Navigácia

IT Akadémia

                                                   

 

IT Akadémia - vzdelávanie pre 21. storočie

Stali sme sa IT Akadémia Partnerom !!!

Národný projekt „IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie“ reaguje na požiadavky IT sektora prispôsobiť vzdelávací systému aktuálnym a perspektívnym potrebám trhu práce. Oproti súčasnému stavu potrebuje IT sektor ročne navyše aspoň tisíc nových zamestnancov – špecialistov. Prostredníctvom národného projektu chceme prispieť k riešeniu tohto problému. Jeho hlavným cieľom je „vytvorenie modelu vzdelávania a prípravy mladých ľudí pre aktuálne a perspektívne potreby vedomostnej spoločnosti a trhu práce so zameraním na informatiku a IKT“.

 

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

 

Základné informácie

Operačný program: Ľudské zdroje

Prioritná os: Vzdelávanie

Spolufinancovaný fondom: Európskym sociálnym fondom

Miesto realizácie projektu: Trnavský kraj, Trenčiansky kraj, Nitriansky kraj, Žilinský kraj, Banskobystrický kraj, Prešovský kraj, Košický kraj

ITMS kód projektu: 312011F057

Strategický cieľ projektu: Vytvorenie modelu vzdelávania a prípravy mladých ľudí pre aktuálne a perspektívne potreby vedomostnej spoločnosti a trhu práce so zameraním na informatiku a IKT.

 

Ciele Aktivity 1:  Inovácia prírodovedného a technického vzdelávania na základných a stredných školách so zameraním na informatiku a IKT, orientácia mladých ľudí na ďalšie štúdium v študijných odboroch a programoch s perspektívou uplatnenia sa v IT sektore. Inovácia vzdelávania v rámci Školských vzdelávacích programov bude zameraná na aktualizáciu obsahu, metód a foriem výučby matematiky, informatiky, prírodovedných predmetov a odborných predmetov smerom k dôslednej a zmysluplnej implementácii IKT nástrojov do vzdelávania. Vytvorené inovatívne metodiky budú zamerané predovšetkým na rozvoj bádateľských kompetencií žiakov ZŠ a SŠ.

 

Ciele Aktivity 2: Inovácia študijných programov a predmetov na univerzitách v štyroch aktuálnych a moderných oblastiach odborného zamerania – dátová veda (Data Science), internet vecí (IoT), počítačové siete a podnikovo-informačné systémy, a to s ohľadom na potreby praxe v IT sektore pri rešpektovaní kvalifikačných štandardov podľa Národnej sústavy kvalifikácií.

 

Cieľová skupina

 • 33 000 žiakov základných a stredných škôl
 • 3 000 študentov vysokých škôl
 • 2 100 pedagogických a odborných zamestnancov
 • 20 vysokoškolských učiteľov

 

Webová stránka projektu: www.itakademia.sk

 

Naša škola ako IT Akadémia partner spolupracuje na rozšírenej úrovni, ktorá umožňuje:

 • využívanie v projekte vytvorených inovatívnych nástrojov vo výučbe INF, MAT, prírodných a technických vied;
 •  účasť na popularizačných a mimoškolských vzdelávacích aktivitách;
 • účasť na tvorbe a overovaní inovatívnych nástrojov pre výučbu INF, MAT, prírodných a technických vied;
 • vzdelávanie učiteľov;
 • využívanie ITScienceLab pre ZŠ.

 

V rámci vybavenia ITScienceLab boli na školu dodané pomôcky pre informatiku, biológiu, fyziku, geografiu, matematiku, počítačové systémy a siete, internet vecí a informatiku v prírodných vedách a matematike. Súčasťou laboratória sú napríklad 3D tlačiareň, Arduina a Raspberry pre informatiku, Vernier pre chémiu a fyziku, meteostanica, mikroskopy. Tieto pomôcky majú pomôcť inovovať vzdelávanie v rámci Školských vzdelávacích programov so zameraním na aktualizáciu obsahu, metód a foriem výučby matematiky, informatiky, prírodovedných predmetov smerom k dôslednej a zmysluplnej implemetácii IKT nástrojov do vzdelávania.

 

Zapojení učitelia: Mgr. Martina Bryndzová, Mgr. Slávka Čančinová, Mgr. Janka Poklembová, Ing. Anna Šibová, Mgr. Milena Feldmanová, PaedDr. Slávka Čorejová, Mgr. Eva Birošová, RNDr. Erika Fechová,PhD., RNDr. Jana Tomaščíková, Mgr. Ľuboš Lukáč, PaedDr. Milena Koščová,  Ing. Katarína Tuhrinová


 

Naši žiaci sa zúčastnili nasledujúcich aktivít:

Korešpondenčný matematický seminár Malynár

Korešpondenčný matematický seminár Matik

Jednodňová matematická súťaž Lomihlav

Využívanie o overovanie inovatívnych nástrojov pre výučbu:

V minulom školskom roku učitelia využívali a overovali inovatívne nástroje pre výučbu predmetov Biológia, Fyzika, Geografia, Chémia, Informatika, Matematika,

 

Aj v školskom roku 2019/2020 učitelia pokračujú v tejto aktivite s využitím pomôcok v rámci vybavenia ITScienceLab-u.

Kontakt

 • Základná škola, Šmeralova 25, Prešov
  Šmeralova 25, 080 01, Prešov
 • +421 51 771 78 70
  +421 903 213 530