Navigácia

Profilácia školy

ZŠ  Šmeralova 25 v Prešove je škola plná talentov

 

     O vzdelávaní sa už popísalo kadečo, niekedy pochvalne, inokedy ledabolo a aj negatívne. Bez vzdelania to má človek v dnešnej spoločnosti  ťažké. Čo sa za mladi naučíš, v starobe akoby si našiel alebo Škola základ života. To sú overené múdrosti starších aj mladších a smelo k nim môžeme pridať „Ohýbaj ma mamko dokiaľ som ja Janko“. K vzdelávaniu totiž patrí aj výchova. Mamkou tentoraz budú panie učiteľky a páni učitelia. Takmer všetky múdrosti sveta vás budú učiť kde je to najvhodnejšie, v škole.

Základná škola Šmeralova 25 v Prešove má tie najlepšie predpoklady na to, aby sa z detí stali žiaci, vzdelaní, kultúrni  a pripravení na uplatnenie sa v ďalšom štúdiu. Nikto už žiakov nenaučí to, čo im nedá ich prvá vážna vzdelávacia inštitúcia. Na mieste je otázka, čo Základná škola Šmeralova ponúka. Vo výchovnovzdelávacom procese pôsobíme už 40 rokov. Nie sme najstarší, ani najmladší. Máme taký akurátny vek, dostatok energie, skúseností a ťah na bránku. Ambiciózny  vysoko kvalifikovaný kolektív pracovníkov školy vytvára vynikajúce prostredie pre osobnostný rast žiakov a ich vzdelanostnej a výchovnej úrovne.  Plne podporujeme aj záujmy žiakov, ktoré prepájame so vzdelaním, a to neraz aj hravou formou, pri ktorej im ani nepríde na um, že sa vlastne učia. Žiadna z pozitívnych vlastností žiaka nám nie je cudzia a rozvíjame ju rôznymi formami. Veď sme škola plná talentov.

Na ZŠ Šmeralova spájame to najlepšie z overených metód minulosti s inovatívnym prístupom ktorý si vyžaduje moderná doba. Ak radi počítate, zaujímajú vás chemické pokusy, fyzikálne cvičenia, svet živej aj neživej prírody tak sú tu pre vás triedy s rozšíreným vyučovaním Matematiky a prírodovedných predmetov. Ani šport u nás neostáva bokom, preto máme aj triedy so športovým zameraním, hlavne na atletiku, ale bokom neostávajú ani iné športové aktivity. Stále málo? Poďme ďalej. Pre žiakov ktorí vynikajú v intelektovom nadaní sú pripravené triedy pre práve nich. Obsah učiva je prispôsobený tak, aby sme v nich podchytili to najlepšie čo majú vo vienku. Tento jedinečný model výučby nemá v Prešove obdobu a je bránou do sveta širšieho poznania. Bez cudzích jazykov sme dnes boli napoly ba aj takmer úplne všetci stratení. Venujeme sa preto intenzívne aj im. Špeciálne už od prvých krokov na škole vyučujeme Anglický jazyk, vo vyšších ročníkoch si žiaci majú možnosť vybrať spomedzi francúzskeho, ruského a nemeckého jazyka. Od septembra budeme vyučovať špeciálne Anglický jazyk metódou Jolly Phonics, pod dohľadom národného garanta  na Ministerstve školstva.  Ale ani v ostaných triedach nezabúdame na žiakov a s plnou vážnosťou sa venujeme vo všetkých oblastiach aj im. Veľkou výhodou je fakt, že u nás sú všetci bez ohľadu aký typ triedy navštevujú spolužiakmi. Vzájomne sa stretávajú, priatelia sa a obohacujú svoje vnútorné svety.

Od nového školského roka začneme spolupracovať s PF PU katedrou matematickej edukácie, rozbehneme online Erasmus spoluprácu so zahraničnými školami už od prvého ročníka ZŠ. Ako jediný v meste otvoríme krúžok pre nadané deti zameraný  na tvorivé dielne a výstavy ročníkových prác, spolu s Mestskou galériou Caraffka.

Pochopiteľne u nás nechýba možnosť stravovania vo vlastnej jedálni, školský klub detí, ktorí aktívne vypĺňa čas žiakov v čase mimo vyučovania a kde si rovnako podávajú ruky vzdelanie, výchova aj hravosť.  Viac a podrobnejšie sa dozviete o nás na www.zssmeralova.edupage.org a FCB profile. Čo od  vás očakávame? Predovšetkým chcieť vedieť viac, ako teraz, zajtra, pozajtra, odvahu skúšať nové veci, neskrývať svoj talent a schopnosti pred ostanými a byť super spolužiakom a spolužiačkou. Všetci naši pracovníci vám v tom pomôžu. Veď ste plní talentov rôzneho druhu.

Kontakt

  • Základná škola, Šmeralova 25, Prešov
    Šmeralova 25, 080 01, Prešov
  • +421 51 771 78 70
    +421 903 213 530