Navigácia

 • 7.ročník vo viacbojoch o Pohár riaditeľa Slávie TU Košice a M VsAZ v 5 – boji

  7.ročník vo viacbojoch o Pohár riaditeľa Slávie TU Košice a M VsAZ v 5 – boji

   

  V spolupráci so SAZ a TU Košice sa dňa 1.9..2020 uskutočnil pretek 7.ročník vo viacbojoch o Pohár riaditeľa Slávie TU Košice a M VsAZ v 5 – boji ml. žiactva . Svoje zastúpenie v podobe našich zverencov sme mali aj my z ŠŠK Junior Prešov. V silnej konkurencii pretekárov sa naši zverenci nestratili. V kategórii najmladšieho žiactva sa na druhom mieste v 4-boji umiestnila Laura Bučková a na peknom piatom mieste v 4-boji Pavol Frištyk. Blahoželáme všetkým, ktorí sa zúčastnili a prajeme veľa športových úspechov.

  Maľcovský, Hrabčáková

  Foto

 • Informácie ŠKD

  Na základe prijatých opatrení riaditeľom školy s pretrvávajúcou pandémiou Covid-19, schválením Vnútorného poriadku školy a ŠKD sa upravujú a dopĺňajú podmienky organizácie  ŠKD:

  1. V záujme zvýšenia ochrany zdravia a bezpečnosti dieťaťa, nerušeného  priebehu výchovno-vzdelávacej činnosti si zákonný zástupca alebo iná poverená osoba vyzdvihuje dieťa z ŠKD: hneď po vyučovaní, o 13:00 hod., 14:00 hod., 15:00 hod., 16:00 hod. a 16:30 hod..V prípade iného času  odchodu dieťaťa je možné po konzultácií s vychovávateľkou, len v opodstatnenom dôvode.
  2. Je povinný dodržiavať rozsah dennej dochádzky, spôsob a čas odchodu dieťaťa,  ktorý uviedol v  prihláške do ŠKD. Musí byť stanovený  čas a spôsob odchodu dieťaťa.  
  3. Pri zmene dochádzky dieťaťa do ŠKD alebo ak má dieťa opustiť ŠKD inak, ako je uvedené v žiadosti,  má rodič alebo iný zákonný zástupca povinnosť túto skutočnosť oznámiť vychovávateľke písomne na uverejnenom tlačive  (viď. web stránka školy).
  4. Zákonný zástupca dieťaťa písomne informuje vychovávateľku ( na uvedenom tlačive web. stránky školy.)  ktorým osobám možno dieťa vydať.
  5. Dieťa preberá zo školského klubu zákonný zástupca alebo osoba poverená zákonným zástupcom, pokiaľ nie je v osobnom spise dieťaťa uvedený iný spôsob odchodu dieťaťa z ŠKD (napr. samo bez doprovodu).
  6. Zákonný zástupca dieťaťa alebo iná poverená osoba zákonným zástupcom, ktorý vyzdvihuje dieťa z ŠKD, je povinný prevziať si dieťa pri vchode do budovy školy osobne, nie prostredníctvom mobilného telefónu.
 • 3. 9. 2020

  Aktualizovali sme modul Záujmové útvary

 • 2. 9. 2020

  Aktualizovali sme modul Pracovné ponuky

 • Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania v školskom roku 2020/2021

  V škole prebieha od 2. 9. 2020 riadne školské vyučovanie.

  Dochádzka na vyučovanie je pre žiakov povinná.


  V školskom roku 2020/2021 škola zohľadňuje možnosť zhoršenia epidemiologickej situácie, ku ktorej je vypracovaný manuál podľa pokynov MŠVVaŠ SR a ÚVZ SR.


  Riaditeľstvo školy, v súvislosti s pretrvávajúcou pandémiou COVID-19 a  na základe rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva  a MŠVVaŠ SR  oznamuje, že  upravuje podmienky  k otvoreniu školského roka 2020/2021 a  k organizácii výchovy a vzdelávania a zároveň vyzýva rodičov k ich dôslednému dodržiavaniu :

  Základné pravidlá:

  • Obmedzovať kontakty medzi triedami, osobami, podujatia organizovať v súlade s aktuálnymi pokynmi ÚVZ SR.
  • Prevádzka škôl sa bude realizovať za dodržiavania určených hygienických, epidemiologických a bezpečnostných pravidiel.  
  • Výchovno-vzdelávací proces bude prebiehať od 03.09.2020 pre žiakov 1.-9. ročníka podľa riadneho rozvrhu hodín. Pri organizácii výchovno-vzdelávacieho procesu škola upravuje prevádzkové podmienky  a vydáva opatrenia smerujúce k implementácii odporúčaní Úradu verejného zdravotníctva a sú založené na princípe ROR (Rúško-Odstup-Ruky).
  • V čase do 14.9.2020 výchovno-vzdelávací proces bude prebiehať v ucelených triedach, žiaci danej triedy pri výučbe sa nebudú spájať  so žiakmi inej triedy.
  • Telovýchovná činnosť sa bude realizovať len v exteriéri školy do 20.9.2020.
  • Organizácia  Školy v prírode  sa bude organizovať len po odsúhlasení príslušným RÚVZ a so súhlasom zákonného zástupcu.
  • V čase od 2.9. 2020 do  14.9.2020 2020  je používanie rúška v interiéri školy pre žiakov 1.-4. ročníka odporúčané a pre žiakov 5.- 9.ročníka a všetkých zamestnancov školy povinné. 
  • V čase od 3.9. 2020 do  14.9.2020 2020  činnosť ŠKD bude zabezpečená iba pre žiakov 1. - 4. ročníka podľa prihlášky.
  • Ranné schádzanie  ŠKD od 3.9. – 14.9. nebude, poobedňajšia činnosť bude v riadnom režime.
  • Školské stravovanie pre žiakov  bude zabezpečené pri dodržaní hygienických, epidemiologických a bezpečnostných pravidiel.
  • Od 16.9.2020 platia pre nosenie rúšok pravidlá podľa jednotlivých fáz.
  • V škole je vyčlenená miestnosť pre účely izolácie žiaka, u ktorého sa vyskytnú príznaky ochorenia COVID-19, prípadne iného prenosného ochorenia počas vyučovania.
  • Škola zabezpečí náhodný ranný zdravotný filter, ranné meranie teploty žiakov pedagogickým  zamestnancom alebo iným povereným zamestnancom bezdotykovým teplomerom pri vstupe do  základnej školy.
  • Škola žiakovi neumožní zúčastniť sa VVP pri príznakoch  akéhokoľvek ochorenia (kýchanie, kašľanie, hnačka, bolesť brucha zvýšená teplota nad 37,5°C a pod.)
  • Ak sa žiak z akéhokoľvek dôvodu nezúčastní vyučovania, zákonný zástupca musí túto skutočnosť  oznámiť telefonicky, elektronicky – edupage, prípadne mailom na tr. učiteľku alebo mailom na školu.

  Zákonný zástupca


  • Zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode žiaka do základnej školy a pri odchode žiaka zo základnej školy resp. školského klubu detí (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk v zmysle aktuálnych opatrení ÚVZ SR).
  • Zabezpečí pre svoje  dieťa  každý  deň  dve  rúška  (jedno  náhradné,  musí  mať  pri  sebe v prípade potreby) a papierové jednorazové vreckovky.
  • Dodržiava pokyny riaditeľa školy, ktoré upravujú podmienky prevádzky konkrétnej základnej školy a školského klubu detí na školský rok 2020/2021.
  • Predkladá pri prvom nástupe žiaka do základnej školy čestné prehlásenie alebo po každom prerušení dochádzky žiaka do základnej školy v trvaní viac ako tri dni predkladá písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie.
  • V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy.
  • Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa zo školy vylúčené.
  • Zákonnému zástupcovi nebude umožnené vstupovať do priestorov školy a jej vrátnice. V nevyhnutnom prípade  žiaka môže v budove školy sprevádzať vždy len jeden zákonný zástupca.

  V Prešove, 27.08.2020                                                         Ľubomír Bodnár

                                                                                                   riaditeľ školy

  Dotaznik_a_vyhlasenie_rodica_na_zaciatku_skolskeho_roku.docx

  Vyhlasenie_zakonneho_zastupcu.docx

  Manual_ZS_Smeralova.pdf

 • Oznam

 • 26. 8. 2020

  Aktualizovali sme modul Žiaci 5. ročníka

 • 24. 8. 2020

  Aktualizovali sme modul Pracovné ponuky

 • 18. 8. 2020

  Aktualizovali sme modul Pracovné ponuky

 • 2.kolo M VsAZ družstiev ml. žiactva

  2.kolo M VsAZ družstiev ml. žiactva

  V poradí druhé kolo M VsAZ družstiev mladšieho žiactva sa uskutočnil dňa 27.6.2020 na štadióne TU Košice. Klub ŠŠK Junior Prešov mal svoje zastúpenie aj v kategórii mladších žiakov a zároveň mladších žiačok. Naše družstvá si opäť počínali fantasticky a obsadili v rôznych atletických disciplínach popredné umiestnenia. Za najhodnotnejší výkon dňa bol beh na 600 metrov mladších dievčat, kde spôsobom štart cieľ dominovala naša pretekárka Katka Bučková a svojím výkonom 1:47,23 s zvíťazila. Svoj osobák si vytvorila v skoku do výšky aj Liana Križovenská , ktorá skočila 147 cm. Samozrejme nemôžeme zabudnúť aj na ostatných našich zverencov, ktorí pristupovali zodpovedne na každej zo svojich disciplín. Dievčatá si udržali naďalej v družstvách prvé miesto a chlapci si polepšili o jednu priečku a sú na treťom mieste v kategórii družstiev mladších žiakov. Ďakujeme trénerom za ich perfektnú prípravu a deťom za ich výkony.

  Maľcovský, Hrabčáková

  Foto

 • Oznam

 • 5.A - Ako správne zväčšiť obrázok a obvody a obsahy útvarov v praxi

  5.A - Ako správne zväčšiť obrázok a obvody a obsahy útvarov v praxi

  Júnové obdobie karantény, keď  sa piataci dobrovoľne rozhodli nastúpiť do školy a stretnúť svojich spolužiakov, sme blokové vyučovanie využili na tak trochu iné činnosti ako bežnú výučbu. Zistili, ako sa dá využiť štvorčekovaná sieť aj pri ich obľúbenej činnosti – prekresľovaní obrázkov a pobyt na čerstvom vzduchu sme spojili s ukážkou využitia obvodov a obsahov obdĺžnika v praxi. Pri práci s meracím pásmom, požičaným  od pána telocvikára, vzhľadom na veľkosť našich športových hracích plôch, museli pomáhať všetci.

   

  Mgr. Slávka Čančinová

  Foto

 • M VsAZ družstiev 1. kolo staršieho žiactva

  M VsAZ družstiev 1. kolo staršieho žiactva

        V spolupráci so SAZ a TU Košice sa dňa 20.6.2020 uskutočnil pretek 1.kolo M VsAZ družstiev staršieho žiactva. Táto sobota bola čo sa týka počasia nevydarená, lebo počas celého preteku nám pršalo. Z dôvodu bezpečnosti sa preto organizátor rozhodol prerušiť na 30 minút samotný pretek a zároveň spolu s trénermi z atletických klubov rozhodol, že sa rušia disciplíny ako 300 metrov prekážok a skok do výšky chlapcov. Náš atletický klub ŠŠK Junior Prešov mal zastúpenie v kategórii chlapcov aj dievčat. Na súťaž prišlo mnoho nádejí atletiky a takéto atletické nádeje máme aj my v našom klube. Medzi najhodnotnejšie výkony týchto pretekov treba spomenúť osobné rekordy našich zverencov v behu na 60 metrov časom 7,52 sekúnd dobehol na prvom mieste Kristián Kaľuha a v skoku do výšky svojím osobákom 145 cm si Liana Križovenská vybojovala tretie miesto aj napriek tomu, že vekom je ešte v kategórii mladších žiačok. Pochváliť však treba všetkých našich zverencov, ktorí aj napriek nepriazni počasia zabojovali a svojimi osobnými rekordmi  a  bodmi prispeli k konečným výsledkom v kategóriách. Kompletné výsledky sú dostupné na stránke atletikask. Po prvom kole sa chlapci v počte šiestich pretekárov umiestnili na treťom mieste a dievčatá v počte osem pretekárok na štvrtom mieste. Ďalšie v poradí 2. kolo v tejto kategórii sa bude konať opäť v Košiciach dňa 4.7.2020 a pevne verím, že sa náš klub zviditeľní dobrými výsledkami.

   

  R. Maľcovský

 • Piknikové čítanie v ŠKD

  Piknikové čítanie v ŠKD

  Aj vy máte radi piknik? Lebo my v ŠKD áno. Pri príležitosti Medzinárodného dňa piknikov 18.6.2020 sme si veselo piknikovali. A to nielen tak. Spoločnosť nám robila dobrá kniha, časopisy, hry, či rôzne aktivity. Užívali sme si spolu posledné dni školského roka relaxovaním na dekách, či už vonku alebo v triede.  Veríme, že si takéto krásne chvíle užijeme aj v kruhu rodiny, počas nastávajúcich letných prázdnin.

  Kolektív ŠKD

 • 25. 6. 2020

  Aktualizovali sme modul Pracovné ponuky

 • Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania od 01. 06. 2020 - Aktualizácia od 22.6.2020

  Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania od 01. 06. 2020 - Aktualizácia od 22.6.2020

  Vnútorný režim ZŠ a ŠKD v čase od 22.6.2020


  Príchod  a odchod do školy sa bude realizovať cez hlavný vchod, žiaci športových tried cez vchod od telocvične.

  Žiaci 1. – 5. ročníka prichádzajú do školy v čase od 7:45 hod. do 8:00 hod.

  Žiaci 6. – 9. ročníka prichádzajú do školy v čase od 8:00 hod. do 8:30 hod.

  Pri prvom nástupe žiaka do školy, žiak odovzdá triednemu učiteľovi písomné vyhlásenie o tom, že neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie!!! 

   1. - 5. ročník – blokové vyučovanie  / 8:00 – 11:45 hod. /

  6. – 9. ročník – blokové vyučovanie  / 8:30 – 12:30 hod. /

  Po ukončení vyučovacieho   procesu bude pre žiakov 1. – 5. ročníka školský klub detí.  Školský klub detí bude v čase od 11:45 – 16:30.  

  Ranné schádzanie  bude od 7:00 a rozchádzanie od 16:30 – 17:00.

  Povinnosti zákonného zástupcu

  • Zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode žiaka do základnej školy a pri odchode žiaka zo základnej školy.
  • Dodržiava pokyny riaditeľa školy, ktoré upravujú podmienky prevádzky konkrétnej základnej školy do konca školského roku 2019/2020.
  • Zabezpečí pre svoje dieťa každý deň rúško a papierové jednorazové vreckovky.
  • Predkladá pri prvom nástupe žiaka do základnej školy, alebo po každom prerušení dochádzky žiaka do základnej školy v trvaní viac ako tri dni písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie.


  ZS_Smeralova.

  Vyhlasenie.docx

 • 18. 6. 2020

  Aktualizovali sme modul Informácie

 • Čo mi dala a čo mi vzala „korona“?

  Čo mi dala a čo mi vzala „korona“?

  Žiaci 4.C písali vlastné úvahy a myšlienky na tému Čo im vzala a čo im dala "korona". Krištof Kinik svoju úvahu vyjadril takto poeticky: 

  Čo mi dala a čo mi vzala „korona“?

  Čo si odo mňa do lona

  zobrala smrtiaca „korona“?

  Nuž niečo mi aj darovala,

  aby ma varovala.

  Veľa toho síce nebolo,

  čo mi bolo ukradnuté -

  začíname teda školou,

  kde sú podmienky tvrdé.

  Prišiel som o priateľov,

  o desiatové prestávky,

  o autobusové zastávky

  a všetko, čo s tým súvisí.

  Šťastie ma, chvalabohu, neobišlo:

  viete - starí rodičia sú ešte na svete.

  „Korona“ až taký zlodej nebola.

  Zem ju vystála, aj keď s tisícami zomretí,

  ľudia sú čiastočne vymretí.

  Ďalej sa už písať nedá.

  „Korona“ mi veľa dala - aj vzala.

  Beda!

  A síce mi dala dosť.

  Dala mi skúsenosť.

                               Krištof Kinik 4.C

 • M VsAZ družstiev 1. Kolo mladšieho žiactva

  M VsAZ družstiev 1. Kolo mladšieho žiactva

  Po dlhom čakaní, ktoré bolo zapríčinené zákazom konania všetkých športových podujatí počas ochorenia COVID-19 sme sa predsa dočkali. Krásnu slnečnú sobotu 13.6.2020 na štadióne TU Košice sa uskutočnil prvý pretek na Slovensku po dlhej odmlke v atletike. Tento štadión na svojej ploche privítal všetkých nádejných atlétov z Východoslovenského atletického zväzu v kategórii mladšieho žiactva. Jednalo sa o 1.kolo postupovej súťaži družstiev, kde sme svoje zastúpenie mali aj my z nášho klubu ŠŠK Junior Prešov. V kategórii mladších dievčat nás reprezentovalo 12 žiačok a v kategórii mladších žiakov bohužiaľ, len päť žiakov. Počas celého preteku svietilo slnko a bolo strašne horúco čo spôsobilo, že športovci museli o to viac dopĺňať pitný režim a samozrejme museli vynaložiť veľké úsilie na dosiahnutie čo najlepších výkonov. Po sčítaní všetkých dosiahnutých bodov za jednotlivé disciplíny sa nakoniec naši zverenci umiestnili na krásnych miestach. V kategórii dievčat zatiaľ na prvom mieste sú naše dievčatá a u chlapcov aj napriek malému počtu našich zverencov sme na piatom mieste. Kompletné výsledky sú zverejnené na stránke atletikask. Už teraz sa tešíme na ďalšie v poradí 2.kolo , ktoré sa uskutoční 27.6.2020. Veľa úspechov a športového nadšenia prajem všetkým naším zverencom.

  R. Maľcovský

 • Svetový deň oceánov

  Svetový deň oceánov

  V pondelok 8.6.2020 sme si v 4.B pripomenuli Svetový deň oceánov.

  Žiaci si z domu priniesli knihy o tejto téme. Skupina detí vytvorila pomocou literatúry kvíz, ktorý  následne riešili iní žiaci. Pozreli sme si dokument o živote v oceáne a spoznali najpodivnejšie živočíchy sveta žijúce pod vodou. Uistili sme sa v tom, že oceány je potrebné chrániť. Hrou s robotickými rybičkami sme zažili skutočnú naháňačku rýb pod vodnou hladinou. 

  Mgr. Tamara Škovránková a Mgr. Radoslav Brecelj

strana:

Kontakt

 • Základná škola, Šmeralova 25, Prešov
  Šmeralova 25, Prešov
 • ++421 51 771 78 70
  ++421 903 213 530