Navigácia

Informácie

Školská jedáleň

Vážení rodičia,

ak máte záujem o stravovanie vašich detí  v školskej jedálni v školskom roku 2020/2021, je potrebné  vyplniť zápisný lístok  a podpísaný  vrátiť (poslať) do ŠJ do 26.6.2020. Zápisný lístok si môžete stiahnuť zo stránky školy. Žiaci, ktorí nastúpia 22.6. do školy ho dostanú od triedneho učiteľa a následne vypísaný ho tiež môžu vrátiť triednemu učiteľovi.

 

Podmienky stravovania v ŠJ od 1.9.2020

Od 1.9.2020 máte nárok na dotáciu 1,20Eur na 1 obed podľa zákona 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky pri splnení určitých podmienok:

1. žiaka záväzne prihlásiť na stravu a uhradiť stanovené poplatky /zápisný lístok+platby/

2. žiak sa musí zúčastniť výchovno-vzdelávacej činnosti /nie je stanovené, aký dlhý čas/

3. žiak musí odobrať obed /odčipnúť sa!!! a skonzumovať obed v ŠJ/

Vysvetlenie:

1. Pri nedodržaní prvej podmienky žiak nebude mať obed.

2. Pri nedodržaní druhej podmienky, keď nestihnete žiaka včas vyhlásiť z obedu napr. prvý deň choroby, môžte obed zobrať do obedára /od 11.30hod. do 12,00hod./ ale uhradíte plnú sumu za obed /bude stiahnutá zo zálohovej platby 20.Eur/a ostatné dni choroby musíte obedy odhlásiť!

3. Pri nedodržaní tretej podmienky, kedy žiak neodčipne obed, uhradíte plnú sumu za tento obed /bude stiahnutá zo zálohovej platby 20.Eur/, preto dohliadnite, prosím na svoje deti, aby nosili čip na obed a určite sa odčipli.

Prosíme rodičov, aby v súvislosti zo stravovaním v školskej jedálni viedli svoje deti k zodpovednému správaniu sa voči pripravenému jedlu, ako aj voči vynaloženej ľudskej práci, a to bez ohľadu na skutočnosť, či bola na takéto jedlo poskytnutá dotácia, alebo nie.

Poplatky za stravu od 1.9.2020

1.stupeň

1. splátka –  20.Eur –zálohová platba, ktorú pred úplným vyčerpaním musíte  znovu poslať, inak žiak nebude môcť byť prihlásený na stravu /výšku konta môžte vidieť na našej stránke – prihlasovanie a odhlasovanie on-line/

                     - 3.-Eur za čip –  platia iba žiaci, ktorí čip nemajú. 

                    - 5.-Eur doplatok na 1. mesiac

Spolu poslať     -     10.8.2020     -    28.-Eur

 

2. splátka           -         10.9.2020     -      5.-Eur

3.  splátka          -        10.10.2020    -      5.-Eur

4. - 9. splátka do 10. dňa daného mesiaca po 5.Eur

10. splátka /posledná/   -   10.5.2021  -   5.-Eur

 

alebo

 

10.8.2020   1. splátka  na celý školský rok    73.-Eur

Pri platbách určite  zadávajte variabilný symbol!!!

 

 

 

1. stupeň – bezlepková diéta

 Rozpis splátok ako pre 1.stupeň suma:

10. 8.2020 poslať  20.-Eur + 3.-Eur + 10.-Eur spolu -33.Eur a potom každý mesiac po 10.-Eur

alebo

jedna splátka na celý školský rok 123.-Eur

 

2. stupeň

Rozpis ako pri 1.stupni suma:

10.8.2020 poslať 20.-Eur + 3.-Eur + 6.-Eur  spolu  29.-Eur a potom každý mesiac po 6.-Eur

alebo

jedna splátka na celý školský rok  83.-Eur

 

2.stupeň bezlepková diéta

Rozpis platieb ako pri 1.st. suma:

10.8.2020 poslať 20.-Eur + 3.-Eur + 12.-Eur spolu 35.-Eur a potom každý mesiac po 12.-Eur

alebo

jedna splátka na celý školský rok 143.-Eur

 

 

2. stupeň športovci

rozpis ako pri 1.stupni suma:

10.8.2020 poslať 20.-Eur + 3.-Eur + 12.-Eur spolu 35.-Eur a potom každý mesiac po 12.-Eur

alebo

jedna splátka na celý školský rok 143.-Eur

 

Diétne stravovanie.

Naša školská jedáleň zabezpečuje pre našich žiakov bezlepkovú stravu.

Je potrebné doniesť žiadosť a potvrdenie od odborného lekára /gastroenterológa/

- žiadosť je na našej stránke

Iné diéty nie sme schopní zabezpečiť, preto prosím rodičov u ktorých majú deti nejakú diétu, aby kontaktovali vedúcu ŠJ a dohodli sa na určitých podmienkach, nakoľko tiež musíme žiadať o dotáciu, aby sme to stihli do konca júna – je tam potrebné vypísať žiadosť a potvrdenie od  odborného lekára špecialistu.

 

 

 

Poplatky za stravu 2020/2021

I. stupeň

1,41€ / obed

II. stupeň

1,50€ / obed

Športovci 2. stupeň

1,76€ / obed

Bezlepková diéta 1. stupeň

1,66€ / obed

Bezlepková diéta 2. stupeň

1,76€ / obed

 

Poplatky za stravu 2020/21  s dotáciou

I. stupeň

5 € / mesiac

II. stupeň

6 € / mesiac

Športovci 2. stupeň

12 € / mesiac

Bezlepková diéta 1. stupeň

10 € / mesiac

Bezlepková diéta 2. stupeň

12 € / mesiac

 

Možnosti úhrady stravného:

 • trvalý príkaz
 • internetbanking
 • vklad na účet

Platbu za stravu je potrebné uhradiť mesačne vopred do 15. dňa  v mesiaci t.j. 1. splátka v auguste a posledná v máji.

Poplatok za stravu je možné vyplatiť aj jednou sumou  na polrok,  alebo na celý šk. rok.

Preplatok Vám bude vrátený na konci šk. roka na účet, ktorý ste uviedli v zápisnom lístku / zmenu  účtu  nezabudnite nahlásiť aj ved. ŠJ/.

 

IBAN : SK42 1111 0000 0011 79644002

Do správy pre prijímateľa je potrebné uviesť:

 • meno a priezvisko stravníka
 • triedu
 • variabilný symbol – bude Vám oznámený pri zápise stravníka, ostáva stáleten istý po celú dobu stravovania sa,súrodenci môžu mať jeden variabilný symbol, ale je potrebné náhlásiť vedúcej ŠJ mená a triedy súrodencov a platíte jednou sumou za všetkých.

Možnosti odhlasovania zo stravy:

 • osobne
 • telefonicky /aj na odkazovač/   051/7710868
 • on-line (http://www.zssmeralova.sk/) - Školská jedáleň - Prihlasovanie a odhlasovanie

Prihlásiť , alebo odhlásiť stravníka je potrebné 24 hodín vopred do 14.00 hod. Z dôvodu dodržiavania záväzných platných predpisov pre školské stravovanie /Zásady správnej výrobnej praxe –HACCP a pod./ nie je možné odhlásiť stravu ráno v daný deň. V prvý deň choroby je možné neodhlásenú stravu odobrať  v čase od 11.30 – 12.00hod. a ostatné dni odhlásiť.

Za  neodobratú, alebo včas neodhlásenú stravu sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje.

Strava sa vydáva  od 12.00hod – 14.00hod. na základe čipu.

 

 

Pri prihlásení sa na stravu je potrebné vyplniť  zápisný lístok.

Zapisny_listok_stravnika_ZS

Potvrdenie_lekara__specialistu_-_diety.pdf

Ziadost_o_vyplatenie_dotacie_-_diety_-__ZS.pdf

 

 

Kontakt

 • Základná škola, Šmeralova 25, Prešov
  Šmeralova 25, 080 01, Prešov
 • ++421 51 771 78 70
  ++421 903 213 530