Navigácia

Školský podporný tím

 

KABINET ODBORNÉHO PORADNESTVA

 

Školská špeciálna pedagogička:  Mgr. Eva Birošová - email: evka.zarnay@gmail.com

 

Školský špeciálny pedagóg vykonáva odborné činnosti v rámci špeciálnopedagogickej diagnostiky, individuálneho, skupinového alebo hromadného poradenstva a intervencie deťom a žiakom so zdravotným postihnutím alebo zdravotným znevýhodnením, chorým alebo zdravotne oslabeným, s vývinovými poruchami učenia, s poruchami správania, ale tiež žiakom s nadaním Poskytuje špeciálnopedagogické poradenstvo a konzultácie zákonným zástupcom žiakov a pedagogickým zamestnancom škôl.

 

Pracovná doba:

Pondelok:       7:00 – 15:00

Utorok:           7:00 – 15:00

Streda:             7:00 – 16:30   

Štvrtok:           7:00 – 15:00

Piatok:            7:00 – 13:30

 

Školská psychologička: Mgr. Andrea Orolínová 

 

Školský psychológ vykonáva odborné činnosti v rámci orientačnej psychologickej diagnostiky, individuálneho i skupinového poradenstva, psychoterapie a intervencie k žiakom s osobitným zreteľom na proces výchovy a vzdelávania v škole, tiež odborné činnosti psychologického poradenstva v oblasti rodinných a ďalších sociálnych vzťahov. Poskytuje psychologické poradenstvo a konzultácie žiakom, zákonným zástupcom a pedagogickým zamestnancom školy.

 

Pracovná doba:

Pondelok:       7:00 – 16:30

Utorok:           7:00 – 15:00

Streda:             7:00 – 15:00   

Štvrtok:           7:00 – 15:00

Piatok:            7:00 – 13:30

Kontakt

  • Základná škola, Šmeralova 25, Prešov
    Šmeralova 25, 080 01, Prešov
  • +421 51 771 78 70
    +421 903 213 530