Navigácia

Odborné poradenstvo

Školská psychologička: Mgr. Darina Bánociová ( odkaz )

Pracovná doba:

Pondelok - utorok: 7:30 - 15:30

Streda:                    7:30 - 17:30

Štvrtok - piatok:     7:30 - 14:30Školský špeciálny pedagóg: Mgr. Ľuboš LUKÁČ (odkaz)
Konzultačné hodiny:

Pondelok: 9:50 - 10:35
Utorok:    9:50 - 10:35
Streda:    8:00 - 8:45
 
 
V prípade potreby je možné uskutočniť individuálne stretnutia so žiakmi, konzultácie s učiteľmi, rodičmi a verejnosťou (so súhlasom riaditeľa školy).
 

 

Spolupráca

- včasná diagnostika problémov dieťaťa,
- reedukácia porúch učenia a správania,
- začleňovanie žiakov so zdravotným znevýhodnením (aj žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami),
- výchova a vzdelávanie žiakov so zdravotným znevýhodnením (aj žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami/,
- vypracovávanie výchovno-vzdelávacích programov pre žiakov,
- informovanosť rodičov a učiteľov.

Realizujeme

- návrhy - konkrétne odporúčania (ako možno pomôcť),
- ponúkame adekvátne nápravné cvičenia,
- zabezpečujeme systematickú starostlivosť o žiaka v škole,
- realizujeme pravidelné konzultácie (rodičia, učitelia, žiaci),
- besedy.

Spolupracujeme

- s vedením školy
- s pedagógmi,
- s rodičmi a žiakmi,
- s centrami pedagogicko-psychologikého poradenstva a prevencie,
- s políciou.

Práca so žiakmi


- individuálne špeciálno-pedagogické cvičenia s individuálne začlenenými žiakmi, zamerané na problematickú oblasť dieťaťa, s cieľom zmierniť negatívny dopad vývinových porúch učenia a pomôcť žiakovi zlepšiť výsledky vo výchovno- vzdelávacom procese
- diagnostické sledovania detí s problémami v učení a v správaní počas vyučovania
- orientačné špeciálno - pedagogické vyšetrenia detí s problémami v učení po návrhu vyučujúceho, príp. žiadosti rodiča
- zabezpečovanie špeciálno-pedagogického servisu individuálne začleneným žiakom

Spolupráca s učiteľmi


- konzultácie s vyučujúcimi, hľadanie vhodného spôsobu práce so žiakom, rozbor jeho práce a aktivity v učebnom procese
- spolupráca s triednymi učiteľmi a ostatnými vyučujúcimi pri tvorbe individuálneho vzdelávacieho programu pre každého individuálne začleneného žiaka
- riešenie novovzniknutých problémov žiakov vo vzdelávaní
- spolupráca s výchovným poradcom

Spolupráca s rodičmi


- individuálne konzultácie, rady a informácie rodičom individuálne začleneného dieťaťa
- individuálne konzultácie a poradenstvo rodičom ostatných žiakov, u ktorých sa objavili problémy
- spolupráca s rodičmi detí s vývinovými poruchami učenia pri tvorbe individuálneho vzdelávacieho programu

 

Kto je asistent učiteľa?
 
Asistent učiteľa sa podieľa na uskutočňovaní školského vzdelávacieho programu materskej školy, základnej školy, školy pre deti s nadaním alebo žiakov s nadaním, špeciálnej školy alebo výchovného programu pre deti a žiakov vo veku plnenia povinnej školskej dochádzky najmä utváraním rovnosti príležitostí vo výchove a vzdelávaní, na prekonávaní architektonických, informačných, jazykových, zdravotných, sociálnych alebo kultúrnych bariér.
 
Asistent učiteľa pracuje v tých triedach školy, ktoré navštevuje žiak so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, pri výchove a vzdelávaní ktorého vzhľadom na jeho stupeň a mieru postihnutia bez prítomnosti asistenta učiteľa nie je možné garantovať bezpečnosť a ochranu zdravia.
 
Pracovná náplň asistenta učiteľa
 
1.  Vo výchovno-vzdelávacom procese
a) bezprostredná spolupráca s učiteľom v triede a s pedagogickými zamestnancami  školy,
b) uľahčovanie  adaptácie  žiaka so ŠVVP na  prostredie  školy  a pomáhanie  pri prekonávaní       bariér, ktoré plynú zo sociálneho znevýhodnenia žiaka,
c) spoluorganizovanie činnosti žiaka počas výchovno-vzdelávacieho procesu v súlade s pokynmi učiteľa,
d) vykonávanie  pedagogického  dozoru  počas  neprítomnosti  učiteľa  a prestojov vo výchovno-vzdelávacom procese zameraného na žiakov so ŠVVP,
e) odprevádzanie žiakov, doprovod žiakov do ZŠ a zo ZŠ,
f)  súčinnosť a pomoc pri príprave učebných pomôcok.
 
 
2.  V aktivitách  organizovaných  školou  mimo  prostredia  školy:
a) priame vedenie alebo napomáhanie  pri  činnostiach  ostatných  aktivít  (speváckych, hudobných, tanečných,  výtvarných,  dramatických  a  iných),  exkurzie,  výlety, spoločenské podujatia,  športové podujatia a pod.
 
3.  V spolupráci s rodinou:
a)  komunikácia s rodičmi (zákonnými zástupcami) žiaka o procese výchovy a  vzdelávania,
b)  oboznamovanie sa so zdravotným stavom žiaka  s jeho rodinným prostredím.
 
4. V spolupráci s odbornými zamestnancami poradenských zariadení (CPPPaP, CŠPP)
Metodické usmernenie pri práci so žiakmi so ŠVVP, výber vhodných metód, foriem,  prístupu k žiakom pri získavaní kompetencií.
 
5.  V  oblasti  osobného  rozvoja  pedagogických zamestnancov 
Účasť  na  vzdelávacích  podujatiach  určených  pre  asistentov učiteľa organizovaných školami alebo inými inštitúciami akreditovanými na  túto  činnosť.
 

Kontakt

  • Základná škola, Šmeralova 25, Prešov
    Šmeralova 25, Prešov
  • ++421 51 771 78 70
    ++421 903 213 530