Navigácia

Informácie ŠKD

BULLETIN_21-22_

 

Informácie ŠKD

 

Školský klub detí je súčasťou základnej školy, zabezpečuje pre deti, ktoré plnia povinnú školskú dochádzku na základnej škole, činnosť podľa výchovného programu školského zariadenia zameranú na ich prípravu na školské vyučovanie a na oddych v čase mimo vyučovania. 

Výchovno-vzdelávacia činnosť sa organizuje ako:

 • Pravidelná činnosť zameraná na prípravu na školské vyučovanie
 • Pravidelná záujmová činnosť na uspokojovanie a rozvíjanie individuálnych potrieb detí
 • Príležitostná činnosť najmä formou podujatí, súťaží, exkurzií a pohybových aktivít

Zámerom našej humanisticky orientovanej  koncepcie výchovy   je vytvárať  prostredie, ktoré aktivizuje  a motivuje k rozvíjaniu  tvorivej osobnosti dieťaťa. Základnými piliermi úspechu  vo výchovno-vzdelávacom systéme sú: rovnosť príležitostí, efektívnosť a participácia.

Rovnosť príležitostí - vytváranie takých podmienok, ktoré vedú k posilňovaniu rovnakého prístupu pre všetky deti, odstraňovaniu bariér, ktoré vedú k izolácii, diskriminácii.

Efektívnosť - uplatňovanie tvorivého prístupu  a učenia  zmysluplného a prepojeného  so skutočným životom. Deťom sú ponúknuté príležitosti pre možnosť výberu činnosti i rôznych aktivít, pričom je rešpektovaný typ inteligencie.

Participácia - uplatňovanie všetkých možných nástrojov a príležitosti so zreteľom na rozvoj a inovatívnosť školského klubu detí.

 

Prihlasovanie a odhlasovanie  dieťaťa do/z ŠKD

 • Dieťa sa prijíma do ŠKD na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu dieťaťa.  Súčasťou žiadosti je aj čestné vyhlásenie zákonného zástupcu dieťaťa.
 • Žiadosť o prijatie sa spravidla podáva pri zápise do 1. ročníka školy, resp. začiatkom školského roka.  
 • Dieťa sa odhlasuje z ŠKD na základe žiadosti  (odhlasovacieho lístka) zákonného zástupcu dieťaťa najneskôr 3 dni pred ukončením dochádzky (viď. tlačivá ŠKD).
 • Do ŠKD sa prednostne prijímajú žiaci nižších ročníkov (prvý stupeň) základnej školy, ktorí sú prihlásení na pravidelnú dochádzku.

 

Dochádzka dieťaťa v ŠKD

 • Rozsah dennej dochádzky dieťaťa prihláseného na trvalú dochádzku, spôsob a čas jeho odchodu z ŠKD domov, prípadne záujmovú činnosť mimo ŠKD uvedie zákonný zástupca  v žiadosti o prijatie.
 • Pri zmene dochádzky dieťaťa do ŠKD alebo ak má dieťa opustiť ŠKD inak, ako je uvedené v žiadosti,  má rodič alebo iný zákonný zástupca povinnosť túto skutočnosť oznámiť vychovávateľke písomne na uverejnenom tlačive nachádzajúcom sa na webovej stránke školy.
 • Dieťa nebude uvoľnené z ŠKD na základe telefonátu!
 • Dieťa môže samo odísť z ŠKD len na základe písomného súhlasu rodiča alebo  zákonného zástupcu.
 • V záujme zvýšenia ochrany zdravia a bezpečnosti dieťaťa, nerušeného  priebehu výchovno-vzdelávacej činnosti si zákonný zástupca alebo iná poverená osoba vyzdvihuje dieťa z ŠKD: hneď po vyučovaní, o 13.00, 14.00, 15,00, 16,00 a 16.30 hod.

 

         Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov spojených

         s činnosťou ŠKD

 

 1. Výšku mesačného príspevku na úhradu nákladov spojených s činnosťou ŠKD určuje riaditeľ na základe všeobecne záväzného nariadenia zriaďovateľa – mesta Prešov. V školskom roku 2023/2024 je výška príspevku 20 eur.
 2. Príspevok  je zákonný zástupca povinný uhradiť vopred vždy do 10. dňa príslušného kalendárneho mesiaca bankovým prevodom.
 3.  Príspevok na činnosť ŠKD môže rodič uhradiť mesačne, štvrťročne, polročne, ročne. Platba mesiac vopred, začiatkom štvrťroka, polroka, daného roka.
 4. Mesačný príspevok sa uhrádza bez ohľadu na dĺžku času a počet dní, ktoré dieťa strávi v ŠKD. V prípade, že zákonný zástupca ukončí dochádzku dieťaťa do ŠKD v priebehu mesiaca, nevzniká mu nárok na vrátenie príspevku.
 5. O  zníženie, alebo odpustenie poplatku môže zákonný zástupca požiadať riaditeľa školy na základe potvrdenia o hmotnej núdzi z úradu práce.
 6. Rodič/zákonný zástupca, môže požiadať o vrátenie príspevku a to najneskôr do konca kalendárneho roka na základe žiadosti a to v prípade ak rodič zaplatil príspevok navyše, alebo  mu bude príspevok  automaticky presunutý na nasledujúci školský rok, ak dieťa pokračuje v návšteve ŠKD.
 7. Ak zákonný zástupca dieťaťa neuhradí poplatok ŠKD do 10. dňa príslušného kalendárneho mesiaca a neurobí tak ani pri upozornení na omeškanie, riaditeľ školy môže rozhodnúť o vylúčení dieťaťa z ŠKD.                                                 

Platba:
 - prevodom z bankového účtu (príkaz na úhradu, e-banking)

 V septembri 2023 žiadame rodičov, aby platbu uhradili za dva mesiace (z dôvodu, že každá platba musí byť uhradená mesiac dopredu).

Údaje prijímateľovi:

Základná škola Šmeralova 25, Prešov

Číslo účtu:

1179644045

Kód banky:

1111

Variabilný symbol:    

pridelený podľa rozhodnutia (informácia u vychovávateľky oddelenia)

Konštantný  symbol: 

 

Suma príspevku na 1   dieťa:  

20 € mesačne

Termín splatnosti:

do 10. dňa príslušného kalendárneho mesiaca

Správa pre prijímateľa:

skd, meno dieťaťa, trieda

IBAN:

 IBAN: SK4511110000001179644045

 

 

BULLETIN_21-22_

 

Kontakt

 • Základná škola, Šmeralova 25, Prešov
  Šmeralova 25, 080 01, Prešov
 • +421 51 771 78 70
  +421 903 213 530