Navigácia

Informácie

Školská jedáleň

Vážení rodičia,

- budúcich prváčikov 2019/20 – spolu s rozhodnutím o prijatí ste dostali jeden exemplár zápisného lístka stravníka. Pokiaľ máte záujem o stravovanie v školskej jedálni, vyplnený a podpísaný vráťte, prosím  do ŠJ do 8.6.2019. Zápisný lístok si buď presvieťte, alebo stiahnite zo stránky školy, alebo pýtajte ho pri preberaní čipu, aby ste aj Vy jeden exemplár mali doma.

- ostatných žiakov našej školy – v priebehu niekoľkých dní Vám deti donesú zápisný lístok stravníka,

  ktorý v prípade záujmu o stravovanie od septembra 2019 v našej ŠJ, vyplnený a podpísaný obratom  vráťte, prosím  naspäť  do ŠJ  najneskôr do 15.6.2019. Druhý exemplár ostáva Vám.

Podmienky stravovania v ŠJ od 1.9.2019

Od 1.9.2019 máte nárok na dotáciu 1,20Eur na 1 obed podľa zákona 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky pri splnení určitých podmienok:

1. žiaka záväzne prihlásiť na stravu a uhradiť stanovené poplatky /zápisný lístok+platby/

2. žiak sa musí zúčastniť výchovno-vzdelávacej činnosti /nie je stanovené, aký dlhý čas/

3. žiak musí odobrať obed /odčipnúť sa!!! a skonzumovať obed v ŠJ/

Vysvetlenie:

1. Pri nedodržaní prvej podmienky žiak nebude mať obed.

2. Pri nedodržaní druhej podmienky, keď nestihnete žiaka včas vyhlásiť z obedu napr. prvý deň choroby, môžte obed zobrať do obedára /od 11.30hod. do 12,00hod./ ale uhradíte plnú sumu za obed /bude stiahnutá zo zálohovej platby 20.Eur/a ostatné dni choroby musíte obedy odhlásiť!

3. Pri nedodržaní tretej podmienky, kedy žiak neodčipne obed, uhradíte plnú sumu za tento obed /bude stiahnutá zo zálohovej platby 20.Eur/, preto dohliadnite, prosím na svoje deti, aby nosili čip na obed a určite sa odčipli.

Prosíme rodičov, aby v súvislosti zo stravovaním v školskej jedálni viedli svoje deti k zodpovednému správaniu sa voči pripravenému jedlu, ako aj voči vynaloženej ľudskej práci, a to bez ohľadu na skutočnosť, či bola na takéto jedlo poskytnutá dotácia, alebo nie.

Poplatky za stravu od 1.9.2019

1.stupeň

1. splátka –  20.Eur –zálohová platba, ktorú pred úplným vyčerpaním musíte  znovu poslať, inak žiak nebude môcť byť prihlásený na stravu /výšku konta môžte vidieť na našej stránke – prihlasovanie a odhlasovanie on-line/

                - 3.-Eur za čip – doteraz sme čipy požičiavali a po ukončení stravovania ich žiaci mali vrátiť. Teraz budete mať vlasný čip na ktorý si žiaci môžu napísať meno, alebo inak označiť, aby si ho poznali a nezamieňali.

                    - 5.-Eur doplatok na 1. mesiac

Spolu poslať     -     10.8.2019     -    28.-Eur

 

2. splátka           -         10.9.2019     -      5.-Eur

3.  splátka          -        10.10.2019    -      5.-Eur

4. - 9. splátka do 10. dňa daného mesiaca po 5.Eur

10. splátka /posledná/   -   10.5.2019  -   5.-Eur

 

alebo

 

10.8.2019   1. splátka  na celý školský rok    73.-Eur

Pri platbách určite  zadávajte variabilný symbol!!!

 

 

1. stupeň – bezlepková diéta

 Rozpis splátok ako pre 1.stupeň suma:

10. 8.2019 poslať  20.-Eur + 3.-Eur + 10.-Eur spolu -33.Eur a potom každý mesiac po 10.-Eur

alebo

jedna splátka na celý školský rok 123.-Eur

 

2. stupeň

Rozpis ako pri 1.stupni suma:

10.8.2019 poslať 20.-Eur + 3.-Eur + 6.-Eur  spolu  29.-Eur a potom každý mesiac po 6.-Eur

alebo

jedna splátka na celý školský rok  83.-Eur

 

2.stupeň bezlepková diéta

Rozpis platieb ako pri 1.st. suma:

10.8.2019 poslať 20.-Eur + 3.-Eur + 12.-Eur spolu 35.-Eur a potom každý mesiac po 12.-Eur

alebo

jedna splátka na celý školský rok 143.-Eur

 

 

2. stupeň športovci

rozpis ako pri 1.stupni suma:

10.8.2019 poslať 20.-Eur + 3.-Eur + 12.-Eur spolu 35.-Eur a potom každý mesiac po 12.-Eur

alebo

jedna splátka na celý školský rok 143.-Eur

 

Diétne stravovanie.

Naša školská jedáleň zabezpečuje pre našich žiakov bezlepkovú stravu.

Je potrebné doniesť žiadosť a potvrdenie od odborného lekára /gastroenterológa/

- žiadosť je na našej stránke

Iné diéty nie sme schopní zabezpečiť, preto prosím rodičov u ktorých majú deti nejakú diétu, aby kontaktovali vedúcu ŠJ a dohodli sa na určitých podmienkach, nakoľko tiež musíme žiadať o dotáciu, aby sme to stihli do konca júna – je tam potrebné vypísať žiadosť a potvrdenie od  odborného lekára špecialistu.

 

 

 

Poplatky za stravu 2019/2020

I. stupeň

1,41€ / obed

II. stupeň

1,50€ / obed

Športovci 2. stupeň

1,76€ / obed

Bezlepková diéta 1. stupeň

1,66€ / obed

Bezlepková diéta 2. stupeň

1,76€ / obed

 

Poplatky za stravu 2019/20  s dotáciou

I. stupeň

5 € / mesiac

II. stupeň

6 € / mesiac

Športovci 2. stupeň

12 € / mesiac

Bezlepková diéta 1. stupeň

10 € / mesiac

Bezlepková diéta 2. stupeň

12 € / mesiac

 

Možnosti úhrady stravného:

 • trvalý príkaz
 • internetbanking
 • vklad na účet

Platbu za stravu je potrebné uhradiť mesačne vopred do 15. dňa  v mesiaci t.j. 1. splátka v auguste a posledná v máji.

Poplatok za stravu je možné vyplatiť aj jednou sumou  na polrok,  alebo na celý šk. rok.

Preplatok Vám bude vrátený na konci šk. roka na účet, ktorý ste uviedli v zápisnom lístku / zmenu  účtu  nezabudnite nahlásiť aj ved. ŠJ/.

 

IBAN : SK42 1111 0000 0011 79644002

Do správy pre prijímateľa je potrebné uviesť:

 • meno a priezvisko stravníka
 • triedu
 • variabilný symbol – bude Vám oznámený pri zápise stravníka, ostáva stáleten istý po celú dobu stravovania sa,súrodenci môžu mať jeden variabilný symbol, ale je potrebné náhlásiť vedúcej ŠJ mená a triedy súrodencov a platíte jednou sumou za všetkých.

Možnosti odhlasovania zo stravy:

 • osobne
 • telefonicky /aj na odkazovač/   051/7710868
 • on-line (http://www.zssmeralova.sk/) - Školská jedáleň - Prihlasovanie a odhlasovanie

Prihlásiť , alebo odhlásiť stravníka je potrebné 24 hodín vopred do 14.00 hod. Z dôvodu dodržiavania záväzných platných predpisov pre školské stravovanie /Zásady správnej výrobnej praxe –HACCP a pod./ nie je možné odhlásiť stravu ráno v daný deň. V prvý deň choroby je možné neodhlásenú stravu odobrať do obedára v čase od 11.30 – 12.00hod. a ostatné dni odhlásiť.

Za  neodobratú, alebo včas neodhlásenú stravu sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje.

Strava sa vydáva  od 12.00hod – 14.00hod. na základe čipu.

 

 

Pri prihlásení sa na stravu je potrebné vyplniť  zápisný lístok.

Zapisny_listok_stravnika_ZS.pdf

Potvrdenie_lekara__specialistu_-_diety.pdf

Ziadost_o_vyplatenie_dotacie_-_diety_-__ZS.pdf

 

 

Kontakt

 • Základná škola, Šmeralova 25, Prešov
  Šmeralova 25, Prešov
 • ++421 51 771 78 70
  ++421 903 213 530