Navigácia

Informácie

Školská jedáleň

Obedy  podávame  od  4.9.2018

Stravníkov prihláste, prosím, na obedy v ŠJ od 27.8. do 31.8.v čase od 8.hod do 12.hod. osobne alebo on-line, telefonicky (aj na odkazovač). Prihlásiť žiaka na obed je možné až po zaplatení platby na príslušný účet.

 

Noví stravníci : - doneste, prosím vypísaný zápisný lístok / na stránke školy, alebo u ved.ŠJ/

 • dostanete variabilný symbol
 • prevezmete si bezkontaktný žetón /čip/
 

Poplatky za stravu

I. stupeň

1,11€ / obed

II. stupeň

1,19€ / obed

Zamestnanci školy

1,13€ / obed

Dôchodcovia

2,64€ / obed

HN 1. stupeň

0,11€ / obed

HN 2. stupeň

0,19€ / obed

Športovci 2. stupeň

1,39€ / obed

Bezlepková diéta 1. stupeň

1,31€ / obed

Bezlepková diéta 2. stupeň

1,41€ / obed

 

Poplatky za stravu

I. stupeň

22€ / mesiac

II. stupeň

24€ / mesiac

Športovci 2. stupeň

27€ / mesiac

Bezlepková diéta 1. stupeň

27€ / mesiac

Bezlepková diéta 2. stupeň

28,50€ / mesiac

 

Možnosti úhrady stravného:

 • trvalý príkaz
 • internetbanking
 • vklad na účet

Platbu za stravu je potrebné uhradiť mesačne vopred do 10. dňa  v mesiaci t.j. 1. splátka v auguste a posledná v máji.

Poplatok za stravu je možné vyplatiť aj jednou sumou  na polrok,  alebo na celý šk. rok.

Preplatok Vám bude vrátený na konci šk. roka na účet, ktorý ste uviedli v zápisnom lístku / zmenu  účtu  nezabudnite nahlásiť aj ved. ŠJ/.

 

IBAN : SK42 1111 0000 0011 79644002

Do správy pre prijímateľa je potrebné uviesť:

 • meno a priezvisko stravníka
 • triedu
 • variabilný symbol – bude Vám oznámený pri zápise stravníka, ostáva stáleten istý po celú dobu stravovania sa,súrodenci môžu mať jeden variabilný symbol, ale je potrebné náhlásiť vedúcej ŠJ mená a triedy súrodencov a platíte jednou sumou za všetkých.

Možnosti odhlasovania zo stravy:

 • osobne
 • telefonicky /aj na odkazovač/   051/7710868
 • on-line (http://www.zssmeralova.sk/) - Školská jedáleň - Prihlasovanie a odhlasovanie

Prihlásiť , alebo odhlásiť stravníka je potrebné 24 hodín vopred do 14.00 hod. Z dôvodu dodržiavania záväzných platných predpisov pre školské stravovanie /Zásady správnej výrobnej praxe –HACCP a pod./ nie je možné odhlásiť stravu ráno v daný deň. V prvý deň choroby je možné neodhlásenú stravu odobrať do obedára v čase od 11.30 – 12.00hod. a ostatné dni odhlásiť.

Za  neodobratú, alebo včas neodhlásenú stravu sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje.

Strava sa vydáva  od 12.00hod – 14.00hod. na základe čipu /pri strate uhradíte 3.-Eur/.

Žiak/dieťa z rodiny s rizikom sociálneho vylúčenia /hmotná núdza/ má nárok na stravu za znížený poplatok iba v prípade, ak sa zúčastní vyučovacieho procesu,  preto je zákonný zástupca dieťaťa povinný v prípade neúčasti  včas obed odhlásiť, alebo uhradiť plnú sumu za obed.

Diétne stravovanie – bezlepková diéta /celiakia/:

-bezlepková  strava sa poskytuje žiakom, u ktorých podľa posúdenia odborného lekára /gastroenterológa/ si zdravotný stav vyžaduje osobitné stravovanie, čo je potrebné preukázať lekárskym potvrdením.

 

Pri prihlásení sa na stravu je potrebné vyplniť  zápisný lístok.

zapisny_listok_2018_-_19.pdf

 

Kontakt

 • Základná škola, Šmeralova 25, Prešov
  Šmeralova 25, Prešov
 • ++421 51 771 78 70
  ++421 903 213 530