Navigácia

Informácie

Školská jedáleň

Podmienky stravovania v ŠJ od 1.9.2021

Vážení rodičia,

ak máte záujem o stravovanie vašich detí  v školskej jedálni v školskom roku 2021/2022, je potrebné  vyplniť zápisný lístok  a podpísaný  vrátiť (poslať) do ŠJ do 18.6.2021. Zápisný lístok si môžete stiahnuť zo stránky školy, alebo  Vám  dieťa  donesie  tlačivo a obratom ho pošlete triednemu učiteľovi. Venujte, prosím pozornosť záväznému dátumu, od kedy chcete dieťa prihlásiť na obed /od 2.9. alebo až od 3.9.2021.../

Rodičia našich prváčikov v šk. roku 2021/22

Ak máte záujem o stravovanie vašich detí v školskej jedálni vyplnený zápisný lístok /je na stránke dole/ doneste osobne do ŠJ v čase od 23.8.2021 od 8.00hod. do 12.00hod. /okrem piatku 27.8.2021/ nakoľko si potrebujete  prevziať čip /3.-Eur-zaplatíte spolu s platbou na september/ a variabilný symbol. 

Čip a variabilný symbol ostávajú po celý čas stravovania sa.

Variabilný symbol vidíte aj pri prihlásení sa on-line /v kolónke informácie /

 

Možnosti úhrady stravného:

 • trvalý príkaz
 • internetbanking
 • vklad na účet

Platbu za stravu je potrebné uhradiť mesačne vopred najlepšie okolo  15. dňa  v mesiaci t.j. 1. splátka v auguste a posledná v máji.

Poplatok za stravu je možné vyplatiť aj jednou sumou  na polrok,  alebo na celý šk. rok.

Preplatok Vám bude vrátený na konci šk. roka na účet, ktorý ste uviedli v zápisnom lístku / zmenu  účtu  nezabudnite nahlásiť aj ved. ŠJ/.

 

IBAN : SK42 1111 0000 0011 79644002

Do správy pre prijímateľa je potrebné uviesť:

 • meno a priezvisko stravníka
 • triedu
 • variabilný symbol – bude Vám oznámený pri zápise stravníka, ostáva stále ten istý po celú dobu stravovania sa, súrodenci môžu mať jeden variabilný symbol, ale je potrebné nahlásiť vedúcej ŠJ mená a triedy súrodencov a platíte jednou sumou za všetkých.

 

Možnosti odhlasovania zo stravy: 

 • osobne /schránka  pri dverách v jedálni/
 • telefonicky /aj na odkazovač/   051/7710868
 • on-line (http://www.zssmeralova.sk/) - Školská jedáleň - Prihlasovanie a odhlasovanie

Prihlásiť , alebo odhlásiť stravníka je potrebné 24 hodín vopred do 14.00 hod. Z dôvodu dodržiavania záväzných platných predpisov pre školské stravovanie /Zásady správnej výrobnej praxe –HACCP a pod./ nie je možné odhlásiť stravu ráno v daný deň. V prvý deň choroby je možné neodhlásenú stravu odobrať  v čase od 11.30 – 12.00hod. pričom školská jedáleň nezodpovedá za zdravotnú bezpečnosť stravy konzumovanej mimo stravovacích priestorov ŠJ  a ostatné dni odhlásiť.

Za  neodobratú, alebo včas neodhlásenú stravu sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje.

Strava sa vydáva  od 12.00hod – 14.00hod. na základe čipu./3.-Eur/

 

Poplatky za stravu od 1.9.2021

I. stupeň

1,51€ / obed

II. stupeň

1,60€ / obed

Športovci 2. stupeň

1,86€ / obed

Bezlepková diéta 1. stupeň

1,76€ / obed

Bezlepková diéta 2. stupeň

1,86€ / obed

 

Mesačný poplatok – trvalý príkaz

I. stupeň

29,- € / mesiac

II. stupeň

34.- € / mesiac

Športovci 2. stupeň

36.- € / mesiac

Bezlepková diéta 1. stupeň

34.- € / mesiac

Bezlepková diéta 2. stupeň

36.- € / mesiac

 

 

 

Diétne stravovanie.

Naša školská jedáleň zabezpečuje pre našich žiakov bezlepkovú stravu.

Je potrebné doniesť žiadosť a potvrdenie od odborného lekára /gastroenterológa/

- žiadosť je na našej stránke

 

 Pri prihlásení sa na stravu je potrebné vyplniť  zápisný lístok.

Kontakt

 • Základná škola, Šmeralova 25, Prešov
  Šmeralova 25, 080 01, Prešov
 • ++421 51 771 78 70
  ++421 903 213 530