Navigácia

História školy

Naša škola začala písať svoju históriu 1. septembra 1977. Škola mala 19 tried 1.-7. ročníka, 470 žiakov a 28 pedagogických pracovníkov. Riaditeľom školy bol František Malík a zástupcom Zoltán Zavacký. Začiatky neboli ľahké, ale zásluhou zodpovednej a usilovnej práce učiteľov aj žiakov sa škola postupne stala jednou z najlepších prešovských základných škôl. K zmene vo vedení školy došlo v školskom roku 1986/87. Novým riaditeľom sa stal PaedDr. Hugo Neubauer a zástupcami riaditeľa školy boli PaedDr. Ľubica Kročková a Mgr. Ľudmila Labajová.V tom čase mala škola už 34 tried a 1007 žiakov. Od roku 1990 bola riaditeľkou školy Mgr. Anna Petríková.

Od školského roku 2009/2010 je riaditeľom školy Ľubomír Bodnár. Vo funkcii zástupcov riaditeľa školy sú Ing.Katarína Tuhrinová, Mgr. Zuzana Olejárová a Mgr. Róbert Vadaš. Od 1. januára 1998 prešla škola na právnu subjektivitu.V súčasnosti má škola 35 tried - 16 tried na druhom stupni, 19 tried na prvom stupni a 10 oddelení ŠKD. Výchovno-vzdelávací proces zabezpečuje 52 pedagogických pracovníkov.

Od vzniku školy sa žiaci pod vedením učiteľov aktívne zapájali do matematických súťaží a popredné umiestnenia výchto súťažiach viedli k tomu, že v školskom roku 1985/86 bola vytvorená prvá trieda s rozšíreným vyučovaním matematiky a prírodovedných predmetov. Aj v súčasnosti žiaci týchto tried dosahujú výborné umiestnenia v matematických a prírodovedných súťažiach - matematickej olympiáde, Pytagoriáde, fyzikálnej , chemickej, biologickej, geografickej olympiáde a ďalších súťažiach. Svoj záujem o matematiku žiaci prejavujú aj samostatnou tvorivosťou a zapájaním sa do korešpondenčných súťaží. Každoročne si svoje zručnosti pri riešení matematických úloh môžu žiaci preveriť aj počas matematického sústredenia, ktoré je napodiv medzi žiakmi veľmi obľúbené , aj keď sa im počas neho poriadne zaparia matematické mozgy. Absolventi týchto tried šíria dobré meno školy v ďalšom úspešnom štúdiu na gymnáziách a stredných školách.

Súbežne s triedami s rozšíreným vyučovaním matematiky a prírodovedných predmetov boli zriadené aj triedy so športovou prípravou so zameraním na atletiku. Na začiatku boli materiálne podmienky na rozvoj výkonnosti a talentu nedostačujúce, avšak vďaka zanietenej práci učiteľov telesnej výchovy sa podmienky stále zlepšujú, čo sa odzrkadľuje na výsledkoch žiakov v atletických súťažiach. 16.12. 1991 vznikol Školský športový klub Junior, ktorého činnosť je zameraná aj na skvalitnenie vyučovania telesnej výchovy a športovej prípravy. Výrazný úspech zaznamenala škola v2003, keď v rámci škôl, ktoré majú triedy so športovou prípravou so zameraním na atletiku, získala 1. miesto na Slovensku. Úspechy žiakov športových tried sú výrazné. Žiaci získali atletických súťažiach veľmi pekné umiestnenia vámci okresu, kraja, Slovenska, ale aj na medzinárodných súťažiach. Dvakrát ročne absolvujú žiaci týchto tried športové sústredenia, ktoré sú realizované doma aj v zahraničí. Je potešiteľné, že absolventi týchto tried sa atletike venujú aj naďalej a pokračujú v tréningovom procese na pôde alma mater ako členovia školského športového klubu pod vedením svojich bývalých učiteľov - trénerov.

V školskom roku 1998/99 sa škola zapojila do Projektu alternatívnej starostlivosti o nadané a talentované deti a bola zriadená prvá trieda pre mimoriadne nadané a talentované deti. Každé dieťa sa zúčastnilo prijímacích pohovorov zameraných na zistenie vedomostnej úrovne sociability a emocionality dieťaťa. Výber robila Okresná psychologická poradňa v Prešove a PhDr. Jolana Laznibatová CSc., autorka projektu. Naša škola sa v Projekte stala školiacim strediskom pre ostatné mestá (Nitra, Košice, Rimavská Sobota, Kežmarok). V súčasnosti máme 11 tried pre nadané a talentované deti - 6 tried na I. stupni a 5 tried na II. stupni .

V školskom roku 2000/2001 bola v našej škole zriadená učebňa výpočtovej techniky s napojením na internet. V učebni bolo nainštalovaných 15 počítačov pre žiakov a 1 počítač pre učiteľov. Túto učebňu využívajú žiaci na hodinách informatiky a technickej výchovy. V apríli 2002 v rámci projektu INFOVEK, ktorého garantom je MŠ SR, bola škola vybavená ďalšími počítačmi, ktoré sú využívané vo vyučovacom procese, v záujmovej činnosti, v príprave na súťaže v programovaní a pri príprave školského časopisu Šmeralko. Žiaci našej školy sa úspešne zapájajú aj do ďalších súťaží v oblasti literatúry, výtvarného a hudobného umenia, histórie, umeleckého prednesu a cudzích jazykov. Svoje záujmy a talent si naši žiaci môžu rozvíjať v rôznych záujmových útvaroch kultúrno-umeleckého, športového, náučneho zamerania. Folklórny súbor Kolovrátok svojimi vystúpeniami reprezentuje školu nielen na domácej pôde, ale aj na rôznych podujatiach organizovaných mestom . V oblasti výchovy a vzdelávania sa využívajú aj iné formy vzdelávania a rozšírovania vedomostí . Organizujú sa besedy so zaujímavými osobnosťami, exkurzie spojené s poznávaním krás našej vlasti, ale aj poznávacie zájazdy do zahraničia. Školské výlety v závere školského roka sú zaslúženou odmenou za celoročnú tvorivú, úsilovnú a úspešnú prácu.

 

Kontakt

  • Základná škola, Šmeralova 25, Prešov
    Šmeralova 25, Prešov
  • ++421 51 771 78 70
    ++421 903 213 530