Navigácia

So športovým zameraním

Triedy so športovou prípravou - atletika (2. stupeň)


Chlapci a dievčatá  majú upravené učebné osnovy, ktoré obsahujú 2 hodiny telesnej výchovy a 5 hodín športovej prípravy. Všetky hodiny sú zaradené do dopoludňajšieho rozvrhu. Jedna vyučovacia hodina, plávanie, je zaradená popoludní a je zameraná na relaxáciu. Výber pozostáva z testov všeobecnej pohybovej výkonnosti. (skok z miesta, hod 2-kilogramovou loptou, člnkový beh na 10 x 5 metrov).

Podmienky pre prijatie do triedy so športovou prípravou so zameraním na atletiku:

1. Úspešné zvládnutie všeobecných motorických testov, všeobecnej pohybovej   výkonnosti.

2. Potvrdenie lekára o zdravotnej spôsobilosti.

3. Žiadosť a súhlas rodičov so zaradením žiaka/žiačky do triedy s rozšíreným vyučovaním športovej prípravy

Všetci žiaci sú sledovaní obvodným lekárom. Okrem atletických súťaží, ktoré tvoria prioritu, sa žiaci zapájajú aj do súťaží v basketbale, volejbale, vybíjanej, plávaní, stolnom tenise a futbale.

 

TRIEDA S ROZŠÍRENOU HODINOU TELESNEJ A ŠPORTOVEJ VÝCHOVY so zameraním na všeobecnú pohybovú prípravu (1. stupeň)

 

Zriadenie triedy s rozšírenou hodinou telesnej a  športovej výchovy sa riadi § 103 – 106 z. č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Trieda s rozšírenou hodinou telesnej a  športovej výchovy je trieda určená pre športovo talentovaných žiakov, v ktorej je systematická športová príprava súčasťou vyučovania. Činnosť v takejto triede je zameraná na optimálny rozvoj pohybových predpokladov žiakov pre konkrétne športové odvetvia a zvyšovanie ich športovej výkonnosti.

V  triedach s rozšírenou hodinou telesnej a  športovej výchovy sa vyučuje podľa upraveného učebného plánu základnej školy.

Do triedy s rozšírenou hodinou telesnej a  športovej výchovy sa prijímajú žiaci a žiačky do 1. ročníka po overení špeciálnych zručností, schopností a nadania.

Predmet telesná a športová výchova sa vyučuje v rozsahu 3 hodiny týždenne v rámci rozvrhu hodín triedy. So žiakmi pracujú kvalifikovaní učitelia telesnej a športovej výchovy.

Podmienky pre prijatie do triedy s rozšírenou hodinou telesnej a  športovej výchovy so zameraním na  všestrannú pohybovú prípravu:

1. Úspešné zvládnutie všeobecných motorických testov, všeobecnej pohybovej   výkonnosti.

2. Potvrdenie lekára o zdravotnej spôsobilosti.

3. Žiadosť a súhlas rodičov so zaradením žiaka/žiačky do triedy s rozšíreným vyučovaním športovej prípravy

Podľa výsledkov testov a splnenia ostatných kritérií sa stanoví poradie uchádzačov o prijatie do triedy s rozšírenou hodinou telesnej a  športovej výchovy.

Prijatým žiakom vydá riaditeľ školy rozhodnutie o prijatí.

Prihlášku do  triedy s rozšírenou hodinou telesnej a  športovej výchovy si môžete osobne vyzdvihnúť v kancelárii zástupkyne riaditeľky školy, stiahnuť z webovej stránky školy, prípadne Vám ju pošleme na základe vyžiadania mailom.

V  triede s rozšírenou hodinou telesnej a  športovej výchovy  Vaše dieťa čaká:

 • všestranná  príprava v rámci telesnej a športovej výchovy,
 • rozvrh hodín so zameraním na telesnú a športovú výchovu v rozsahu 3 hodiny týždenne,
 • získanie špeciálnych pohybových zručností, kompenzačné cvičenia a posilňovanie svalov pre zdravý telesný vývoj,
 • kvalitná úroveň vzdelávacieho procesu,
 • rovnaký počet hodín vyučovania cudzieho jazyka v porovnaní s klasickou triedou,
 • výchovno-vzdelávací proces v novozriadených odborných učebniach s využitím interaktívneho a projektového vyučovania, práca s PC a internetom,
 • získavanie vedomostí populárnejšou formou účasťou na exkurziách a výletoch,
 • využívanie multifunkčného ihriska s novou umelou  trávou v areáli školy a telocvične,
 • starostlivosť o zdravý vývin detí poskytovaním školského programu – životospráva a výživa športovcov
 • prezentácia najlepších výsledkov a zaujímavých aktivít na aktualizovanej web-stránke 
 • vhodné využitie voľného času krúžkovou  činnosťou.   

Štúdium v  triede s rozšírenou hodinou telesnej a  športovej výchovy je bezplatné.

KRITÉRIA VÝBERU DO TRIEDY S ROZŠÍRENOU HODINOU TELESNEJ A ŠPORTOVEJ VÝCHOVY

Hlavným kritériom prijatia žiaka do  triedy s rozšírenou hodinou telesnej a  športovej výchovy je absolvovanie testov pohybovej výkonnosti :

 • člnkový beh 5 x 10m (ukazovateľ rýchlosti)
 • hod plnou loptou (ukazovateľ výbušnej sily)
 • skok do diaľky z miesta (ukazovateľ výbušnej sily dolných končatín)
 • prípravná hra 4 : 4 (herná zručnosť)

 Absolvovaním štandardných testov výberová komisia získa informácie o pohybovej zdatnosti a predpokladov uchádzačov o daný šport – futbal a u ostatných všeobecnú fyzickú pripravenosť.

Podľa výsledkov testov sa stanoví poradie uchádzačov o prijatie do triedy s  rozšírenou hodinou telesnej a  športovej výchovy.
Prijatie do  triedy je podmienené dobrým zdravotným stavom žiakov.

Kontakt

 • Základná škola, Šmeralova 25, Prešov
  Šmeralova 25, 080 01, Prešov
 • +421 51 771 78 70
  +421 903 213 530