Hauptseite Verträge, Rechnungen Anmelden
 • „MY SME TU DOMA“: SIGORD - ZLATÁ BAŇA

   

  Už po tretíkrát sa v tomto školskom roku uskutočnilo stretnutie „mladých fotografov“ (žiakov ZŠ na Šmeralovej ulici v Prešove - vďaka webportálu mladyfotograf.sk) na Sigorde, ktorí v rámci projektu Prešov „My sme tu doma“ netradičným spôsobom spoznávajú svoje mesto, ale aj jeho okolie.

  Hlavnú časť programu vyplnila sobotňajšia prechádzka trasou Sigord - Zlatá Baňa, ktorá vďaka priaznivému počasiu ubehla pomerne rýchlo. V porovnaní z predchádzajúcim výletom sme mohli pozorovať prebúdzajúcu sa prírodu, bez snehu, no bohužiaľ aj miestami znečistenú a odpadkami poznačenú.

  Popoludní zaujala deti športová činnosť, ale aj vychádzka do blízkeho okolia lokality Zelený breh. Večer sme strávili pri spoločenských hrách a najmä príprave na ďalší deň.

  Nedeľňajšie ráno bolo venované prehliadke vodnej nádrže Sigord, v ktorej je opäť voda. Topiaci sa sneh zo Slanských vrchov tak pripravil pekné prekvapenie pre nás, ale aj okoloidúcich, ktorých bolo pomerne dosť. Vodná nádrž dostala takmer svoj pôvodný vzhľad a poniektorí opisovali jej minulosť, ktorú poznajú z rozprávania svojich rodičov. Po preskúmaní okolia a fotografovaní krásnej prírody (miestami však opäť znečistenej odpadkami rôzneho druhu) si účastníci výletu zasúťažili v obľúbenej súťažnej disciplíne: Hod mobilným telefónom.

  Výlet bol pekným spestrením aprílového víkendu a deti zaujal. Víkendový pobyt projektu Prešov: “My sme tu doma“, ktorý prebieha pod záštitou Ondreja MATEJA bol však posledným, presne podľa pripraveného plánu úloh. V nasledujúcich mesiacoch nás čaká spoznávanie kultúrneho života v meste Prešov, ktoré sme už začali návštevami PKO v rámci Prešovskej hudobnej jari, a čoskoro pokračujeme divadelnými predstaveniami v meste Prešov.

  Garantom projektu je Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie so sídlom v Sabinove. Po ukončení projektu zorganizujeme výstavu fotografií - z jednotlivých akcií, ako aj mesta Prešov. Plánujeme taktiež zverejniť pripravovanú E-book o celom projekte „MY SME TU DOMA“.

  mladyfotograf.sk

         

   

 • Plán práce na mesiac apríl

        A máme tu apríl...

  Dátum                 Akcie, podujatia, úlohy                                                                                                            Zodpovedný

  2.

  Pracovná porada

  p. zam.

  2.

  Beseda v knižnici Slniečko V.A,C,E

  HM

  3.

  Ustanovujúce zasadnutie RŠ o 16:30 hod.

  BO

  3.

  Beseda – Drogy IV. A,B,C, IX.A,C

  DO

  3.

  Informačno – konzultačný seminár ( vedenie pedagogickej dokumentácie)

  HG

  4.

  Dramatizované čítanie I. B,C

  SD

  6.-10.

  Veľkonočné prázdniny

   

  11.

  Okresné kolo MOZ 6, MOZ 7, MOZ 8

  MI

  11.

  OŽaZ  praktická časť

  ON/VA/MR

  12.

  OŽaZ  teoretická časť

  p. zam.

  10.- 13.

  Sústredenie ŠT

  HH

  16.-20.

  2. turnus matematického sústredenia

  MI

  17.

  Klasifikačná porada za III. štvrťrok

  p. zam.

  17.

  OK  - malý futbal

  KŠC

  18.

  Bábkové predstavenie v ŠKD

  DD

  18.

  Volebné zhromaždenie OZPŠaV

  VA

  19.

   BIO olympiáda – okresné kolo

  CR

  23.

  Deň Zeme - ochrana životného prostredia. Rozhlasová relácia

  CR

  23.

  Deň Zeme – separovanie odpadu, projektové vyučovanie 1.- 4. TND

  PA

  24.

  Dopraváčik – dopravná súťaž v ŠKD

  II

  25.

  Literárno – výtvarná exkurzia Levoča V.C,E, VI.C,D

  HM

  26.

  Komparo 6,8

  SO

  27.

  Crossfitový tréning

  Rebel'sgym

   

  HK krajské kolo

  HM

   

  Maratón v netradičných športových disciplínach 1.- 4. TT

   
   

  Zábavné popoludnie s chémiou – 6. ročník

   
   

  Beseda s hasičom 1. – 4. BT

  KC

   

  Atletické preteky ŠT

  HH

   

  CHO krajské kolo

  MI

  2.5.

  Pracovná porada

  p. zam.

   

 • Nová Rada školy

   

  Výsledky volieb do rady školy, ktoré sa konali 22.3.2012 a 29.3.2012:
   
  pedagogickí zamestnanci:
  Mgr. Ľuboš Lukáč
  Mgr. Alexandra Macejová
   
  nepedagogickí zamestnanci:
  Alena Hajtolová
   
  rodičia
  p. Mária Kardis
  Ing. arch. Magdaléna Mizeráková
  p. Baňas Dalibor
  p. Kravčíková Mária
   
  Delegovaní zástupcovia mesta Prešov:
  JUDr. Katarína Ďurčanská
  JUDr. René Pucher
  Ing. Svetlana Pavlovičová
  Mgr. Miloš Jakubík
   
  Ustanovujúce zasadnutie rady školy sa uskutoční 3.4. 2012 o 16.30 hod. v zborovni ZŠ
  Šmeralova 25 v Prešove
 • Matematický klokan

   

  Malí i veľkí žiaci našej školy sa tradične aj v tomto školskom roku zúčastnili najväčšej matematickej súťaže nielen na Slovensku, ale aj na svete. Čakali na nich zaujímavé úlohy, na mnohých sa aj zabavili a pri ich riešení využívali rôzne stratégie. Každý súťažiaci po vyhodnotení dostane diplom a ak sa v rebríčku umiestni v prvej pätine, čaká ho diplom úspešného riešiteľa. V každej kategórii bude odmenených 5 % najlepších. Informácie o ďalších cenách sa dozviete na www.matematickyklokan.sk

           

 • ČÍTAME RADI: „ROZPRÁVKY MÔJHO MESTA“

   

  Prešovské intelektovo nadané deti sa dnes opäť zapojili do projektu s názvom „Čítame radi“. Štvrtáci privítali medzi sebou spisovateľa Vladimíra Semana.

  Tento – krát si prezentujúci žiaci (Tomáš Čorej a Matúš Čonka) vybrali spisovateľa, ktorý žije priamo v Prešove. Pán Seman prišiel medzi deti veľmi rád a započúval sa do prezentácie jeho vlastnej knihy, ktorá odznela v podaní jeho  malých fanúšikov - čitateľov. Prezentácia bola obohatená pútavým rozprávaním samotného autora s množstvom otázok rôzneho charakteru. Z tvorby spisovateľa sa žiaci „pustili“ do prezentovania knižnej publikácie  pod názvom Rozprávky môjho mesta. Už samotný názov  napovedá, že rozprávky , ktoré sa v tejto knihe nachádzajú sa týkajú mesta Prešov. Po oboznámení sa so životom, tvorbou, záľubou vo fotografovaní aj prácou pána Vladimíra Semana, žiaci prečítali ukážky z tejto knihy a dostali aj zaujímavú úlohu, ktorá spočívala vo vymýšľaní nového názvu pre jednu z rozprávok. Napokon vypracovali pripravený pracovný list so zaujímavými úlohami, ktoré preverili vedomosti z literatúry aj ich pozornosť z celej prezentácie.  Veríme, že rovnako obohacujúca ako tá  dnešná, bude aj prezentácia ďalšej knihy, ktorá nás čaká už onedlho.

  Projekt „Čítame radi“ prebieha od januára 2012 a je pokračovaním minuloročného projektu „Rodičia čítajú, deti počúvajú a tvoria“. Cieľom projektu je práca s textom, čítanie s porozumením, vlastná iniciatíva,  tvorba pracovných listov deťmi, udržiavanie priateľských medzi ľudských vzťahov a v neposlednom rade aj práca s informačno-komunikačnými prostriedkami s dôrazom na rozvoj počítačovej gramotnosti.

        

   

 • Deň otvorených dverí

  Základná škola Šmeralova v Prešove Vás srdečne pozýva na Deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční 27. marca 2012. Ide o našu tradičnú akciu, ktorou predstavujeme školu nielen záujemcom o štúdium a ich rodičom, ale i širokej verejnosti.


  Čo ponúkame:

  V čase od 8:00 do 16.15 si môžete pozrieť ukážky z vyučovacích hodín rôznych predmetov  a  výchovno – vzdelávaciu činnosť v ŠKD. Cieľom je predstaviť školu v jej rozmanitosti, predviesť ukážky z rôznych vyučovacích aktivít, ktoré sa realizujú aj  pomocou interaktívnej tabule, alebo s využitím počítačov . Chceme ukázať školu, ktorá nielen využíva na rozvoj poznania rôzne moderné pomôcky, ale najmä učí žiakov ľudskosti, schopnosti vnímať, hodnotiť, vyjadrovať vlastný názor a tvoriť. Nielen ponuka rozmanitých aktivít, ale tiež priateľská atmosféra, otvorenosť v komunikácii sú pre Vás zárukou, že v našej škole sa budete dobre cítiť a zároveň získate cenné informácie.

           Tešíme sa na stretnutie s Vami

  Plagátik: DOD4.docx          Mgr. Gabriela Hrabčáková, zástupkyňa riaditeľky školy

 • Návšteva NTS – Národnej transfúznej stanice v Prešove

  V prvý jarný deň, t. j. 20. marca sa triedy VII. A a VII. C zúčastnili exkurzie do NTS spolu so svojou triednou učiteľkou p.Lucákovou a s p. uč. Čorejovou. Pracoviskom žiakov sprevádzala  ako tradične p. Tabišová, ktorej dcéra sa tejto akcie tiež zúčastnila. Žiaci nahliadli do priestorov, ktoré sú pre bežných darcov krvi neprístupné, zúčastnili sa pozorovania pri darovaní krvi, ktorú ochotne  rád prišiel darovať p. Ferjo, taktiež rodič našej žiačky.  Žiaci sa tiež dozvedeli  ako sa postupuje pri uskladnení a spracúvaní odobratej krvi a dostali odpovede na zvedavé a zaujímavé otázky. Najväčším zážitkom bolo bezpochyby to, že v závere exkurzie si žiaci mohli dať otestovať svoju krv, aby zistili akú majú krvnú skupinu. Podstatná časť musela kvôli tomu prekonať samu seba a strach z pichnutia. Zhodli sa však v tom, že to za to stálo.

           

 • INTELEKTOVO NADANÍ ŽIACI PREZENTOVALI NETRADIČNÝ TÝŽDEŇ

   

  V piatok, 9. marca 2012, sa v zasadačke MsÚ v Prešove uskutočnila prezentácia „Týždňa netradičných foriem vyučovania“.

  Štvrtáci z tried pre intelektovo nadaných žiakov prešovskej ZŠ Šmeralova postupne previedli zúčastnených hostí zaujímavými vyučovacími hodinami, ktoré absolvovali počas celého týždňa. Medzi aktivity, ktoré ich najviac oslovili patrili prednášky (s Adrianou Švirkovou, Martinom Husovským, Alžbetou Verešpejovou či Branislavom Bušovským), neverbálne techniky, diskusné kluby, či hry určené práve pre intelektovo nadané deti. Vyučovanie prebehlo za použitia rôznych netradičných metód, individuálnej inovácie a tvorivosti učiteľov, s využitím IKT prostriedkov, na základe tvorivého prístupu žiakov s malou /nedominantnou/ účasťou učiteľov, a veľkou aktivitou žiakov. Okrem školského prostredia sa vzdelávanie realizovalo aj napr. v knižnici, či na Gréckokatolíckej teologickej fakulte v Prešove. Súčasťou príprav na „netradičnú akciu“ bola aj organizácia vyučovania žiakov 2 st., ktorí si tiež „odučili“ niekoľko vyučovacích hodín pod vedením organizátorov Mgr. Ingrid Storinskou a Mgr. Ľubošom Lukáčom.

  Súčasťou cieľov tohto podujatia bolo učenie v znamení „týždeň bez učebníc a zošitov“. Tie nahradili poznámkové zápisníky a pracovné listy. Žiaci počas prezentácií oboznámili pozvaných hostí s jednotlivými vyučovacími hodinami, svojim prínosom v rámci týchto hodín, ale aj úvahami, myšlienkami a názormi, ktoré si vytvorili po uskutočnení všetkých aktivít. Po skončení podujatia predstavili  svoju prácu ukážkami vlastných prác. Podujatia sa zúčastnili aj: Mgr. Gabriela Hrabčáková (zástupkyňa ZŠ Šmeralova, Prešov) a Mgr. František Macko (oddelenie školstva MsÚ Prešov), ktorí ocenili tvorivosť a pracovitosť žiakov a učiteľov.

  Na záver podujatia odznel prísľub zo strany organizátorov uskutočňovať tieto aktivity každoročne, v budúcom školskom roku aj za pomoci vysokoškolských pedagógov a študentov.

  nadanedieta.sk

        

 • Plán práce na marec 2012

  A máme tu marec a s ním aj plán práce. 

  Dátum                Akcie, podujatia, úlohy                                                                                                               Zodpovedný

  1.,2.

  Jarné prázdniny

   

  5.

  Divadelné predstavenie - ANJ

  LC,MC,CA

  5. – 9.

  Týždeň netradičných foriem vyučovania v 4. B,C

  LU,ST

  6.

  Hviezdoslavov Kubín 2. stupeň

  HM,GR

  7.

  Pracovná a hodnotiaca porada 14,00 hod.

  ped. zam.

     8.     

  Medzinárodný deň žien – rozhlasová relácia

  CR

  12.

  Hviezdoslavov Kubín 1. stupeň 13,00 hod.

  SD, ST

  14.

  Prešov v stredoveku 7.C

  VA

  14.     

  Celoslovenské certifikačné testovanie žiakov 9. ročníka ZŠ

  KS

  15.

  FO OK

  CR

  19.

  Medzinárodná matematická súťaž KLOKAN

  PK

  20.

  Kreatívna tvorba z odpadových materiálov – ŠKD

  DD

  20.

  Čo vieš o hviezdach – OK-1.kat.

  SI

  21.

  Krajské kolo MOZ 9

  MI

  22.

  TA – 16,30 hod.

  ped. zam.

  22. 

  Voľby do RŠ ( neped. zam. 13,00 hod., ped. zam. 14,00 hod., rod. 16,30 hod.)

   

  22.

  Týždeň slovenských knižníc- čitateľský maratón v knižnici 6.C,7.C

  GR

  22.

  CHO – obvodové kolo

  SO

  22.

  Knižné prekvapenie – vlastná tvorba – ŠKD

  TS

  23.

  Noc s Andersenom

  PK SJL

  27.

  DOD

  ped. zam.

  29.

  Obvodové kolo Pytagoriády 3.,4.,5.

  MI

  30.

  Obvodové kolo Pytagoriády 6.,7.,8.

  MI

  marec

  Rozprávkovo – tvorenie enviromentálnych rozprávok 1.- 4. TND

  PA

   

  Transfúzna stanica

  CR

   

  Viacboj ŠT – skok, sila

  HH

   

  Účasť na olympiádach v CJ

  DU

  2.4.

  Pracovná porada 14,00 hod.

  ped. zam.

   

   

 • Zábavný piatok

  Posledný deň pred odchodom na jarné prázdniny sme si spríjemnili hravým dopoludním . Do programu dnešného dňa sa zapojili aj žiaci z druhého stupňa a talentovaní piataci zahrali svojim mladším spolužiakom divadelnú rozprávku s vlastnoručne vyrobenými bábkami a kulisami. K zábave patria aj súťaže, a tak si  v malej telocvični žiaci zasúťažili o sladké odmeny. Program zavŕšila filmová rozprávka. Nechýbalo malé občerstvenie a  žiaci odchádzali na prázdniny s pocitom príjemne stráveného dňa v škole. 

  Zábavný piatok 1   Zábavný piatok   Zábavný piatok 3

 • PROJEKT ČÍTAME RADI: SO SPISOVATEĽKOU ALŽBETOU VEREŠPEJOVOU

  Projekt ČÍTAME RADI, ktorý prebieha v tomto školskom roku na ZŠ – Šmeralova dňa 21.2.2012 zaznamenal svoje pokračovanie. 
  Ďalším vzácnym hosťom, ktorého sme si my, štvrtáci, aktívne zapojení do projektu pozvali, bola známa prešovská autorka kníh pre detských čitateľov pani Alžbeta Verešpejová. Tento- krát si naši spolužiaci Tomáš Fech a Benjamin Kardis vybrali dobrodružný žáner, ktorý je u detí v našom veku obľúbený v podobe knihy Narnia od írskeho spisovateľa  C.S. Lewisa. Priblíženie tohto diela, ktoré uzrelo svetlo sveta  u v roku1949, spočívalo v Power Pointovej prezentácií, ktorá nás oboznámila so životom i tvorbou tohto autora, v prečítaní ukážky z danej knihy a vypracovaní pripravených pracovných listov so zaujímavými úlohami. Na svoje si tentoraz  prišli aj naši mladší spolužiaci prváci, ktorých sme si tiež pozvali.  V závere nám spisovateľka Ažbeta Verešpejová porozprávala o svojich dojmoch z dnešnej návštevy a popriala veľa úspechov. 
  Kto bude ďalším hosťom a aké dielo si pre nás pripravia naši spolužiaci vám prezradíme nabudúce. 
  Projekt „Čítame radi“ je pokračovaním minuloročného projektu „Rodičia čítajú, deti počúvajú a tvoria“. Všetky aktivity v rámci projektu sú výsledkom spolupráce sabinovského Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie a prešovskej ZŠ Šmeralova 25.

  Čítame radi   cítame radi 2   citame radi 3

 • PROJEKT PREŠOV- „MY SME TU DOMA“: LIPOVCE

   

  V poradí ďalšou akciou, ktorá obohatila prešovský projekt „My sme tu doma“ bol víkendový pobyt žiakov ZŠ Šmeralova v Lipovciach.

  Víkend strávený v lone zasneženej prírody bol pre deti naozaj vynikajúci a okrem zábavy, oddychu či relaxu, priniesol aj nové zážitky, informácie o obci a jej okolí. Už pri príchode sa nám naskytol krásny pohľad na prírodu, ktorá je tu nádherná v každom ročnom období.

  Hneď v úvode víkendového pobytu nás čakala prechádzka sprevádzaná guľovačkou, ktorá bola odrazom radosti z množstva snehu. Cieľom, ktorý sme si vybrali a chceli spoznať bližšie, bol  Lačňovský kaňon.

  Bohatá história obce Lipovce zaznamenaná od  obdobia jej vzniku v 13. storočí hovorí o poddanskom obyvateľstve, význame  poľnohospodárstva v tejto oblasti, ťažbe dreva, chove dobytka či o prírodnej minerálnej vode Salvator. Viac sa o tejto obci dozviete priamo zo žiackych prác, ktoré budú v priebehu februára zverejnené aj na webstránke www.nadanedieta.sk.

  Okrem prechádzky a spoznávania minulosti sme nezabudli ani na športovú činnosť, filmový večer, či rôzne spoločenské hry – logické hry, slovné hry.

  Projekt Prešov: „My sme tu doma“ organizuje sabinovské Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v spolupráci so ZŠ na Šmeralovej ulici v Prešove. Projekt prebieha v školskom roku 2011/2012 pod záštitou poslanca NR SR Ondreja MATEJA a je určený žiakom z tried pre intelektovo nadaných, ktorí prostredníctvom neho žiaci spoznávajú mesto Prešov, ako aj jeho okolie. Bližšie informácie o projekte a doposiaľ uskutočnených akciách nájdete na www.mladyfotograf.sk

        

 • Slávik Slovenska

  Dňa 15.2.2012 sa uskutočnilo školské kolo súťaže "Slávik Slovenska 2012".
  Súťaž otvorila hrou na klavír žiačka 7.A triedy B.Harčaríková.V 3 kategóriách súťažilo 13 spevákov.
  Ich výkony boli ohodnotené porotou,ale najväčšou odmenou bol potlesk detí z ŠKD,p.vychovávateliek a p.učiteliek.
  Boli sme potešení účasťou mamičky,ktorá priviedla jediného "mužského" zástupcu prváka Lukáša.
  Súťaž podporili kultúrnym hudobným programom žiaci 9.A triedy.
  Výhercovia jednotlivých kategórií postupujú do okresného kola.
  Sú to:I.  kategória:Simona Kušnírová
          II. kategória:Zuzana Lukáčová
          III.kategória:Martina Javorková
    Všetkým zúčastneným ďakujeme a výhercom gratulujeme.

                                                                     p.učiteľky hudobnej výchovy

      

 • Matematické sústredenie 1. turnus

  Už tradične absolvovali žiaci matematických tried a tried pre intelektovo nadaných žiakov svoje matematické sústredenie na Šírave vo Vojenskej zotavovni. V termíne od 6. februára – 10. februára 2012 sa ho zúčastnili žiaci V. A, VI. C, VIII. A a VIII. C triedy, z pedagogických zamestnancov  p. uč. Mgr. Nataša Mikitková, Mgr. Milena Feldmanová, Mgr.  Gabriela Hauserová a Mgr. Slávka Čorejová.  Program sústredenia bol rozdelený na vyučovaciu časť, športové aktivity, oddychovú časť, stravovanie a  spoločenské stretnutia. Žiaci v doobedňajších hodinách  po raňajkách absolvovali vyučovanie po sekciách, po ňom nasledovali športové aktivity s  možnosťou výberu – bazén alebo stolný tenis. Po naobedovaní a krátkom poobedňajšom oddychu nasledovalo vyučovanie, ktoré však malo predsa len iný charakter ako v škole. Riešili sa netradičné matematické úlohy, hlavolamy, sudoku, sikaku, maľované krížovky. Opäť nasledovali bazén alebo stolný tenis, po ktorom sme sa už všetci tešili na zaslúženú večeru a príjemný večer, ktorý sa denne začínal aktivitami v 4-och spoločenstvách a pokračoval  spoločnými aktivitami  - spoločenské hry, tanečné hry, vedomostné súťaže, diskotéka. V priebehu týždňa absolvovali žiaci rôzne súťažné aktivity – A-Z kvíz, Sudoku, Sikaku, stolnotenisový turnaj, za ktoré podľa zásluh boli v posledný deň  tí najlepší odmenení. K odmeneným sa zaradili aj vytrvalostní plavci a poriadkumilovníci svojich izieb. Bez odmeny nezostali ani dievčatá, ktoré veľmi aktívne viedli svoje spoločenstvá a pripravili pre svojich členov rôzne aktivity a diplomy. Pevne verím, že tento trošku netradičný týždeň bol pre žiakov obohacujúci a príjemný, že sa páčil aj našim nováčikom – piatačikom a že si ho s radosťou mnohí opäť zopakujú. Tak teda: Dovidenia o rok!
  PS: Fotografie zo sústredenia nájdete vo fotogalérii.

        

 • Memoriál Štefana Stanislaya

   

  Aj tento rok pripadlo na štvrtok 2.2.2012 športové podujatie, ktoré už má svoju 20 ročnú tradíciu memoriál Štefana Stanislaya. Na takomto významnom podujatí v metropole Šariša sme nemohli chýbať ani my, zo svojimi pretekármi z ŠŠK Junior.Dosiahli sme na ňom skvelé športové výkony, za zmienku stojí výkon mladšej žiačky Denisi Kotučkovej, žiačky 7.B triedy 145 cm čo bol aj zároveň jej osobák a výkon Mária Marcina, žiaka 9.B triedy výkon 155 cm. Veľká vďaka všetkým našim zverencom ale zároveň aj trénerom Mgr. Ľubomír Bodnár, Mgr. Helena Hrabčáková, Mgr. Radoslav Maľcovský. 

        

 • My naozaj čítame radi!

   

  Intelektovo nadaní žiaci prešovskej „Šmeralky“ sa v roku 2012 zapojili do ďalšieho „čítajúceho“ projektu pod názvom „Čítame radi“.

  Projekt je pokračovaním minuloročnej aktivity pod názvom „Rodičia čítajú, deti počúvajú a tvoria“, počas ktorej boli žiakom predstavení spisovatelia, ich tvorba, práca s textom, prezentácia úryvkov kníh..., a množstvo aktivít vytvárajúce kladný vzťah k čítaniu s  porozumením či k práci s textom.

  Projekt „Čítame radi“ je však (v prvom rade) o práci detí, žiakov štvrtého ročníka, ktorí si na základe vlastného výberu určia knižnú publikáciu a  prezentačnou formou priblížia autora, jeho tvorbu a život, oboznámia s vybranou knihou, vytvoria pracovné listy (pre svojich spolužiakov – aj z nižších ročníkov) a následne prezentujú aj pred pozvaným hosťom.

  Tým prvým bol v prvý februárový deň pán Boris BOHO, ktorý pôsobil ako redaktor košického štúdia Slovenského rozhlasu. Zavítal medzi žiakov 3. a 4. ročníka,  aby si pozrel ich prezentáciu, započúval sa do čítaného príbehu a spoznal náročnosť i samostatnosť žiakov pri tvorbe pracovných listov pripravovaných pre spolužiakov.

  Vďaka vynikajúcej príprave Zuzany Lukáčovej a Niny Mizerákovej žiaci spoznali „životný príbeh“, prácu a tvorbu Cornelie Funkeovej. Taktiež nám bola bližšie predstavená jej knižná publikácia pod názvom „Za čarovnými okienkami“,  z ktorej čítané úryvky zaujali všetkých. Po skončení nasledovala práca s pripravenými  pracovnými listami, ktorá preverila pozornosť, pamäť, ale aj fantáziu poslucháčov.

  Bolo to prvé stretnutie v rámci projektu „Čítame radi“. S potešením musíme konštatovať, že mimoriadne vydarené. Slovom „vynikajúce“ zhodnotil toto stretnutie aj pán Boho, ktorý na konci prezentácie okomentoval priebeh nášho stretnutia, zhodnotil prácu, vystupovanie a svedomitú prípravu našich dievčat. Veľmi milo ho taktiež prekvapilo, že šlo o prácu a vystupovanie „štvrtákov“, ktorí už v tomto veku naozaj radi čítajú a venujú sa aj vo voľnom čase knihám.

  Bližšie informácie o projekte /a nielen tomto projekte/ nájdete na webovej stránke štvrtákov www.nadanedieta.sk

        

 • Plán práce školy

  Dátum                  Plán práce na mesiac február                                                                                 Zodpovedný:

  1.

  Dejepisná olympiáda – okresné kolo

  VA

  2.

   Memoriál Štefana Stanislaya

  HH

  3.

  Polročné prázdniny

   

  3.

  MPC - vzdelávanie

  VA

  6. – 10.

  1. turnus matematického sústredenia

  MI

  7.

  Geografická olympiáda

  HV

  10.

   Školský test CHO

  SO

  11.

  Nyíregyháza MVsAZ

  HH

  13.

  Viacboj ŠT – plávanie

  HH

  14.

  Valentínska diskotéka – II.st.

   

  14.

  Sviatok sv. Valentína – rozhlasová relácia

  CR

  15.

  Školské kolo  Slávik Slovenska

  ON, WT

  do 15.

   Domáce kolo MOZ 6, MOZ 7, MOZ 8  

  MI, FE, HS

  16.

  Spieva celá rodina - ŠKD

  JJ

  17.

  Krajské kolo ONEJ

  DU

  17.

  Solivar

  HV

  20. - 24.

   Zimná ŠVP (lyžovanie, zimné hry, podľa záujmu) I. stupeň

  KZ

  20. – 24.

   LVVK  II. stupeň

  VD

  23.

  Zasadnutie RR TND

  HG

   

  Prihlasovanie žiakov do súťaže KLOKAN

  PK

   

  Beseda s členom SČK 1.- 4. TND

  DO

   

  Ako prezentovať ročníkové práce –beseda  1.- 4. TND

  LU

   

   Účasť na dňoch otvorených dverí SŠ – VP

  KS

   

  Hviezdoslavov Kubín (výber ukážok, príprava školského kola súťaže)

  TU

  27. – 2.3.

  Jarné prázdniny

   
       
       

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 • A ide sa do školy

  IDE SA DO ŠKOLY

  Ak máte dieťa vo veku 6 rokov, potom mu začína nové obdobie života. Každý rodič si želá, aby chodilo do školy s radosťou. Do určitej miery to môžete ovplyvniť aj jej výberom. Nevyhne sa tomu nik. Končí sa obdobie, kedy sa vaše dieťa mohlo hrať od rána do večera, keď sa „nič až tak nemusí” a začína sa obdobie školských povinností. Aké to bude? Bude moja škola pekná a pani učiteľka dobrá? Práve teraz máte možnosť zistiť to spolu s nastávajúcim školáčikom. Poradíme vám, čo treba vedieť.

   

  Zapíšte si do kalendára

  Zápis do 1. ročníka základných škôl sa koná od 15. januára do 15. februára 2012. 

   

  Nezabudnite

   

  Ak vaše dieťa dovŕši do 31. 8. 2012 šesť rokov, je vašou zákonnou povinnosťou zapísať ho do prvého ročníka základnej školy. Bez ohľadu na to, či uvažujete napr. o odklade školskej dochádzky alebo sa u vášho dieťaťa objavil problém, ktorý si bude vyžadovať špeciálny prístup a vy ešte stále neviete, na ktorej škole bude dieťatko reálne zaškolené – musíte ho zapísať na školu, ktorá je pre vás spádová s ohľadom na vaše trvalé bydlisko. Na zápis je potrebný občiansky preukaz zákonného zástupcu a rodný list dieťaťa. V prípade, že je dieťa zdravotne postihnuté, prineste so sebou doklad o zdravotnom stave. Základná škola pri zápise vyžaduje osobné údaje v zmysle § 20 ods. 4 školského zákona.
  Riaditeľ základnej školy vydá rozhodnutie o prijatí žiaka do školy najneskôr do 31. mája.
  Za organizáciu a priebeh zápisu je zodpovedný riaditeľ školy.

   

  Dajte na školskú zrelosť

   

  Väčšina detí u nás získava svoju spôsobilosť na vstup do školy v materskej škole. Pod pojmom školská zrelosť (spôsobilosť, pripravenosť) sa rozumie schopnosť dieťaťa prevziať a úspešne plniť požiadavky kladené na jeho osobnosť v začiatočných fázach školského vyučovania.  Možno váš čoskoro šesťročný drobec už pozná všetky písmenká abecedy a vy vôbec nepochybujete, že v škole bude perfektný. Ale je naozaj pripravený zvládnuť odlúčenie od rodičov a spolupracovať s cudzou dospelou osobou? Vie sa zaradiť medzi ostatné deti, dokáže sústredene pracovať, je zručný pri narábaní s ceruzou?

  a) Telesná zrelosť: zahŕňa celkový stav vývinu organizmu dieťaťa a jeho zdravia.
  b) Rozumovú zrelosť: predpokladá sa diferencované vnímanie v oblasti vizuálnej a akustickej, dieťa je schopné rozlíšiť zvukovú a vizuálnu podobu slova, rozvíja sa logické myslenie (aj keď je stále spojené s konkrétnymi predmetmi a činnosťami), zvláda analýzu celku na časti (predpoklad pre zvládnutie výučby čítania, písania a počítania).
  c) Percepčnú zrelosť: odráža sa v stupni rozvoja detskej kresby, ktorá je detailnejšia a v schopnosti napodobniť predložený tvar. Úzko súvisí s rozvojom jemnej motoriky, grafomotoriky a senzorickej koordinácie.
  d) Citová zrelosť: predpokladá sa relatívna emocionálna stabilita a zníženie impulzívnych reakcií v detských prejavoch, kladný vzťah k učeniu, školskej práci a samostatný postup od hry k cieľavedomej práci s dokončením úlohy.
  e) Sociálna zrelosť: spočíva v prijatí roly školáka a zvládnutí jednoduchých sociálnych situácií v škole, v prejavení potreby stýkať sa s rovesníkmi a inými ľuďmi, spolupracovať, podriadiť sa skupine a autorite učiteľa, dobre znášať odlúčenie od matky a blízkych.

   

  Školskú zrelosť dieťaťa posudzuje spolu s rodičom najskôr učiteľka v materskej škole. Príslušný pediater posúdi telesnú vyspelosť a zdravie dieťaťa. Duševnú a intelektovú spôsobilosť posúdi psychológ z CPPPaP prostredníctvom testu školskej zrelosti. Záverečné posúdenie školskej zrelosti sa zvyčajne vykonáva pri zápise detí do 1. ročníka, ktorý sa v podstate poníma ako evidencia detí, ktoré jej podľa dátumu narodenia podliehajú. Potom učiteľka základnej školy pri zápise detí do 1. ročníka diagnostikuje vnútornú a vonkajšiu pripravenosť dieťaťa. Úlohy predkladané pred dieťa obsahujú kresbu postavy, spievanie piesne alebo recitovanie básničky, určovanie farieb, identifikáciu priestorových a časových vzťahov, geometrických tvarov, počítanie predmetov do desať, porovnávanie viac – menej - rovnako... Úlohy sa vyskytujú v rôznej forme a každá škola má zvyčajne vypracovaný svoj systém, ale obsah testovania je rovnaký.

   

  Dôvody na odklad školskej dochádzky

  V posledných rokoch sa objavuje pomerne dosť detí, u ktorých odborníci či rodičia zvážia odklad školskej dochádzky. Zvyčajne sa za dôvody na odklad považujú tieto faktory:

  ·         dieťa sa narodilo medzi májom a augustom pred šiestimi rokmi

  ·         má problémy s výslovnosťou alebo nevie formulovať vety

  ·         nevydrží sa sústrediť a nezapamätá si vetu

  ·         nedokáže sa orientovať v čase, neovláda priestorovú orientáciu

  ·         nevie sa samostatne obliekať, obúvať, vyzliekať, nevie stolovať

  ·         nevie sa naučiť údaje o sebe (rodine, adresu, svoj vek)

  ·         nemá záujem o učenie, nie je prirodzene zvedavé na nové veci, nekladie otázky

  ·         je neposedné, netrpezlivé

  ·         dlhodobý pobyt v zahraničí

   

  Na posúdenie nutnosti odkladu slúži vyšetrenie v Centre pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie. Dieťa absolvuje psychologické testy a rozhovor so psychológom, na základe čoho môže psychológ rovno odporučiť odklad. Rozhodnutie psychológa, stanovisko pediatra a vašu písomnú žiadosť o odklade je potrebné odovzdať riaditeľovi školy. Na základe toho riaditeľ školy rozhodne o odklade začiatku plnenia PŠD o jeden školský rok.

  Samotný zápis na škole nenahrádza odbornú diagnostiku!

   

  Môžete si to ešte rozmyslieť

   

  Ak sa po zápise rozhodnete pre inú školu, môžete do nej zapísať dieťa aj tak. Predchádzajúcej škole však musíte dať včas vedieť, že váš prvák v septembri nenastúpi. Termín síce nie je zákonom presne stanovený, ale ohlasovaciu povinnosť by ste si mali splniť najneskôr do konca augusta.

   

  Skôr do školy?

   

  U detí, ktoré nebudú mať v prvý septembrový deň šesť rokov, možno uvažovať o tom, že pôjdu do prvého ročníka pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním. Hovoríme o tzv. predčasnom zaškolení. Využíva sa vtedy, ak je dieťa aj napriek nižšiemu veku fyzicky, psychicky aj sociálne vyspelé. Podmienkou je predovšetkým dobrý zdravotný stav, výška, zručnosť a rozvinutá úroveň rôznych psychických funkcií, dôležitých na zvládnutie požiadaviek školy. Ide hlavne o dostatočne zrelý grafomotorický prejav, primeraný čas sústredenia sa na hru či inú činnosť, dobrá všeobecná informovanosť a mnohé ďalšie. Dieťa by tiež malo dokázať ľahko nadviazať kontakt s rovesníkmi, ale aj autoritami a tie aj rešpektovať. Môžete požiadať o vyšetrenie v CPPPaP, kde sa podrobne zistí aktuálna úroveň zručností a schopností dieťaťa. Po dohode s vami rodičmi je potom možné riaditeľstvu školy odporučiť aj predčasné zaškolenie takéhoto dieťaťa. Toto dieťa bude zaradené do triedy pre všeobecne intelektovo nadané deti.

   

  Školský obvod

  Staršia generácia si pamätá, že školský obvod základnej školy (určený podľa  ulíc v okolí školy a trvalého pobytu)  bol pre žiaka záväzný. Rodič musel svoje školopovinné dieťa zapísať iba do školy v školskom obvode a presunúť  ho do inej mohol len so súhlasom riaditeľa školy a školskej správy. Aj dnes musí mať zo zákona každá základná škola v obci alebo meste vymedzený školský obvod. Robí sa to prostredníctvom všeobecne záväzného nariadenia mesta.  Žiak má prednostné právo navštevovať základnú školu v  školskom obvode, v ktorom má trvalý pobyt a rodič (zákonný zástupca dieťaťa) má právo vybrať si ktorúkoľvek školu pre svoje dieťa, bez ohľadu na zriaďovateľa,  na školský obvod a  miesto trvalého pobytu. Školská dochádzka je u nás povinná. Za jej plnenie zodpovedá rodič alebo iný  zákonný zástupca dieťaťa.  Trvá od 6 – 16 rokov veku dieťaťa.  Dieťa  ju plní v základnej škole a ešte aj strednej škole. Počas  plnenia  povinnej školskej dochádzky môže navštevovať súkromnú, cirkevnú alebo  štátnu školu, školu v mieste trvalého alebo prechodného bydliska, mimo miesta bydliska, v zahraničí, môže byť  vzdelávané  doma, v škole pri zdravotníckom zariadení, počas výkonu trestu alebo navštevovať  špeciálnu školu. Aby sa nám deti vo veku plnenia povinnej školskej dochádzky nestrácali,  sú  školské obvody veľmi potrebné. Riaditeľ základnej školy, ktorú dieťa na základe výberu rodiča  navštevuje, je povinný túto skutočnosť oznámiť riaditeľovi tzv. kmeňovej  školy. V čase zápisu (15. január – 15. február) sú prednostne prijímané deti z obvodu, až potom z iných obvodov.  Zdôrazňujem, že ani v tomto prípade nie je dotknuté právo rodiča na výber školy.

   

   

  Prijímanie detí alebo žiakov s nadaním

  Do škôl alebo tried pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním sú prijímaní žiaci na základe:

   

  ·          intelektové nadanie diagnostikuje centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie (ďalej len "centrum")

  ·          na základe informovaného súhlasu zákonného zástupcu žiaka

  ·          žiak, ktorý má centrom diagnostikované intelektové nadanie, je žiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

  ·          centrum v správe z diagnostického vyšetrenia uvedie, či bolo diagnostikované všeobecné intelektové nadanie alebo špecifické intelektové nadanie

  ·          žiak so všeobecným intelektovým nadaním sa prijíma do triedy pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním na základe žiadosti zákonného zástupcu žiaka alebo zástupcu zariadenia a s jeho informovaným súhlasom po diagnostike vykonanej centrom

  ·       intelektovo nadané dieťa možno prijať do základnej školy pred dosiahnutím šiesteho roku veku po odporučení centra na základe diagnostikovaného intelektového nadania a na základe odporučenia všeobecného lekára pre deti a dorast.

   

  Súčasťou dokumentácie žiaka s intelektovým nadaním pri jeho prijatí do základnej školy,  alebo pri jeho zaradení do vzdelávacieho programu pre žiakov s intelektovým nadaním je formulár "Návrh na prijatie žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami do špeciálnej školy, do špeciálnej materskej školy, do materskej školy, do základnej školy a do strednej školy". Formulár je súčasťou dokumentácie každého žiaka s intelektovým nadaním.

 • Zápis do prvého ročníka

  Dňa 16.1.2012 sa uskutočnil v našej škole slávnostný zápis žiakov do 1. ročníka. Kráľovstvo Prváčikovo privítalo hostí pestrým a pútavým programom, ktorý si pripravili žiaci z vyšších ročníkov.Budúcich prvákov zapojili do rôznych hier, kde mohli ukázať, čo sa v škôlke naučili. Milou spomienkou na tento deň bude aj krásny darček, ktoré vytvorili šikovné ruky našich žiakov.
  Tešíme sa na stretnutie v septembri.

           

 • Zápis do prvého ročníka

  Zápis do 1. ročníka sa uskutoční od 16.1.2012 do 15.2.2012 vždy v čase od 8:00 do 17:30.  Slávnostný zápis sa bude konať 16. januára 2012 o 16:00. 
  K zápisu je potrebné priniesť:

  • rodný list dieťaťa
  • občiansky preukaz zákonného zástupcu
  • príspevok 10 € na zakúpenie učebných pomôcok a prvej knihy

  Zákonný zástupca je povinný prísť zapísať aj dieťa, ktorému bolo vydané rozhodnutie riaditeľa školy o odklade povinnej školskej dochádzky v školskom roku 2011/2012. mimo týchto dní môže zákonný zástupca zapísať dieťa v kancelárii základnej školy do 15.2.2012. 
  K zápisu prvákov si môžete stiahnuť aj plagát - plagat_zapis_A4-2012_1_.docx.