Navigácia

KOZMIX LAB

 

 

 

 

 

 

Väčšina tried 1. stupňa je v školskom roku 2021/2022 zapojená do projektového vyučovania KozmixLab prostredníctvom vzdelávacieho portálu Kozmix, ktorý využívame už niekoľko rokov. Učitelia prešli vzdelávaním Edulab akadémie a v druhom polroku školského roka budú realizovať projekty vo svojej triede. Tieto projekty premenia triedu na laboratórium plné bádania a hravého učenia.

Hlavné ciele projektov:

Rozvoj prírodovednej gramotnosti

Bádateľská povaha projektov oboznamuje žiakov s metódami experimentu, pozorovania či zberu dát.

Rozvoj kompetencií žiakov

Okrem vedomostí sú vzdelávacie aktivity smerované aj k rozvoju kritického myslenia, tvorivosti či prezentačných zručnosti.

Medzipredmetovosť

Každý z projektov prepája viacero vyučovacích predmetov a vytvára tak lepšie predpoklady pre porozumenie téme.

Využitie tlačených, digitálnych a cudzojazyčných materiálov

Tlačené materiály pre učiteľa sú doplnené interaktívnymi aktivitami, pracovnými listami a videami od BBC, ktoré sú dostupné na portáli Kozmix.sk.

Tímová spolupráca

Vzdelávacie aktivity sú orientované na tímovú spoluprácu, v rámci ktorej žiaci spoločne riešia problémové zadania.

Inovatívne vyučovacie metódy

Vzdelávacie aktivity vychádzajú z aktuálnych trendov didaktiky a využívajú metódy rovesníckeho vzdelávania, tímovej spolupráce či rolových hier.

Projekty, z ktorých sme si vybrali:

https://www.kozmixlab.sk/projekty/

 

Kontakt

  • Základná škola, Šmeralova 25, Prešov
    Šmeralova 25, 080 01, Prešov
  • +421 51 771 78 70
    +421 903 213 530