Navigácia

Informácie ŠKD

Školský klub detí (ŠKD) je súčasťou Základnej školy Šmeralova 25, Prešov. Zabezpečuje výchovno-vzdelávaciu činnosť pre deti 1. - 5. ročníka.

Svojou činnosťou nadväzuje na výchovno-vzdelávaciu činnosť školy. Denný a týždenný rozvrh činnosti je zostavený tak, aby rešpektoval zásady psychohygieny, potreby a záujmy detí, vekové a individuálne osobitosti. Uskutočňuje činnosti odpočinkové, rekreačné, sebaobslužné, spoločensky prospešné, záujmové a prípravu na vyučovanie.

Úlohou je realizovať výchovno-vzdelávaciu činnosť v súlade s cieľmi školskej politiky v zmysle školského zákona a výchovných programov, pri ktorej  poskytuje:

• príležitosť viesť jedinca k racionálnemu využívaniu voľného času,

• formovať hodnotové záujmy, 

• uspokojovať a kultivovať významné ľudské potreby,

• rozvíjať špecifické schopnosti jedinca,

• upevňovať žiaduce morálne vlastnosti.

  Pri realizovaní záujmovej činnosti ŠKD využíva okrem tried, školský dvor ( átrium, atletický areál, futbalové ihrisko), telocvičňu, školskú knižnicu, počítačovú miestnosť. Poloha školy umožňuje využitie okolitého prostredia k činnostiam v prírode.

 Školský klub spolupracuje s rôznymi mimoškolskými inštitúciami a organizáciami ako sú napr. Športové kluby, Prešovská univerzita, Grimmy, Planetárium, Policajný  zbor PO, DJZ PO a iné.   

 

Prihlasovanie dieťaťa do ŠKD:

 • Dieťa sa prijíma do ŠKD na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu dieťaťa. V zmysle pokynov zriaďovateľa je potrebné spolu so žiadosťou odovzdať aj čestné vyhlásenie zákonného zástupcu dieťaťa( je súčasťou žiadosti).
 • Dieťa sa odhlasuje z ŠKD na základe žiadosti- (odhlasovacieho lístka) zákonného zástupcu dieťaťa najneskôr 3 dni pred ukončením daného mesiaca (viď. tlačivá ŠKD).

Odchod dieťaťa z ŠKD

 • V prípade potreby  ( ak nastane zmena počas školského roka) vychovávateľka uvoľní dieťa z ŠKD iba  na základe písomného oznamu, ktorý obsahuje tieto údaje: dátum, hodina, spôsob odchodu a podpis zákonného zástupcu( viď. tlačivá ŠKD).
 • Zo školského klubu môže dieťa odísť samo len na základe písomného súhlasu rodičov.
 • Dieťa nebude uvoľnené zo ŠKD na základe telefonátu!

 

Spôsob úhrady príspevku:


      Všeobecno záväzné nariadenie mesta Prešov č.12/2013 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prešov..

O zníženie, alebo odpustenie poplatku môže zákonný zástupca požiadať zriaďovateľa na základe potvrdenia o hmotnej núdzi z úradu práce.

Platba:
 - prevodom z bankového účtu (príkaz na úhradu, e-banking)

 V septembri aktuálneho školského roka prosíme rodičov, aby platbu uhradili za dva mesiace (z dôvodu, že každá platba musí byť uhradená mesiac dopredu).


                    

Údaje prijímateľovi:

Základná škola Šmeralova 25, Prešov

Číslo účtu:

1179644045

Kód banky:

1111

Variabilný symbol:    

pridelený podľa rozhodnutia (info u vychovávateľky oddelenia)

Konštantný  symbol: 

 

Suma príspevku na 1   dieťa:  

12 € mesačne

Termín splatnosti:

do 10. dňa príslušného kalendárneho mesiaca

Správa pre prijímateľa:

skd, meno dieťaťa, trieda

IBAN:

 IBAN: SK4511110000001179644045

                    

Ak zákonný zástupca dieťaťa neuhradí poplatok ŠKD do 10. dňa príslušného kalendárneho mesiaca a neurobí tak ani pri upozornení na omeškanie, riaditeľ školy môže rozhodnúť o vylúčení dieťaťa z ŠKD.

Kontakt

 • Základná škola, Šmeralova 25, Prešov
  Šmeralova 25, Prešov
 • ++421 51 771 78 70
  ++421 903 213 530