Navigácia

Informácie

ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ (ŠKD) je v prevádzke od 5.9.2017 denne od 6,30 do 17,00 hod., okrem dní pracovného pokoja a štátnych sviatkov. Zo školského klubu môže dieťa odísť samo len na základe písomného súhlasu rodičov.

Poplatok 12,00 € za ŠKD je potrebné uhrádzať vždy do 10-teho dňa v mesiaci na bankový účet č. 1179644045/1111 s prideleným variabilným symbolom (IBAN: SK4511110000001179644045) . V septembri 2017 prosíme rodičov, aby platbu uhradili za dva mesiace (z dôvodu, že každá platba musí byť uhradená mesiac dopredu).
Všeobecno záväzné nariadenie mesta Prešov č.12/2013 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prešov

Rozhodnutie - finančný príspevok zákonného zástupcu žiaka na čiastočnú úhradu nákladov za starostlivosť poskytovanú žiakovi/žiačke v školskom klube detí v školskom roku 2013/2014 - platí od 1. februára 2014

 

Všeobecné informácie: Ranné schádzanie: 6,30 – 7,45

 Režim dňa v ŠKD - vyberanie detí:   

 • po vyučovaní alebo po obede
 • 13,00 hod.
 • 15,00 hod. (14,45 – 15,00 olovrant)
 • 16,00 – 16,30
 • rozchádzanie: 16,30 – 17,00

Za bezpečnosť detí počas celého pobytu v ŠKD zodpovedá vychovávateľka od 6,30 – 7,45 a 11,40 – 17,00.

 

ODDELENIA ŠKD

Oddelenie / Trieda

Vychovávateľka

 1. 1.A, 3.D

Jana Diová

 1. 1.B, 2.A

Mgr. Tamara Škovránková

 1. 1.C, 2.C, 5.C

Bc. Jana Mikulová

 1. 1.D, 4.A

Katarína Vargovčíková

 1. 2.B, 4.D

Mgr. Martina Grigerová

 1. 2.D, 2.A

PhDr. Katarína Lacková

 1. 2.A, 2.B, 2.D, 4.C, 4.E

Mgr. Anežka Vidumská

 1. 3.A, 3.D

Anna Ivanecká

 1. 3.B, 3.C, 4.B

Iveta Ivanová

 1. 3.E, 3.F

Mgr. Zuzana Hudecová

Kontakt

 • Základná škola, Šmeralova 25, Prešov
  Šmeralova 25, Prešov
 • ++421 51 771 78 70
  ++421 903 213 530