Navigácia

Odborné poradenstvo

 

Školská špeciálna pedagogička pre 1. stupeň ZŠ:  Mgr. Ingrid Storinská

Školská špeciálna pedagogička pre 2. stupeň ZŠ:  Mgr. Eva Birošová

 

Školský špeciálny pedagóg vykonáva odborné činnosti v rámci špeciálnopedagogickej diagnostiky, individuálneho, skupinového alebo hromadného poradenstva a intervencie deťom a žiakom so zdravotným postihnutím alebo zdravotným znevýhodnením, chorým alebo zdravotne oslabeným, s vývinovými poruchami učenia, s poruchami správania, ale tiež žiakom s nadaním Poskytuje špeciálnopedagogické poradenstvo a konzultácie zákonným zástupcom žiakov a pedagogickým zamestnancom škôl

Práca so žiakmi
- včasná identifikácia problémov dieťaťa v spolupráci s učiteľmi

- orientačná špeciálnopedagogická diagnostika žiakov s problémami v učení po návrhu vyučujúceho, príp. na žiadosť rodiča

- diagnostické sledovania detí s problémami v učení alebo v správaní počas vyučovania
- reedukácia porúch učenia a správania,
- začleňovanie žiakov so zdravotným znevýhodnením a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami,

- vypracovanie a aktualizácia individuálnych výchovno-vzdelávacích plánov pre žiakov v spolupráci s triednymi učiteľmi a ostatnými vyučujúcimi, podieľanie sa na ich aplikácii v praxi
špeciálnopedagogické cvičenia s individuálne začlenenými žiakmi, zamerané na problematickú oblasť dieťaťa s cieľom zmierniť negatívny dopad vývinových porúch učenia a pomôcť žiakovi zlepšiť výsledky vo výchovno- vzdelávacom procese
- zabezpečovanie špeciálnopedagogického servisu individuálne začleneným žiakom

 

Spolupráca s učiteľmi
- konzultácie s vyučujúcimi, hľadanie vhodného spôsobu práce so žiakom, rozbor jeho práce a aktivity v učebnom procese
- spolupráca s triednymi učiteľmi a ostatnými vyučujúcimi pri tvorbe individuálnych  vzdelávacích programov pre individuálne začlenených žiakov a pri ich aplikácii vo vyučovaní

-  kompletizovanie dokumentácie individuálne začlenených žiakov
- riešenie novovzniknutých problémov vo vzdelávaní žiakov
 - spolupráca s vyučujúcimi pri vzdelávaní žiakov so všeobecným intelektovým nadaním

- spolupráca s výchovným poradcom

 

Spolupráca s rodičmi

- individuálne konzultácie, poskytovanie informácií a poradenstva rodičom žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, ako aj rodičom individuálne začlenených žiakov
- individuálne konzultácie a poradenstvo rodičom ostatných žiakov, u ktorých sa objavili problémy v učení alebo v správaní

- v prípade potreby odporúča odborné vyšetrenie žiaka v príslušnom zariadení výchovného poradenstva a prevencie

- spolupráca s rodičmi začlenených žiakov pri tvorbe individuálneho vzdelávacieho plánu

- poradenstvo rodičom žiakov so všeobecným intelektovým nadaním

 

Spolupráca so zariadeniami výchovného poradenstva a prevencie

-  príprava podkladov pre komplexnú diagnostiku žiaka v spolupráci s triednym učiteľom

- implementácia výsledkov diagnostiky a odporúčaní zariadenia výchovného poradenstva do vyučovacieho procesu

- spolupráca pri vypracovaní IVVP pre žiakov so ŠVVP

- zabezpečenie rediagnostických vyšetrení (podľa potreby)

 

Školská psychologička: Mgr. Andrea Dzivá Baluchová

Pracovná doba:

Pondelok - streda: 7:30 - 15:30

Štvrtok                   7:30 - 17:30

Piatok:                   7:30 - 13:30

 

Školský psychológ vykonáva odborné činnosti v rámci orientačnej psychologickej diagnostiky, individuálneho i skupinového poradenstva, psychoterapie a intervencie k žiakom s osobitným zreteľom na proces výchovy a vzdelávania v škole, tiež odborné činnosti psychologického poradenstva v oblasti rodinných a ďalších sociálnych vzťahov. Poskytuje psychologické poradenstvo a konzultácie žiakom, zákonným zástupcom a pedagogickým zamestnancom školy.

Hlavné oblasti činnosti:

Diagnostická - poznáva osobnosť žiaka, jeho schopnosti, osobnostné vlastnosti, záujmy, identifikuje ťažkostí v správaní a v učení a ich príčiny, spolu s ostatnými odbornými a pedagogickými zamestnancami sa podieľa na ich redukcii.

Poradenská - poskytuje konzultácie a psychologické poradenstvo žiakom, rodičom, pedagogickým zamestnancom v rôznych oblastiach – napr. v oblasti adaptácie na nové podmienky (žiaci 1.ročníka, prechod na druhý stupeň) alebo v oblasti profesijnej orientácie a voľby povolania. Pomáha tiež pri začleňovaní žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami do výchovno-vzdelávacieho procesu v škole atď.

Intervenčná - poskytuje psychologickú starostlivosť žiakom s ťažkosťami v učení a v správaní, spolu s pedagógmi a ostatnými odbornými zamestnancami vytvára podmienky pre uskutočňovanie pozitívnych zmien u žiakov vo vzťahu k škole a učeniu, tiež vo vzťahu k spolužiakom, učiteľom alebo rodičom. Poskytuje psychologickú starostlivosť žiakom v krízových sociálnych a životných situáciách. Pomáha tiež rodičom a pedagógom spracovávať ich postoje a prežívanie objavujúce sa v súvislosti s problémovým správaním detí a žiakov.

Preventívna - pozoruje žiakov na vyučovaní, podieľa sa na včasnom odhaľovaní problémov týkajúcich sa učenia, správania alebo sociálnych vzťahov v triedach. Realizuje aktivity v súvislosti s prevenciou sociálno-patologického správania (drogy, šikanovanie a i.) a aktivity napomáhajúce zdravému osobnostnému rozvoju žiakov.

 

 

Pre rodičov


Kto_je_asistent_ucitela.pdf

Pocitacove_hry-aby_sa_z_radosti_nestali_starosti.pdf

Kontakt

  • Základná škola, Šmeralova 25, Prešov
    Šmeralova 25, 080 01, Prešov
  • +421 51 771 78 70
    +421 903 213 530