Navigácia

 • Deň mlieka

  Deň mlieka

  Deň mlieka si 19. mája užili prváci z TND po svojom v pohodlí svojho domova. Najviac chutila asi tradičná krupica, ale aj ostatné chutné mliečne jedlá slávili úspech u našich prvákov. Určite ich bavila aj samotná príprava jedál, nielen to jedenie. 

  Mgr. Juliána Sedláková

 • Čo vieš o hviezdach?

  Čo vieš o hviezdach?

  30. ročník vedomostnej súťaže sa tento rok konal 21. apríla a vzhľadom na situáciu sa uskutočnil online. Súťaž je určená pre jednotlivcov, ktorí prejavujú  záujemcov o astronómiu. Obsahovou  náplňou sú otázky zo všeobecnej  astronómie, astrofyziky, histórie astronómie, slnečnej sústavy, astronomických prístrojov a využitia kozmonautických prostriedkov v astronómii.

  Tejto súťaže sa zúčastnili aj traja naši žiaci, ktorí boli veľmi úspešní.

  V I. kategórii pre žiakov 4. – 6. ročníka ZŠ sa na 1. mieste umiestnila žiačka 5.c triedy Iveta Štefančínová. Na 2. mieste sa umiestnil opäť žiak 5.c triedy Radovan Štefančín.

  V II. kategórii pre žiakov 7. – 9. ročníka ZŠ obsadil 2. miesto žiak 7.c triedy Alexander Jozef Dobrovič.

  Všetci traja postúpili do krajského kola, k čomu im blahoželáme a držíme palce.

   

  Slávka Čorejová

   

  Foto

 • Profilácia školy na II. stupni

  Profilácia školy na II. stupni

  Aj napriek zložitej situácii súvisiacej s koronavírusom pripravujeme v rámci organizácie vyučovania v budúcom školskom roku (2020/2021) možnosti uplatňovania a rozvoja talentu na II. stupni ZŠ Šmeralova v triedach pre:

  triedy_pre_nadane_deti_II._stupen.pdf                                      (TND – triedy pre nadané deti)

  matematické triedy.pdf                                                             (MT – matematické triedy)

  sportove_triedy.pdf                                                                      (ST – športové triedy so zameraním na atletiku)

  Tlačivo žiadosti o prijatie do matematickej a športovej triedy nájdete v záložke "Pre rodičov" - "Dokumenty na stiahnutie"

  V. ročník – rozdiely v týždennom počte hodín

                      Športová              Matematická                  Talentovaná                                                                     

                            ST                        MT                                  TND                 

  AJL                     3+1                     3+1                                    3                       

  2. CJ                     0                          0                                    0+3                   

  DEJ                      1                           1                                      1                      

  MAT                     4                          4+2                                   4                       

  SRL                     3+2                         0                                     0                         

  MDV                    0                             0                                   0+1                   

  Ostatné predmety majú rovnakú týždennú dotáciu hodín

  SPOLU                27+3                   24+3                               24+4  

  Snahou školy je podporiť a rozvinúť schopnosti žiakov podľa individuálnych danosti a to využívaním efektívnych foriem a metód vo vyučovacom procese, ale aj podporou efektívneho využívania voľného času v rámci školského klubu detí a záujmovej činnosti.

 • Učenie doma - Obrázky na tanieri

  Učenie doma - Obrázky na tanieri

  Viete maľovať bez papiera, štetcov, farieb, cerúz ... ?Žiaci piateho, ale aj prvého ročníka /aj s pomocou rodičov/ si to počas učenia sa doma na hodinevýtvarnej výchovy vyskúšali. Hľadali a uvedomovali si krásu všedného dňa. Venovali sa foodstylingovej oblasti. Umenie 21. storočia charakterizuje široké využívanie moderných technológií, internetu či médiírovnako, ako aj zapájanie netradičných materiálov. Naši žiaci maľovali a tvorili z potravín. Z toho, čo malina raňajky, desiatu, olovrant či večeru. Pri práci potraviny ladili farebne, chuťovo, ale i esteticky a mnohéjedlá vyzerali ako malé umelecké dielka. Vzniklo nám množstvo prekvapivých obrázkov, ktoré nabralinový rozmer.Za odmenu si žiaci mohli svoj výtvor zjesť, ale ešte skôr, než sa najedli, stali sa umelcami.                                                        A verte, že v tento deň aj oči jedli :-)                                                               PaedDr. Milena Koščová a Mgr. Renáta Ondziková

   

  Foto

 • Oznam pre rodičov žiakov 5. a 9. ročníka k podávaniu prihlášok na SŠ a G

  Vzhľadom na aktuálnu situáciu riaditeľstvo školy oznamuje, že preberanie prihlášok na SŠ a osemročné gymnázia sa bude realizovať v 9. ročníku žiakmi a v 5. ročníku zákonnými zástupcami žiakov vo vstupných priestoroch vestibulu školy, v nasledovnom termíne a čase:

  7.5. 2020       8.00-9.00 hod.         9.A trieda

  7.5. 2020       9.00-10.00 hod.       9.B trieda

  7.5. 2020      10.00-11.00 hod.      9.C trieda a zákonní zástupcovia žiakov 5. ročníka

  Preberanie prihlášok sa uskutoční pri dodržaní hygienicko-epidemiologických opatrení. Každý žiak/rodič musí mať rúško, rukavice, vlastné pero píšuce na modro a dodržiavať minimálne 2 metrové odstupy. K dispozícií bude aj dezinfekčný prostriedok.

  Prihlášku si žiak a rodič skontroluje a správnosť údajov potvrdí svojim podpisom. Vzhľadom k súčasnej situácií poprosíme doplniť prihlášku tel. číslom a mailom na zákonného zástupcu žiaka.

  Podpísané prihlášky donesú žiaci/rodičia späť do školy:

  11.5. 2020       8.00-8.30 hod.         9.A trieda

  11.5. 2020       8.30-9.00 hod.         9.B trieda

  11.5. 2020       9.00-9.30 hod.         9.C trieda a zákonní zástupcovia žiakov 5. ročníka

  Prihlášky a doložené diplomy budú roztriedené a odoslané na príslušné SŠ a G najneskôr do 19.5.2020. Následne budú rodičia informovaní konkrétnou SŠ a G o prijatí/neprijatí žiaka na štúdium.

  Uchádzač alebo zákonný zástupca doručí strednej škole, do ktorej bol uchádzač prijatý na vzdelávanie, potvrdenie o nastúpení-nenastúpení žiaka na štúdium. Tlačivo je možné  stiahnuť si na - https://www.minedu.sk/minister-skolstva-rozhodol-o-terminoch-a-organizacii-prijimacich-skusok-na-stredne-skoly/

  Aktuálne bližšie informácie ohľadom SŠ a G a termíny je potrebné sledovať na stránke ministerstva školstva ucimenadialku.sk

  Spracovala : vých. por. PaedDr. Milena Koščová

                                                                                                                     Ľubomír Bodnár

                                                                                                                       riaditeľ školy

 • ŠKD doma2

  ŠKD doma2

  Ani počas apríla sme v ŠKD nezaháľali. Deti sa znova dozvedeli množstvo zaujímavých informácií, ktoré sa spájajú práve s týmto mesiacom. Apríl sa niesol v duchu jari, narcisov, Zeme, lesov, vesmíru, či Veľkej noci a deti boli motivované rôznymi kreatívnymi nápadmi súvisiacimi s týmito témami. A keďže slnečných dní bolo počas tohto mesiaca pomerne dosť, nezabudli sme ani na rôzne nápady na pohybové aktivity v prírode. Deti nás opäť milo prekvapili fotkami svojich výtvorov, ale aj fotkami z pobytu a hier na čerstvom vzduchu.

  Kolektív ŠKD

 • Múzoobrazy a múzotexty

  Múzoobrazy a múzotexty

  Štvrtú Cé chytala múza ....a  možno v niektorých prípadoch to bolo naopak. Už či tak alebo naopak, malo to zmysel. Najprv deti hľadali nejaké múroobrazy vo svojom okolí, obrazy prírody či umelecké diela v ich domácnosti, ktoré si doteraz možno ani nevšímali. To bola tá prvá - obrazová múza. A s ďalšou múzou sa popasovali, keď mali k obrazu vymyslieť umelecký text. Tak nech sa páči, pozývame Vás na výstavu Múzoobrazov a Múzotextov. 

  Pani učiteľka Monika Kormaníková a 4.C

 • Virtuálny Deň Zeme

  Virtuálny Deň Zeme

  V mesiaci apríl sa žiaci I. stupňa virtuálne zapojili do akcie Deň Zeme. Samozrejme aktivity spojené s týmto dňom nerobia žiaci len teraz, ale venujú sa im počas celého roka. Naši prváci, druháci, tretiaci a štvrtáci nám poslali fotografie ako chránia našu Zem, triedia odpad, zbierajú odpadky, recyklujú, ako sa starajú o zvieratá a o zem, v ktorej pestujú biopotravu, taktiež vyrábali rôzne plagáty, búdky pre vtáčiky, výrobky z prírodnín ale aj z už nepotrebných vecí, navštevujú prírodu, hrajú sa environmentálne hry a veľa ďalších aktivít. 

  Tešíme sa, že našim žiakom záleží na našej Zemi. 

  učitelia I. stupňa

 • Zmena klasifikácie niektorých predmetov

  V súlade s Usmernením MŠVVaŠ na hodnotenie žiakov základných škôl v čase mimoriadnej situácie, spôsobenej prerušením vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020 zo dňa 9.4.2020 a po prerokovaní v pedagogickej rade dňa 16.4.2020 oznamujem žiakom a ich zákonným zástupcom zmenu klasifikácie nasledovných predmetov:

  mediálna výchova (MDV), telesná a športová výchova (TSV), športová príprava (SRL), výtvarná výchova (VYV), hudobná výchova (HUV), technika (THD), informatika (INF), občianska náuka (OBN), obohatenie (OHT), pracovné vyučovanie (PVC)

  v druhom polroku školského roku 2019/2020 nebudú klasifikované.

  Naďalej ostáva v platnosti neklasifikovanie náboženskej výchovy (NBV) a etickej výchovy (ETV).

  Ľubomír Bodnár - riaditeľ školy

 • OZNAM

 • Kabinet odborného poradenstva informuje

  V čase mimoriadnej situácie spôsobenej prerušením vyučovania na školách v školskom roku 2019/2020 dávame do pozornosti rôzne odkazy na zaujímavé materiály pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a ich rodičov.
  Túto náročnú záťažovú situáciu domácej izolácie spoločne s VAMI zvládneme.
  Kedykoľvek nás kontaktujte emailom: kopzssmeralova@gmail.com
  Poradíme, pomôžeme, usmerníme...


  Mgr. Ľuboš Lukáč, školský špeciálny pedagóg

 • Oznam - ZÁPIS DO 1. ROČNÍKA

  Oznam - ZÁPIS DO 1. ROČNÍKA

  Vážení rodičia,

  vzhľadom na aktuálnu situáciu Vám dávame do pozornosti 2 možnosti ako zapísať Vaše dieťa do prvého ročníka v školskom roku 2020/2021.

  1. možnosť: Vyplniť elektronickú prihlášku. Nájdete ju na stránke školy v záložke „Elektronická prihláška“.
  2. možnosť: Vytlačiť zápisný lístok (príloha pod textom), ktorý vyplníte  a podpísaný doručíte do školy poštou alebo osobne vhodíte do schránky pri vstupe do školy. 

  V prílohe nájdete aj tlačivo žiadosti o povolenie štúdia v zahraničí a žiadosť o odklad povinnej školskej dochádzky.

  Po ukončení aktuálnych opatrení (opätovný nástup do školy) je potrebné, aby zákonný zástupca dieťaťa prišiel osobne do školy s občianskym preukazom a rodným listom dieťaťa na overenie správnosti údajov zapísaných v elektronickej prihláške, resp. zápisnom lístku.

  O všetkých ďalších podrobnostiach týkajúcich sa termínu, vydania rozhodnutia o prijatí a podobne Vás budeme priebežne informovať.

  Zapisny_listok_2020-2021.pdf

  Ziadost_o_odlozenie_povinnej_skolskej_dochadzky.pdf

  Ziadost_o_povolenie_studia_v_zahranici.pdf

 • Zápis - Usmernenie k zápisu detí na plnenie povinnej školskej dochádzky v čase mimoriadneho prerušenia školského vyučovania

  Zápisy na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách na školský rok 2020/2021 sa uskutočnia od 15. apríla 2020 do 30. apríla 2020. Konkrétne termíny zápisov určí zriaďovateľ s tým, že zápisy budú školy organizovať bez osobnej prítomnosti detí. Odporúča sa komunikácia elektronickou formou, ak to technické podmienky umožňujú, prípadne iným spôsobom v závislosti od priestorových možností konkrétnej základnej školy s dôrazom na dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení.

  Podľa § 20 ods. 4 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“) základná škola vyžaduje pri zápise dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky osobné údaje podľa § 11 ods. 6 písm. a) prvého až šiesteho bodu a písm. b).

  Zápis je možné uskutočniť niekoľkými spôsobmi alebo ich kombináciou:

  1. Zápis prostredníctvom formuláraŠkoly už v súčasnej dobe využívajú formuláre (napr. asc agenda, e-škola) alebo majú zverejnené svoje formuláre na poskytovanie údajov potrebných na zápis dieťaťa do prvého ročníka na svojich webových sídlach. Zákonní zástupcovia môžu použiť formulár školy, na ktorú zapisujú dieťa. Ak nie je zverejnený, použijú formulár (stiahnuť formulár ako DOC, stiahnuť formulár ako PDF), a odošlú ho základnej škole (mail, pošta, schránka školy).
  2. Zápis papierovou formouAk zákonný zástupca nemá možnosť elektronicky komunikovať so školou, môže si vyzdvihnúť formulár osobne v základnej škole. Po vyplnení a podpísaní zákonným zástupcom ho doručí do školy podľa pokynu riaditeľa školy. Všetky kontakty so školou sa uskutočnia, čo najbezpečnejším spôsobom s dôrazom na dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení.
  3. Zápis elektronickou formouZákonný zástupca môže základnej škole poskytnúť osobné údaje potrebné pre zápis prostredníctvom elektronického podania doručeného do elektronickej schránky základnej školy alebo prostredníctvom elektronického dokumentu, ktorý je autorizovaný kvalifikovaným elektronickým podpisom.

  Zápis dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami

  Zákonný zástupca dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami doloží vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie najneskôr do štyroch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania.

  Odklad začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky

  Ak zákonný zástupca požiada o odklad začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky, súčasti žiadosti zákonného zástupcu, ktorými sú odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast a odporučenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie sa nebudú pri zápise vyžadovať, ale zákonný zástupca ich doručí dodatočne, najneskôr do štyroch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania.

  Výnimočné prijatie dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky (Predčasné zaškolenie päťročných detí)

  Ak zákonný zástupca požiada o to, aby bolo na plnenie povinnej školskej dochádzky výnimočne prijaté dieťa, ktoré nedovŕšilo šiesty rok veku, súčasti žiadosti zákonného zástupcu, ktorými sú súhlasné vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a súhlasné vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a dorast sa nebudú vyžadovať, ale zákonný zástupca ich doručí dodatočne, do štyroch týždňov od skončenia mimoriadneho školského vyučovania.

  Overenie údajov poskytnutých zákonnými zástupcami

  Základná škola podľa školského zákona vyžaduje pri zápise dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky osobné údaje o deťoch a o identifikácii zákonných zástupcov dieťaťa. Overenie údajov poskytnutých zákonnými zástupcami sa uskutoční do dvoch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania.

  Rozhodnutie o prijatí

  V prípade, ak má riaditeľ školy k dispozícii všetky požadované dokumenty, rozhodne o prijatí dieťaťa do 30. júna 2020. V prípade, ak nemá riaditeľ školy k dispozícii všetky požadované dokumenty, rozhodne o prijatí dieťaťa najneskôr do šiestich týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania. Následne zašle zoznam detí prijatých na plnenie povinnej školskej dochádzky obci, v ktorej majú trvalý pobyt.

 • Oznam

 • Zápis - oznámenie CPPPaP ku školskej spôsobilosti

  INFORMÁCIE  

  pre rodičov a zákonných zástupcov k školskej spôsobilosti

   

  Na základe  mimoriadnej situácie a na základe novely školského zákona č. 56/2020 Z. z., Ministerstvo školstva  určilo termín zápisu detí do 1.ročníka základných škôl  od 15. 4. do 30. 4. 2020 bez účasti detí.

  Podľa §19  ods.(3) školského zákona:  Povinná školská dochádzka začína začiatkom školského roka, ktorý nasleduje po dni, keď dieťa dovŕši šiesty rok veku a dosiahne školskú spôsobilosť, ak tento zákon neustanovuje inak- t.j. každé dieťa, ktoré dovŕši do 31. 8. 2020  fyzický vek 6 rokov, je rodič povinný zapísať do 1. ročníka základnej školy. 

   

  Vážení rodičia.

  V prípade otázok ku školskej spôsobilosti Vášho dieťaťa / či bude vedieť zvládnuť požiadavky školského vzdelávania, či nepotrebuje odklad, resp. Vám po depistáži v MŠ bolo odporúčané ešte psychologické vyšetrenie/

  v CPPPaP Prešov, Levočská 7 využite nasledujúce možnosti ako sa informovať alebo objednať na psychologickú diagnostiku školskej spôsobilosti :

  1. Obráťte sa mailom na konkrétneho psychológa podľa spádového obvodu Materských škôlok, ktoré nájdete na webovom sídle:     https://cpppap-presov.webnode.sk/      v časti štruktúra;
  2. Využite č.0915 899 455 , 0915 899 454 na informovanie sa o postupe, resp. sa objednajte; 
  3. Využite mailovú adresu : cpppap@azet.sk  na objednanie sa.

   

  Potrebné základné informácie: meno zákonného zástupcu, telefonický kontakt pre potreby rýchlej komunikácie,  meno dieťaťa,  ak dieťa navštevuje MŠ, uviesť ktorú.

   

  Akonáhle sa skončí mimoriadna situácia a obnoví sa činnosť CPPPaP Prešov, Levočská 7, budete kontaktovaní a pozvaní na  psychologické vyšetrenie.

   

  PhDr. Viera Hybenová

  Riaditeľka

 • ŠKD

  ŠKD

  Aj napriek mimoriadnej situácii, ktorá nastala, deti v rámci ŠKD nie sú ochudobnené o aktivity v ich voľnom čase. Pani vychovávateľky aj v týchto dňoch realizujú svoje výchovno-vzdelávacie činnosti, hoci trošku v inej forme. Prostredníctvom edupage deti dostávajú rôzne námety a tipy na aktivity, vďaka ktorým môžu svoj poobedňajší čas tráviť zmysluplne. Naša virtuálna galéria fotiek Vás prevedie spektrom činností a krásnych výtvorov detí v ich domovoch. Spolu s rodičmi si na základe našich  námetov vybrali rôzne aktivity a podelili sa s nami prostredníctvom fotografií. Mohli si vybrať z rôznych tém, ktoré sme im ponúkli, ako napr.: rôzne tvorivé činnosti z papiera, jarné kvety, voda - základ života, čítanie obľúbenej knihy a jej ilustrácia, význam farieb pleti, Medzinárodný deň tuleňov, dôležitosť pitného režimu, či rôzne pokusy a mnohé iné..  Pozornosť sme venovali aj našej kultúre. Deti si prostredníctvom prezentácie od svojich pani vychovávateliek mohli prečítať, že práve v tomto roku Slovenské národné divadlo oslavuje svoju storočnicu. Okrem fotografií SND sa deti dozvedeli aj jeho históriu. Hoci rodičia nemajú dostatok času v týchto dňoch, tak si o to viac vážime, že reagujú na naše podnety. Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu a prajeme Vám príjemné prežitie veľkonočných sviatkov.

  Kolektív ŠKD

 • Deň rodinnej knižnice

  Deň rodinnej knižnice

  Dňa 27.3.- v rámci mesiaca knihy- niektoré triedy 1. stupňa našej školy navštívili knižnice. Pýtate sa ako? aké?, veď je karanténa! Vzhľadom na mimoriadnu situáciu sme to vyriešili tak, že deti mali „navštíviť“ ich rodinné knižnice každý doma, a tak sme si zorganizovali taký síce netradičný, ale originálny Deň rodinnej knižnice. Deti nahliadli do ich knižníc samostatne, s rodičmi, alebo starými rodičmi. Popozerali, aké knihy sa tam nachádzajú. Porozprávali sa o nich a určite tieto knihy priniesli aj iné rodinné príbehy a spomienky (kedy ju kúpili, od koho a kedy  ju dostali, zdedili atď.). Niektoré deti urobili knižný prieskum a napísali rôzne „naj“ o ich knihách (najväčšia, najkrajšia, najstaršia, najvzácnejšia, ktorú knihu by chceli ilustrovať atď.). Iné deti vytvorili nádherné výtvarné projekty alebo návrhy na obaly či ilustrácie ich obľúbenej knihy. Veríme, že mnohým tento deň priniesol krásny rodinno-knižný zážitok.

  Triedne učiteľky

 • Oznam

  Vážení žiaci, rodičia, učitelia,

  vzhľadom na rozhodnutie Úradu verejného zdravotníctva SR o predĺžení prerušenia vyučovania na školách a školských zariadeniach do odvolania, škola zriadila mailovú linku, ktorú zabezpečujú školský psychológ a školský špeciálny pedagóg.

  Náš odborný tím - školský psychológ, školský špeciálny pedagóg je žiakom i rodičom žiakov počas týchto dní k dispozícii na emailovej adrese: kopzssmeralova@gmail.com.

  Kabinet odborného poradenstva, Základná škola, Šmeralova 25, Prešov

  Mgr. Ľuboš Lukáč, školský špeciálny pedagóg

   

 • Návšteva knižnice Slniečko

  Návšteva knižnice Slniečko

  Naši prváci z TND navštívili knižnicu Slniečko počas akcie Marec - mesiac knihy a väčšina z nich sa zároveň stala členmi knižnice (niektorí už preukaz mali). Pani knihovníčka vysvetlila deťom ako vzniká kniha, kto každý sa podieľa pri jej tvorbe. Taktiež nás oboznámila s tým, ako sa máme správať v knižnici a ako sa chovať ku knihám. Žiaci sa veľmi tešili z akcie, hneď sa začítali do niektorých kníh. Teraz nás už čaká len pasovačka prvočlenov knižnice a všetci si už môžeme s radosťou požičiavať knihy. 

  Mgr. Juliána Sedláková

 • Opatrenia MŠVVaŠ SR z 24.marca2020

        Školy ostanú zatvorené až do odvolania, uviedol dnes na tlačovej konferencii po rokovaní vlády SR minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling. Rozhodol o tom Úrad verejného zdravotníctva SR reagujúc na opatrenia týkajúce sa zabránenia šíreniu nového koronavírusu.    

  Písomné maturity" sa v tomto školskom roku neuskutočnia, interná časť maturitnej skúšky, teda "ústne maturity", by sa mala konať najskôr do dvoch týždňov od obnovenia výučby. Interná maturita sa bude konať v termíne do 30. júna 2020. Pre školský rok 2019/2020 sa ruší aj Testovanie-9, teda monitor, ktorý píšu žiaci deviateho ročníka a žiaci štvrtého ročníka osemročných gymnázií.    

  „Budem robiť všetko preto, aby sme školský rok štandardne ukončili. Možno to situácia s vírusom skomplikuje, ale ja verím, že to spoločne zvládneme a hlavne ostaneme zdraví. Chcel by som tiež ubezpečiť učiteľov a rodičov, že neprebrané učivo nebudeme považovať za problém a presunieme ho do ďalšieho ročníka," ubezpečuje minister školstva.    

  Prihlášky na stredné školy je možné podať do 15. mája a k prihláške sa nebude vyžadovať potvrdenie od lekára. Prijímacie pohovory na stredné školy sa uskutočnia najneskôr do 30. júna.    

  Posúvajú sa aj termíny zápisov do základných škôl. Tie by sa mali uskutočniť v druhej polovici apríla, od 15. do 30. apríla, ale bez osobnej prítomnosti detí.    

  Podávanie žiadostí do materských škôl bude prebiehať od 30. apríla do 31. mája 2020.    

  V prípade vysokoškolákov chce minister školstva apelovať na Slovenskú rektorskú konferenciu, aby akceptovala tento stav a nastavila štandardy vzdelávania podľa súčasnej situácie.    

  Minister už v súvislosti s prerušenou výučbou na školách rokoval s riaditeľom RTVS Jaroslavom Rezníkom. Vyučovacie programy na Dvojke sa predĺžia zo súčasných 45 minút na 100 minút s dôrazom na žiakov so špeciálnymi vzdelávaco-výchovnými potrebami.   

    Rovnako predstavil novú platformu na dištančné vzdelávanie – webovskú stránku www.ucimenadialku.sk, kde nájdu učitelia, žiaci, ale aj rodičia materiály na digitálne vzdelávanie a ďalšie dôležité informácie. Stránka bude k dispozícii v najbližších dňoch.    

  "Budem sa snažiť hľadať ďalšie riešenia, ako toto celé rodičom aj učiteľom uľahčiť. Chcel by som zároveň vyzvať rodičov aj učiteľov, aby boli zhovievaví, aby spolu komunikovali, počúvali sa a snažili sa vzájomne si pomôcť. Pre nás všetkých je to nová situácia. Preto sa snažme, prosím, čo najviac spolupracovať, "  vyhlásil minister Branislav Gröhling.

strana:

Kontakt

 • Základná škola, Šmeralova 25, Prešov
  Šmeralova 25, Prešov
 • ++421 51 771 78 70
  ++421 903 213 530