

Možnosti odhlasovania zo stravy: 

Prihlásiť, alebo odhlásiť stravníka je potrebné 24 hodín vopred do 14.00 hod. Z dôvodu dodržiavania záväzných platných predpisov pre školské stravovanie /Zásady správnej výrobnej praxe –HACCP a pod./, nie je možné odhlásiť stravu ráno v daný deň. Iba v prvý deň choroby je možné neodhlásenú stravu odobrať  v čase od 11.30 – 12.00hod., pričom školská jedáleň nezodpovedá za zdravotnú bezpečnosť stravy konzumovanej mimo stravovacích priestorov ŠJ.  A ostatné dni choroby je nutné dieťa odhlásiť.

 

 • telefonicky /odkazovač/   051/7710868

 

 • schránka pri dverách v jedálni školy

 

Za  neodobratú, alebo včas neodhlásenú stravu sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje.

 

 

 

Diétne stravovanie.

Naša školská jedáleň zabezpečuje pre našich žiakov bezlepkovú stravu.

Je potrebné doniesť žiadosť a potvrdenie od odborného lekára /gastroenterológa/

- žiadosť je na našej stránke /dole/

 

Poplatky

I. stupeň

1,51€ / obed

II. stupeň

1,60€ / obed

Športovci 2. stupeň

1,86€ / obed

Bezlepková diéta 1. stupeň

1,76€ / obed

Bezlepková diéta 2. stupeň

1,86€ / obed

 

Mesačný poplatok

I. stupeň

29,- € / mesiac

II. stupeň

31.- € / mesiac

Športovci 2. stupeň

36.- € / mesiac

Bezlepková diéta 1. stupeň

34.- € / mesiac

Bezlepková diéta 2. stupeň

36.- € / mesiac

 

 

 

V prípade potreby nás kontaktujte na tel. čísle 051/7710868

Tešíme sa na všetkých stravníkov – kolektív školskej jedálne.

 Pri prihlásení sa na stravu je potrebné vyplniť  zápisný lístok.

Zapisny_listok_stravnika_ZS_2022-23.pdf

Zapisny_listok_stravnika_ZS_2021-22_

Potvrdenie_lekara__specialistu_-_diety.pdf

 

Tešíme sa na všetkých stravníkov – kolektív školskej jedálne

 

Kontakt

 • Základná škola, Šmeralova 25, Prešov
  Šmeralova 25, 080 01, Prešov
 • +421 51 771 78 70
  +421 903 213 530