Navigácia

Odborné poradenstvo

Školská psychologička: Mgr. Petra Nastišinová
Pracovná doba:

Pondelok: 7:30 - 15:30

Utorok:    7:30 - 15:30

Streda:    8:00 - 18:00

Štvrtok:  7:30 - 14:30

Piatok:    7:30 - 14:30

Školský špeciálny pedagóg: Mgr. Ľuboš LUKÁČ
(odkaz)
Konzultačné hodiny:

Pondelok: 9:50 - 10:35
Utorok:    9:50 - 10:35
Streda:    8:00 - 8:45
 
 
V prípade potreby je možné uskutočniť individuálne stretnutia so žiakmi, konzultácie s učiteľmi, rodičmi a verejnosťou (so súhlasom riaditeľa školy).
 

 

Spolupráca

- včasná diagnostika problémov dieťaťa,
- reedukácia porúch učenia a správania,
- začleňovanie žiakov so zdravotným znevýhodnením (aj žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami),
- výchova a vzdelávanie žiakov so zdravotným znevýhodnením (aj žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami/,
- vypracovávanie výchovno-vzdelávacích programov pre žiakov,
- informovanosť rodičov a učiteľov.

Realizujeme

- návrhy - konkrétne odporúčania (ako možno pomôcť),
- ponúkame adekvátne nápravné cvičenia,
- zabezpečujeme systematickú starostlivosť o žiaka v škole,
- realizujeme pravidelné konzultácie (rodičia, učitelia, žiaci),
- besedy.

Spolupracujeme

- s vedením školy
- s pedagógmi,
- s rodičmi a žiakmi,
- s centrami pedagogicko-psychologikého poradenstva a prevencie,
- s políciou.

Práca so žiakmi


- individuálne špeciálno-pedagogické cvičenia s individuálne začlenenými žiakmi, zamerané na problematickú oblasť dieťaťa, s cieľom zmierniť negatívny dopad vývinových porúch učenia a pomôcť žiakovi zlepšiť výsledky vo výchovno- vzdelávacom procese
- diagnostické sledovania detí s problémami v učení a v správaní počas vyučovania
- orientačné špeciálno - pedagogické vyšetrenia detí s problémami v učení po návrhu vyučujúceho, príp. žiadosti rodiča
- zabezpečovanie špeciálno-pedagogického servisu individuálne začleneným žiakom

Spolupráca s učiteľmi


- konzultácie s vyučujúcimi, hľadanie vhodného spôsobu práce so žiakom, rozbor jeho práce a aktivity v učebnom procese
- spolupráca s triednymi učiteľmi a ostatnými vyučujúcimi pri tvorbe individuálneho vzdelávacieho programu pre každého individuálne začleneného žiaka
- riešenie novovzniknutých problémov žiakov vo vzdelávaní
- spolupráca s výchovným poradcom

Spolupráca s rodičmi


- individuálne konzultácie, rady a informácie rodičom individuálne začleneného dieťaťa
- individuálne konzultácie a poradenstvo rodičom ostatných žiakov, u ktorých sa objavili problémy
- spolupráca s rodičmi detí s vývinovými poruchami učenia pri tvorbe individuálneho vzdelávacieho programu

Kontakt

  • Základná škola, Šmeralova 25, Prešov
    Šmeralova 25, Prešov
  • ++421 51 771 78 70
    ++421 903 213 530